Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

431. Tržni red na tržnici v Kamniku, stran 541.

Na podlagi 35. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77, 29/86), III., IV. in VII. poglavja pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Uradni list RS, št. 23/90) je delavski svet Komunalnega podjetja Kamnik na 9. seji dne 27. 7. 1990 sprejel
TRŽNI RED
na tržnici v Kamniku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red ureja promet s kmetijskimi pridelki, živilsko prehrambenimi izdelki in drugimi proizvodi, poslovni čas, pravice in dolžnosti upravljalca, prodajne prostore, prodajo blaga, vzdrževanje reda in snage.
2. člen
Promet s kmetijskimi in drugimi živilsko-prehrambenimi izdelki ter obrtnimi izdelki je na tržnici prost, opravlja pa se po določilih tržnega reda.
3. člen
Upravljalec tržnice v Kamniku je Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva 11, Kamnik (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).
II. POSLOVNI ČAS
4. člen
Tržnica posluje po naslednjem poslovnem času:
a) z zaprtim delom
– vse leto od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure
– v soboto od 7. do 16. ure
– ob nedeljah in praznikih od 7. do 12. ure
b) z odprtim delom
– v poletnem času od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure
– ob nedeljah in praznikih ne posluje
– v zimskem času od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure
– ob nedeljah in praznikih ne posluje.
Poletni čas je od 1. aprila do 30. septembra, zimski pa od 1. oktobra do 31. marca.
5. člen
Dostava blaga na tržnico je dovoljena eno uro pred začetkom poslovnega časa, odvoz blaga pa eno uro pred koncem poslovnega časa samo z osebnimi avtomobili, kombiji in kamioni do 3,5 tone nosilnosti.
Parkiranje vozil med poslovnim časom tržnice in po njem ni dovoljeno.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
6. člen
Upravljalec zagotavlja na tržnici prodajo kmetijskih pridelkov, živilsko-prehrambenih izdelkov, obrtnih izdelkov in drugih proizvodov brez posrednika.
Upravljalec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje tržnice
– razporeja in oddaja tržne površine v uporabo zasebnim prodajalcem in podjetjem
– ureja in redno vzdržuje komunalne in druge naprave, ki jih ima v upravljanju
– skrbi za lep videz, uporabnost in snago na tržnici ter za odstranjevanje odpadkov in snega na tržnici
– poleg drugih pristojnih organov skrbi za javni red in mir ter za korektne odnose med uporabniki tržnice
– s pomočjo pristojnih organov izloča iz prodaje blago, katerega prodaja je na tržnici prepovedana.
IV. PRODAJNI PROSTORI
7. člen
Prodajni prostori na tržnici so:
1. zaprti prodajni prostori
2. prodajna mesta z nadstreškom (stojnice)
3. odkrita prodajna mesta (prodajne mize)
4. občasni tržni prostori izven tržnice pa se določajo sporazumno s pristojnimi organi občine Kamnik po predhodnem sporazumu z upravljalcem zemljišča.
8. člen
Upravljalec oddaja prodajne prostore v uporabo uporabnikom v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov. V pokritem delu tržnice se zaprti prodajni prostori z najemno pogodbo oddajo za več let, medtem ko se prodajna mesta z nadstreškom (stojnice) oddajo uporabnikom najmanj za dobo enega tedna in največ za dobo enega meseca po predhodni pismeni vlogi.
9. člen
Na odprtem delu tržnice oddaja upravljalec uporabnikom v uporabo prodajna mesta dnevno.
V uporabo se oddajajo samo prodajna mesta z nadstreškom (stojnica), v primeru velikega števila uporabnikov pa se dodajo odkrita prodajna mesta (prodajne mize).
10. člen
Uporabniki si lahko prodajna mesta z nadstreškom rezervirajo za določen čas (največ 1 mesec) in ga morajo zasesti do 8. ure zjutraj. V nasprotnem primeru jih upravljalec lahko odda drugemu uporabniku.
11. člen
Uporabniki plačajo za prodajne prostore uporabnino dnevno oziroma za naprej, in sicer v dogovorjenih mesečnih zneskih (rezervacija).
V. PRODAJA BLAGA
Pogoji prodaje blaga
12. člen
Prodajni pogoji za promet s kmetijskimi in drugimi živilsko-prehrambenimi pridelki in izdelki ter obrtnimi izdelki na tržnici so enaki za vse uporabnike.
13. člen
Posamezno vrsto blaga je dovoljeno zastavljati in prodajati samo na določenem prodajnem prostoru.
Prodaja s tal ni dovoljena. Prav tako ni dovoljeno blago za prodajo zlagati neposredno na tla.
14. člen
Na tržnici lahko prodajajo:
– kmetijska proizvodna podjetja svoje pridelke in pridelke kooperantov,
– trgovska podjetja kmetijske pridelke in druge prehrambene artikle v okviru registriranega predmeta poslovanja,
– zasebni prodajalci kmetijskih pridelkov lastne pridelke osebno ali s svojimi ožjimi družinskimi člani oziroma prek njih zaposleni delavci,
– zasebni prodajalci izdelke domače obrti osebno ali prek družinskih članov ali delavcev, ki so pri njih v rednem delovnem razmerju,
– samostojni prodajalci blago in izdelke v skladu z določili obrtnega zakona.
15. člen
Zasebni prodajalci kmetijskih pridelkov, cvetja in izdelkov domače obrti morajo za prodajo blaga na tržnici imeti potrdilo o lastni proizvodnji.
16. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati samo tako blago, ki izpolnjuje vse pogoje kakovosti, sanitarne, veterinarske in druge pogoje, ki jih določajo ustrezni predpisi.
To velja za:
– meso domačih živali – perutnine, ribe in zdravilna zelišča v pokritem delu tržnice
– vse vrste kmetijskih pridelkov in sadja
– izdelke obrti
– cvetje, gozdne sadeže
– razne sadike
– domače mlečne izdelke.
17. člen
Prodajalci živil živalskega izvora, mlevskih izdelkov, kislega zelja, repe in podobnih živil morajo poleg belih halj, predpasnikov in pokrival nositi še bele narokavnike.
Iz sanitarnih in higienskih razlogov prodajalci na istem prodajnem mestu lahko prodajajo istočasno le istovrstno blago.
18. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano.
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za urejanje določene vrste blaga.
Merila morajo ustrezati predpisanim tehničnim pogojem in morajo biti pregledana in po predpisih žigosana.
Označevanje blaga in prodajnega prostora
19. člen
Podjetja in samostojni obrtniki so dolžni prodajne prostore označiti s firmo in cenikom.
Samovoljno postavljanje raznih reklam in neprimernih nadstreškov ni dovoljeno.
Razstavljeno prodajno blago prodajalcev na tržnici mora biti vidno označeno s prodajno ceno.
Prepovedi na tržnici
20. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
– vse vrste alkoholnih pijač
– pse, mačke, male živali
– nepasterizirano in nepakirano mleko
– razbita, natrta ali umazana jajca
– zelenjavo, ki ni sveža, je preveč mokra, ima neprijeten vonj, je zmrznjena, uvela ali drugače neprimerna za prehrano
– sadje, ki ni zrelo, ni sveže, je umazano, namrznjeno ali upadlo od škodljivcev in bolezni.
Prekupčevanje blaga je prepovedano.
21. člen
Prepovedano je:
– zavijanje prodanega blaga, ki služi za prehrano v surovem stanju, v tiskan ali nečist papir
– pranje blaga na tržnici
– otipavanje in prebiranje blaga s strani kupcev
– vodenje psov po tržnici
– kajenje in pljuvanje na tržnici
– poležavanje ali popivanje na tržnici
– zadrževanje prodajalcev na tržnici po končanem poslovnem času
– samovoljno zavzemanje prodajnih prostorov
– izmikanje plačilu uporabnine in oviranje delavcev upravljalca pri delu
– parkiranje na tržnici.
VI. VZDRŽEVANJE REDA IN SNAGE
22. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in snago na svojih prodajnih prostorih.
Po poteku poslovnega časa ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti tržnico in iz prodajnega prostora odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
Drobne odpadke, papirno oziroma kartonsko embalažo odložijo v za to namenjen kontejner, vso leseno embalažo pa so dolžni odpeljati s seboj.
23. člen
Prodajalci so dolžni zaradi varstva živil pred onesnaževanjem prekrivati prodajne pulte s primernimi in čistimi PVC pregrinjali.
24. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled, tako da so čisti, primemo negovani in oblečeni, da niso vinjeni, preglasni in nedostojnega vedenja.
25. člen
Delavci upravljalca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (z neprimernim in nemarnim vedenjem kažejo klateštvo, tatvine in izzivanje, ogrožajo varnost in podobno) ter osebe, pri katerih je očiten sum nalezljive bolezni.
VII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tržni red, preneha veljati tržni in sejemski red na živilskem trgu in sejmišču v Kamniku (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/75).
27. člen
Ta tržni red začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica DS
Majda Mahnič-Ulčar l. r.

AAA Zlata odličnost