Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

432. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990, stran 543.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. 1. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990
I
Dolgoročni plan občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in RS, št. 38/90) se spremeni in dopolni:
1. V poglavju X. Prostor in okolje – 1. Osnovna izhodišča pri opredelitvah rabe prostora (Uradni list SRS, št. 7/90 – stran 444) se doda alinea:
– s stalnim spreminjanjem in uvajanjem novih tehnologij doseči višjo, kvalitetnejšo stopnjo v tretiranju in hranjenju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov -RAO znotraj ograje Nuklearne elektrarne Krško do trenutka odvoza na končno odlagališče.
2. V poglavju 4. Urbanistične zasnove naselij in krajinske zasnove območij in poglavju. 4.1.1.8. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve (stran 465 Uradnega lista) se pod naslovom »Odlagališče odpadkov« zadnji stavek dopolni z naslednjo vsebino:
»..., ki pa morajo imeti osnovo v najkvalitetnejših, najnovejših dognanjih na področju shranjevanja RAO...«.
II
Družbeni plan občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in RS, št. 38/90) se spremeni in dopolni:
V poglavju III. Razvojne naloge po področjih (Uradni list SRS, št. 21/87, stran 1452) in poglavju »Nuklearna elektrarna Krško« se zadnji – tretji odstavek preoblikuje in glasi:
»V tem srednjeročnem obdobju bodo raziskane možne lokacije za izgradnjo končnega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov – RAO, kot posledica nepravočasno določene lokacije končnega odlagališča RAO. Začasno skladišče bo zgrajeno na osnovah najkvalitetnejših v svetu uporabljenih tehnologij na področju začasnega skladiščenja RAO. Kapaciteta začasnega skladišča je določena s časom delovanja elektrarne. Zaradi zagotovitve maksimalno varnega delovanja elektrarne in varovanja ožjega in širšega prostora ter reševanja problema lokacije končnega odlagališča, so opredeljene tri faze gradnje začasnega skladišča RAO znotraj ograje Nuklearne elektrarne Krško. V to novo začasno skladišče se skladiščijo srednje in nizko radioaktivni odpadki, ki jih izključno proizvede Nuklearna elektrarna Krško. S posebnimi dogovori med zainteresiranimi se opredelijo pozicije ožje družbene skupnosti v novonastali situaciji vrednotenja prostora, v katerem deluje objekt posebnega družbenega pomena: Nuklearna elektrarna Krško.«
V poglavju 4.1. Programske zasnove ureditvenega načrta NE Krško (ki jih je sprejela SO Krško na seji dne 29. 9. 1987) in so sestavni del družbenega plana se pod točko 4.6. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje v prvem odstavku doda nova alinea:
»- načrtovanje in gradnja začasnega skladišča RAO.«
Št. 5-352-3/91
Krško, dne 23. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost