Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

450. Pravilnik o dodeljevanju posojil in garancij iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Slovenske Konjice, stran 568.

Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice je na podlagi 184. člena statuta občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 23/82) na seji dne 7. oktobra 1991 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju posojil in garancij iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje in dodeljevanje posojil ali garancij za posojila pridobljena pri poslovnih bankah za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Slovenske Konjice.
Sredstva proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva se prenesejo na Sklad za razvoj drobnega gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest v občini Slov. Konjice.
2. člen
Posojila ali garancije se dodeljujejo s ciljem:
– odpiranja novih delovnih mest v obrti in zasebnem podjetništvu ob pogoju zaposlitve za nedoločen čas,
– spodbujanje zasebne iniciative s ciljem samozaposlovanja,
– pospeševanja tehnološko in ekološko primernih dejavnosti.
3. člen
Posojila ali garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, graditev, prenova poslovnih prostorov,
– nakup opreme,
– uvajanje sodobnih tehnologij.
4. člen
Posojila ali garancije se prednostno dodelijo:
– dejavnostim, ki bodo dajale pozitivne ekonomske učinke,
– za dejavnosti, ki uvajajo sodoben tehnološki in ekološko neoporečen delovni proces.
5. člen
Posojila ali garancije se dodelijo naslednjim prosilcem:
– samostojnim obrtnikom, ki opravljajo redno obrtno dejavnost,
– podjetjem v zasebni lasti,
– občanom, ki so pri pristojnem občinskem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in izpolnjujejo pogoje za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja.
Sedež obratovalnice in kraj investicije morata biti na območju občine Slov. Konjice.
6. člen
Sredstva se namenijo za dodeljevanje:
– dolgoročnih posojil z dobo vračanja od 1 do 3 let in
– kratkoročnih posojil z dobo vračanja do 1 leta,
– garancij za del posojila pridobljenega pri poslovnih bankah.
Opredelitev pričetka vračanja posojil:
– za dolgoročna posojila moratorij 12 mesecev in
– za kratkoročna posojila moratorij 6 mesecev.
Višina kredita ne sme presegati 30% predračunske vrednosti investicije, s pogojem, da investitor zagotovi razliko sredstev iz drugih virov.
Višina odobrene garancije za najetje posojila pri poslovni banki ne more presegati 50% bančnega posojila.
Zgornji limit posojil in garancij bo določen z vsakokratnim razpisom za dodelitev.
Vrednost glavnice posojila in anuitete se vežejo na vsakokratni tečaj v DEM. V primeru moratorija, se obresti pripisujejo glavnici.
Višina obrestne mere za posojila po tem pravilniku se bo določala z vsakokratnim razpisom za dodelitev posojil. Obresti se obračunavajo od odobritve posojila dalje.
V primeru vnovčitve garancije s strani poslovne banke, zaradi plačilne nesposobnosti posojilojemalca, postane le-ta dolžnik proračunu (oziroma skladu) pri čemer se uporabljajo določila iz osnovne pogodbe ali posebne pogodbe med upnikom in posojilojemalcem.
7. člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil ali garancij sprejme Izvršni svet Skupščine občine Slov. Konjice in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Sklep vsebuje:
1. višino sredstev iz občinskega proračuna,
2. namene, za katere se dodeljuje posojilo ali garancija,
3. upravičenci,
4. način in dobo vračanja posojila ali vračanja vnovčene garancije,
5. višino obrestne mere,
6. rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo vloge,
7. navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti vlogi:
a) poslovni načrt, sestavljen skladno z metodologijo za manjše projekte in zajema predvsem:
– predstavitev investitorja,
– predstavitev investicije z vsemi potrebnimi deli in vlaganji,
– utemeljitev investicije z več vidikov:
1. pričakovani ekonomski učinek
2. možnost novih zaposlitev
3. možnost redne proizvodnje
4. možnost prodaje na domačem in tujem trgu
5. pomen za razvoj občine
6. Vpliv na ekologijo,
– predračunska vrednost, udeležba lastnih sredstev in ostali viri,
– finančni tok in rentabilnostni izračun,
b) potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register ali izjavo o pričetem postopku za ustanovitev obratovalnice. V tem primeru je dolžan prosilec predložiti tudi pozitivno mnenje pristojnega organa o rešitvi predhodnega vprašanja oziroma postopka,
c) potrdilo o vplačilu vseh zapadlih davkov in prispevkov,
d) dokazila glede na namen posojila:
e) dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca, ki jo lahko dokaže z vrednostjo njegovih nepremičnin, premičnin ali vrednostnih papirjev, bančno garancijo ali zavarovanje kredita,
f) za pridobitev garancije tudi pogodbo poslovne banke o odobritvi posojila.
8. člen
Vloge za posojilo ali garancijo s prilogami vlože prosilci pri Sekretariatu za gospodarstvo.
Vloge prouči komisija za dodeljevanje posojil in garancij, ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine občine Slov. Konjice.
Izvršni svet Skupščine občine Slov. Konjice odloča o dodelitvi posojil ali garancij s sklepom. Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh po odločitvi.
9. člen
Komisijo za dodeljevanje posojil, ki šteje 7 članov, sestavljajo:
– pet predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine občine Slov. Konjice in
– ostali člani, ki jih ob vsakem razpisu imenuje izvršni svet.
10. člen
Posojilna pogodba, sklenjena v skladu s tem pravilnikom vsebuje poleg standardnih določb še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce, koliko delavcev (za nedoločen čas), če mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih produktivnih delovnih mest,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne posojilo ali neodplačani del posojila z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečani za 50% oziroma po zamudni obrestni meri, če je le-ta višja od prej opredeljene obrestne mere,
– določbo glede zavarovanja kredita (hipoteka, lombard, zavarovanje...).
11. člen
Posojilojemalec prične uporabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v 3 mesecih.
Posojilojemalec prične vračati posojilo ob koncu vsakega trimesečja (31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12.) po preteku moratorija v trimesečnih enakih obrokih, katerih zapadlost je določena v pogodbi o posojilu.
12. člen
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, preverja komisija za nadzor, ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine občine Slov. Konjice.
13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 313-3/91-1
Slov. Konjice, dne 25. novembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost