Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

437. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Šiška, stran 551.

Na podlagi 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 162. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na 66. seji dne 4. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Šiška
1. člen
Da se prepreči oziroma ugotovi v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblaščene veterinarske organizacije: Veterinarski zavod ljubljanske regije P.O. Grosuplje DE Osnovno zdravstveno varstvo živali Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Veterinarski zavod), Obratna veterinarska ambulanta DO Jata Zalog, Obratna veterinarska ambulanta Agroemona PG in Obratna veterinarska ambulanta KZ Ljubljana OC Preska opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod in obratne veterinarske ambulante morajo pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe Mesta Ljubljane in o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. člen
Veterinarski zavod in obratne veterinarske ambulante, ki opravljajo preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, morajo voditi evidenco o datumu cepljenja, oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
5. člen
Veterinarski zavod in obratne veterinarske ambulante morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
6. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini in dehelmintizacija psov mora biti opravljena do 15. aprila 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Na okuženem in ogroženem območju je treba preventivno cepiti proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo.
Cepljenje psov in domačih živali, ki se pasejo, opravi veterinarski zavod.
Stroške dehelminitizacije psov plačajo imetniki živali sami.
7. člen
Preventivna cepljenja kokoši, piščancev, brojlerjev, puranov in japonskih prepelic proti atipični kokošji kugi se mora opraviti:
– na perutninskem obratu DO Jata Zalog v Repnjah,
– v večjih rejah individualnih proizvajalcev in v naselju Repnje.
– v gospodarstvu Škvarc Julke, Zbilje 60 in v gospodarstvu Florjančič Izidorja, Ul, Bratov Komel 22 in v neposredni okolici navedenih gospodarstev.
Cepljenje z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse opravi veterinarski zavod, v perutninskem obratu DO Jata Zalog v Repnjah pa obratna ambulanta DO Zalog.
8. člen
Valilna jajca pridobljena v jati japonskih prepelic v gospodarstvu Florjančič Izidorja, smejo izvirati le iz jate, v kateri pri serološki preiskavi na kokošji tif, niso bili ugotovljeni pozitivni reaktorji.
Pregled z antigenom povzročitelja kokošjega tifa po metodi hitre krvne aglutinacije opravi Veterinarski zavod.
9. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev.
Proti tej bolezni je treba preventivno cepiti tudi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali z odpadki živalskega izvora, ne glede na njihovo število v gospodarstvu.
Stroške cepljenja teh prašičev plačajo rejci sami. Cepljenje s sevom K lapiniziranega virusa opravi Veterinarski zavod.
10. člen
Veterinarski zavod mora v letu 1992 enakomerno po četrtletjih intradermalno simultano tuberkulinizirati 50% vseh krav in brejih telic na območju občine po programu 9. splošne tuberkulinizacije.
Tuberkulinizirati je treba:
– osnovno govejo čredo Agroemona PG, Obrat Vodice,
– plemenske bike KZ Ljubljana, OC Preska,
– kokoši, kjer je ugotovljena kokošja tuberkuloza in na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.
Tuberkulinizacijo osnovne goveje črede Agroemone PG, Obrat Vodic, govejo živino zasebnih rejcev in kokoši, opravi Veterinarski zavod. Tuberkulinizacijo bikov v KZ Ljubljana, OC Preska opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
11. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:
– osnovno govejo čredo Agroemone PG, Obrat Vodice in krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom. V primeru sumljive ali pozitivne reakcije je treba odvzeti živalim kri za pregled;
– 20% osnovne goveje črede Agroemona PG, Obrat Vodice s serološkim pregledom krvi;
– bike v KZ Ljubljana, OC Preska s serološko preiskavo krvi;
– dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z Brucella ovis pri rejcu Mrak Janezu, Studenčice 13.
Vzorce mleka in krvi odvzame Veterinarski zavod in opravi mlečno prstanasto preiskavo, laboratorijsko preiskavo krvi (SA test) pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
12. člen
Veterinarski zavod mora opraviti vse preiskave v zvezi s 5. členom pravilnika o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje mastitisa pri kravah ter o zdravstvenem nadzorstvu mleka (Uradni list SRS, št. 40/85) pri vseh proizvajalcih, ki oddajajo mleko za javno potrošnjo in pri proizvajalcu mleka Agroemona PG, Obrat Vodice.
Vse preiskave morajo biti opravljene do 31. maja 1992.
13. člen
Veterinarski zavod mora opraviti preventivna cepljenja plemenskih živali kuncev proti hemoragični bolezni kuncev na stroške imetnika živali.
14. člen
Plemenjake v OC Preska je treba preiskati enkrat letno na mehurčasti izpuščaj (IBR/IPV), vibriozo (infekcija s Campylobacter fetus), leptospirozo, trihomoniazo, levkozo, opraviti koprološki pregled ter opraviti bakteriološki pregled semena na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami.
Vzorce vzame Veterinarski zavod, preiskavo pa opravi Veterinarska fakulteta Ljubljana.
15. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati plemenske živali v osnovni goveji čredi Agroemona PG, Obrat Vodice.
Vzorec krvi odvzame Veterinarski zavod, preiskave seruma s preizkusom v agarskem gelu opravi Veterinarska fakulteta Ljubljana.
16. člen
Na leptospirozo je treba enkrat letno pregledati 20% vseh še nepregledanih plemenskih živali v osnovni goveji čredi Agroemona PG, Obrat Vodice.
Vzorce krvi odvzame Veterinarski zavod, preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
17. člen
Čebelje družine vzrejevalca matic Bukovška Alojza, Golo Brdo 19 je treba preiskati na hudo gnilobo čebelje zalege, pršičavost in nosemavost. Omenjene družine je treba tretirati proti varoozi z respiratornimi zdravili po navodilu proizvajalcev.
Vzorce mrtvic odvzame Veterinarski zavod do 31. marca 1992.
Pregled mrtvic opravi Veterinarska fakulteta do 30. aprila 1992, pregled na hudo gnilobo pa opravi spomladi ali jeseni (jesenski pregled velja do naslednjega pregleda).
18. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah: Zveza ribiških družin Povodje in Zavoda za ribištvo Gameljne pregledati enkrat letno postrvske vrste rib, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo.
Vzorci mladic morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1992, vzorci tržnih rib pa do 30. avgusta 1992.
Na virusno hemoragično septikemijo postrvi je treba preiskati plemenske jate postrvskih rib do 15. februarja 1992.
Vzorce rib vzame Veterinarski zavod in jih dostavi na Veterinarsko fakulteto v preiskavo.
19. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1991 v občini Ljubljana Šiška (Uradni list RS, št. 8/91).
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10-308/91
Ljubljana, dne 13. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta Skupščine
občine Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.

AAA Zlata odličnost