Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

368. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Šmarje pri Jelšah, stran 451.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in 26/90), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 24/85, 47/87, 5/90, 10/91) in 4. členu odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 45/90) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. decembra 1991 sprejela
ODLOK
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občinska skupščina določa: način in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih, posege na objektih in v prostor na pokopališčih, pokopališča, ki morajo imeti mrliške veže, določa mirovalno dobo za grobove in druga vprašanja.
2. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč v občini Šmarje pri Jelšah opravlja krajevna skupnost, podjetje ali obrtnik, ki ga pooblasti Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah na podlagi sklepa krajevne skupnosti.
3. člen
Na območju občine Šmarje pri Jelšah so urejena pokopališča v naslednjih krajevnih skupnostih:
1. KS Rogaška Slatina – pokopališče Brestovec
2. KS Šmarje pri Jelšah – pokopališče Šmarje pri Jelšah
3. KS Podčetrtek – pokopališče Device Marije na Pesku, pokopališče Olimje
4. KS Kozje – pokopališče Kozje
5. KS Bistrica ob Sotli – pokopališče Bistrica ob Sotli
6. KS Rogatec – pokopališče Rogatec
7. KS Lesično – pokopališče Plištanj, pokopališče Dobležiče
8. KS Kostrivnica – pokopališče Kostrivnica
9. KS Stojno selo – pokopališče Stojno selo
10. KS Pristava – pokopališče sv. Ema
11. KS Dobovec – pokopališče sv. Rok
12. KS Donačka gora – pokopališče sv. Jurij
13. KS Šentvid – pokopališče Šentvid pri Grobelnem
14. KS Sladka gora – pokopališče Sladka gora
15. KS Podsreda – pokopališče Podsreda
16. KS Polje ob Sotli – pokopališče Polje ob Sotli
17. KS Buče – pokopališče Buče
18. KS Vinski vrh – pokopališče Vinski vrh
19. KS Zagorje – pokopališče Zagorje
20. KS Zibika – pokopališče Zibika
21. KS Kristan vrh – pokopališče Kristan vrh
II. NAČIN IN ČAS POKOPA
4. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču. Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim oziroma druga pooblaščena oseba.
5. člen
Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi upravljalec v skladu s krajevnimi običaji ter po predhodnem sporazumnem naročilu pokojnikovih svojcev ali pooblaščenih organizatorjev pogrebne svečanosti.
6. člen
Za območje mesta Rogaška Slatina je obvezno polaganje umrlih na mrtvaški oder v mrliško vežo.
Za vsa ostala naselja na območju občine Šmarje pri Jelšah, ki imajo na pokopališčih urejene mrliške vežice, se praviloma polagajo umrli na mrtvaški oder v mrliški veži.
7. člen
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– sprejema in določa pravilnik o pokopališkem redu,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa praviloma v dogovoru z naročnikom,
– organizira in opravlja pogrebe,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
8. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitivi obstoječih pokopališč odloča na predlog krajevne skupnosti v skladu z izvedbeno prostorsko dokumentacijo skupščina občine.
9. člen
Pokopi so vsak dan. Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljalec pokopališča s pravilnikom o pokopališkem redu.
III. UREJANJE POKOPALIŠČ
10. člen
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški grobovi ter grobnice)
– vrstni grobovi
– žarni grobovi
– prostor za anonimne pokope
– skupna grobišča
– prostor za raztrositev pepela
V načrtu pokopališča so določene tudi površine, kraj in oblika različnih zvrsti grobov. Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
11. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. Širina enojnega groba je do l m, dolžina do 2,3 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,3 m. Za otroške grobove določi upravljalec ustrezne manjše mere.
Poti med vrstami, grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje, razne zrasti in druga znamenja ne smejo posegati izven meja določenega grobnega prostora v višino pa smejo segati največ do 1,5 m.
12. člen
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0, 3 m.
13. člen
Globina vrstnih grobov je najmanj 1,80 m, širina do 1 m, dolžina pa do 2,3 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena.
14. člen
V območju pokopališča so lahko oddelki za anonimne pokope ter oddelki za raztrositev pepela. Na teh oddelkih mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na oddelku za raztrositev pepela so imena umrlih lahko napisana na skupnem nagrobniku.
15. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter druga skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni bila podaljšana najemna pogodba in iz vrstnih grobov po poteku določene dobe.
16. člen
V obstoječe grobnice na pokopališčih je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
17. člen
Ponoven pokop v isti grob je mogoče po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let. Če je bil grob odprt pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje.
IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
18. člen
Upravljalec pokopališča oddaja prostor za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pismeni obliki ter v skladu s pravilnikom o pokopališkem redu in tem odlokom.
19. člen
Najemna pogodba mora določati:
– osebke najemnega razmerja
– čas najema
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba
– višino najemnine in način plačevanja
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
20. člen
Prostor za grobove se oddaja v najem najmanj za 10 let. Pogodba se lahko podaljša. Najmanj 60 dni pred potekom najemne pogodbe mora upravljalec pisno opozoriti na posledice, ki bi nastale, če pogodbe ne bi podaljšal. Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba oziroma prostor za grob v 90 dneh. Če je ne odstrani, to stori upravljalec pokopališča na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa lahko odda drugemu.
21. člen
Če se pravni nasledniki najemniku groba oziroma prostoru za grob odpovedo, ali če pravnih naslednikov ni, lahko najemno razmerje s pogodbo podaljšajo tudi drugi.
22. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi upravljalec pokopališča. Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah lahko določi najvišjo raven storitev in pristojbin za pokopališke storitve in pristojbine.
V. VZDRŽEVANJE UREJENOSTI, REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČIH
23. člen
Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopališča. Pokopališki načrt mora vsebovati minimalne standarde hortikularne urejenosti. V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča
– vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte v območju pokopališča
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov na območju pokopališča
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
24. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov ali da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec je v takem primeru dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 90 dni. Po preteku tega roka postopa upravljalec skladno z določbami tretjega odstavka 20. člena tega odloka.
25. člen
Brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, kovinostrugarskih in drugih del.
26. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav v območju pokopališča.
Upravljalec pokopališča mora zagotavljati tekoče in investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ter tehničnih ureditev, kot so:
– odlagališča smeti in odpadkov
– ograje, stopnice in poti v območju pokopališča
– zadrževalniki vode za zalivanje
– osvetlitev pokopališča
– ozvočenje na območju pokopališča.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SLT do 30.000 SLT se kaznuje pravna oseba, ki opusti predpisana ravnanja iz 7. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 500 SLT do 5.000 SLT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki opusti predpisana ravnanja iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
Z denarno kaznijo od 500 SLT do 5.000 SLT se kaznuje posameznik, občan, ki v območju pokopališča:
– odlaga smeti in odpadke izven za to določenega prostora
– poškoduje mrliško vežico, grobove, nasade in druge objekte in naprave na območju pokopališča
– odtujuje predmete tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov ali naprav v območju pokopališča
– se nedostojno vede, kot je: da vpije, glasno smeje, razgraja ali hodi po robovih oziroma prostorih za grobove.
VII. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Določila tega odloka nadzorujejo inšpekcijske službe Sekretariata za gospodarstvo in urejanje prostora občine Šmarje pri Jelšah.
30. člen
V enem letu po uveljavitvi tega odloka morajo upravljala oziroma upravljalec pokopališč izdelati načrte pokopališč in jih predložiti v potrditev Sekretariatu za gospodarstvo in urejanje prostora občine Šmarje pri Jelšah.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 2/76) in odlok o pogrebnih svečanostih na območju občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 2/76).
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 1991.
Podpredsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.