Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

370. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, stran 454.

Na podlagi 11. člena in 2. odstavka 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) in 133. člena statuta občine Tržič je skupščina občine na 18. skupni seji vseh treh zborov dne 29. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Tržič s sedežem Trg svobode 18, Tržič (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva, predšolske vzgoje in osnovnega glasbenega izobraževanja, naslednje javne vzgojnoizobraževalne zavode (v nadaljevanju: zavod):
 
I. Na področju osnovnega šolstva:
1. Osnovna šola Bistrica, p..o.
Sedež: Begunjska cesta 2, Tržič.
V sestavi zavoda delujeta dislocirani organizacijski enoti:
– Enota Leše, Leše 51, Tržič
– Enota Kovor, Kovor 11, Tržič
2. Osnovna šola Zali rovt, p.o.
Sedež: Pot na Zali rovt 15, Tržič.
V sestavi zavoda delujeta dislocirani organizacijski enoti:
– Enota Podljubelj, Podljubelj 43, Tržič
– Enota Lom pod Storžičem, Lom 12, Tržič
3. Osnovna šola Križe, p.o,
Sedež: Cesta Kokrškega odreda 16, Križe
Dejavnosti zavodov na področju osnovnega šolstva so:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa, ki po enotni klasifikaciji dejavnosti nosi šifro podskupine 120111
– osnovno izobraževanje odraslih.
V okvir dejavnosti sodijo:
– priprava šolske prehrane za učence
– organizacija razstav in proslav
– oddaja prostorov v najem.
 
II. Na področju predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo:
4. Vzgojno varstveni zavod Tržič, p.o.
Sedež: Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič
V njeni sestavi delujejo naslednje dislocirane vzgojnovarstvene organizacijske enote:
– Vrtec Deteljica
– Vrtec Palček
– Vrtec Križe
– Vrtec Grad
– Vrtec Lom
Dejavnosti zavoda so:
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok, ki po enotni klasifikaciji dejavnosti nosi šifro podskupine 130211, v katero sodi tudi organizirana priprava na vstop v osnovno šolo.
V okvir dejavnosti sodijo:
– cicibanove urice
– organiziranje razstav in prireditev
– organiziranje prevoza za varovance
– priprava prehrane za varovance.
 
III. Na področju osnovnega glasbenega izobraževanja:
5. Glasbena šola Tržič, p.o.
Sedež: Cankarjeva cesta 5, Tržič
Dejavnost zavoda: dejavnost zavoda je osnovno zasebno izobraževanje, ki po enotni klasifikaciji dejavnosti nosi šifro podskupine 120311 in pomeni osnovno vzgojo in izobraževanje mladine in odraslih, ki se opravljata po posebnem programu, usmerjenem na razvijanje posameznih nagnjenj.
2. člen
Organi zavodov so:
– svet zavoda
– ravnatelj
 
I. Na področju osnovnega izobraževanja še:
– strokovni organi
a) učiteljski zbor zavoda
b) učiteljski zbor oddelka
c) razrednik
d) strokovni pedagoški aktivi učencev
e) strokovni pedagoški kolegij ravnateljev.
 
II. Na področju predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo:
– strokovni organi:
a) strokovni kolegij
b) vzgojiteljski zbor
c) vzgojitelj
d) aktivi vzgojiteljev
e) aktiv varuhinj.
 
III. Na področju osnovnega glasbenega izobraževanja še:
– učiteljski zbor zavoda
– strokovni aktivi.
3. člen
Svet zavoda je upravni organ in šteje 9 oziroma za Glasbeno šolo Tržič 6 članov:
– 3 (oziroma 2) člane imenujejo delavci zavoda na učiteljskem oziroma na vzgojiteljskem zboru,
– 3 člane (oziroma 2) imenujejo starši na roditeljskem sestanku,
– 3 člane (oziroma 2) imenuje ustanovitelj s sklepom izvršnega sveta.
4. člen
Ravnatelj je poslovodni organ zavoda, ki poleg poslovodnih nalog, opravlja naloge pedagoškega vodje. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
5. člen
I. Na področju osnovnega izobraževanja so strokovni organi opredeljeni:
Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, strokovni delavci in drugi strokovni delavci.
Učiteljski zbor oddelka sestavljajo vsi učitelji, ki. opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
Razrednik vodi delo učiteljskega zbora oddelka.
6. člen
Strokovni pedagoški aktiv oblikujejo učitelji istega učnega predmeta ali skupine predmetov, vodi pa ga od aktiva izvoljeni predsednik.
Strokovni pedagoški aktivi učiteljev in strokovni pedagoški kolegij ravnateljev se ustanovijo z namenom, da se zavodi pri izvajanju programov medsebojno povezujejo in usklajujejo, ter zato lahko organizirajo za posamezna področja dejavnosti ustrezne oblike medsebojnega povezovanja.
7. člen
II. Na področju predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo so strokovni organi opredeljeni: Strokovni kolegij je posvetovalni organ ravnatelja. Strokovni kolegij sestavljajo vodje dislociranih organizacijskih delov – vodje vrtcev, po potrebi pa tudi vzgojitelji in strokovni delavci. Sklicuje ga ravnatelj po potrebi.
Vzgojiteljski zbor sestavljajo vzgojitelji, strokovni delavci in varuhi. Vodi ga ravnatelj.
Aktiv vzgojiteljev sestavljajo vzgojitelji. Vodi ga strokovni delavec ali vzgojitelj, ki ga določi vzgojiteljski zbor na predlog ravnatelja ali vodje vrtca.
8. člen
III. Na področju osnovnega glasbenega izobraževanja so strokovni organi opredeljeni:
Učiteljski zbor zavoda sestavljajo vsi učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci. Vodi in sklicuje ga ravnatelj.
Strokovni aktiv oblikujejo učitelji istega učnega predmeta ali skupine predmetov, vodi pa ga od aktiva izvoljeni predsednik.
9. člen
Sredstva, ki so zavodu zagotovljena za opravljanje javne službe, vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda ter način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I).
10. člen
Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu s tretjimi osebami posluje v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, ki so v pravnem prometu. Za svoje obveznosti zavod odgovarja s popolno odgovornostjo (p. o.).
11. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda neomejeno subsidiarno.
12. člen
Zavod lahko le v soglasju z ustanoviteljem:
– spremeni ime in sedež
– spremeni ali razširi dejavnost
– v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje
– sprejme statut zavoda
– se povezuje v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih zadev
– imenuje in razrešuje ravnatelja.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole heroja Bračiča, Tržič, št. 022-6/62-2, z dne 12. februarja 1962;
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole heroja Grajzerja, Tržič, št. 022-17/62-2, z dne 12. februarja 1962;
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Kokrškega odreda Križe, Križe, št. 022-8/62-2, z dne 12. februarja 1962;
– odločbo o ustanovitvi VVO »Tončke Mokorel« Tržič, št. 02-DI-4/1-61, z dne 13. decembra 1961.
14. člen
Odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-02/91-6
Tržič, dne 29. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.