Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

355. Odlok o določitvi in varstvu lokalnih cest na območju občine Metlika, stran 444.

Na podlagi 7. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/61, 7/86, 37/87 in 2/88), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter 10. člena odloka o volitvah, sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Metlika (SDL, št. 2/90) je Skupščina občine Metlika na seji vseh zborov dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o določitvi in varstvu lokalnih cest na območju občine Metlika
I. RAZVRSTITEV CEST
1. člen
S tem odlokom se, glede na gospodarski in družbeni pomen ter način upravljanja in gospodarjenja z lokalnimi in nekategoriziranimi cestami v občini Metlika, določijo lokalne ceste.
2. člen
Med lokalne ceste se s tem odlokom razvrstijo naslednje ceste:
1. Lokalne ceste I. kategorije:
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|Št.    |  Št.   | Dolžina  |Potek            |
|ceste   | odseka  |  (m)   |              |
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|L-5    |  2504  | 1.367   |Gaber-Semič-Gradac     |
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|L-5    |  2507  | 3.555   |Črnomelj-Štrekljevec-Jugorje|
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|L-5    |  2508  | 3.555   |Semič-Krvavčji vrh-Metlika |
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|L-34    |  5401  | 4.594   |Bušinja vas-Radovica    |
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|L-34    |  5404  | 6.980   |R335-Radovica-Ostriž-meja RH|
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|L-34    |  5407  | 8.130   |Metlika-Božakovo-meja RH  |
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
|L-34    |  5408  | 3.513   |Gradac-Krasinec-meja RH   |
+-----------+-----------+------------+----------------------------+
1. Lokalne ceste II. kategorije:
+-----------+-----------+------------+-----------------------------+
|Št.    |  Št.   | Dolžina  |Potek            |
|ceste   | odseka  |  (m)   |               |
+-----------+-----------+------------+-----------------------------+
|L-5    |  2510  | 3.640   |M4-Lokvica-Bereča vas-M4   |
+-----------+-----------+------------+-----------------------------+
|L-34    |  5402  | 4.755   |Bušinja vas-Grabrovec-Metlika|
+-----------+-----------+------------+-----------------------------+
|L-34    |  5406  | 1.845   |R335-odcep Vidošiči     |
+-----------+-----------+------------+-----------------------------+
|L-34    |  5409  | 5.600   |R335-Krivoglavice-Dobravice- |
|      |      |      |Geršiči-R335         |
+-----------+-----------+------------+-----------------------------+
|L-34    |  5410  |  1500   |Svržaki-železniška postaja- |
|      |      |      |Rosalnice          |
+-----------+-----------+------------+-----------------------------+
3. člen
Med nekategorizirane ceste in javne poti se razporedijo:
1. ceste, ulice, trgi in poti v mestu Metlika,
2. krajevne ceste in javne poti v naseljih in izven njih, ki so splošnega pomena za javni promet.
II. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE
4. člen
Z lokalnimi cestami upravlja občina, z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi pa krajevne skupnosti.
Vzdrževanje lokalnih cest I. in II. kategorije ter ulic in trgov poveri občina usposobljenemu podjetju.
Vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih poti organizirajo krajevne skupnosti, vsaka za svoje območje.
Občina zagotavlja z lastnimi plani sredstva za vzdrževanje lokalnih cest.
5. člen
Kadar krajevna skupnost organizira vzdrževanje ceste z neposredno udeležbo občanov in lastnikov nepremičnin pri delu in vzdrževanju ceste ter krajane in lastnike nepremičnin pozove k udeležbi na krajevno običajen način, so pozvani dolžni sodelovati pri delu in prispevati sorazmerni delež v denarju ali v drugačni materialni obliki.
Svet krajevne skupnosti lahko določene kategorije občanov oprosti obveznosti po prvem odstavku.
III. VARSTVO CEST
6. člen
Na vseh lokalnih cestah I. in II. kategorije je dovoljen največji osni pritisk 8 ton, na vseh ostalih nekategoriziranih cestah pa 6 ton.
7. člen
Za varstvo lokalnih cest se smiselno uporabljajo določila 10., 11. in 12. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi (SDL, št. 4/91).
8. člen
V izrednih razmerah (odjuga, poplava, poškodbe ipd.) lahko pristojni občinski organ na predlog upravljalca ceste za določen čas zniža dovoljeno osno obremenitev, hitrost vozil in odredi zaporo ceste. Vse odrejene omejitve je potrebno objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
9. člen
Pri gradnji in rekonstrukciji lokalnih in nekategoriziranih cest mora investitor upoštevati s posebnimi pravilniki predpisane elemente za projektiranje javnih cest.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 5., 6. in 7. člena tega odloka. Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti po 6. in 7. členu tega odloka, se kaznuje z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SLT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna inšpekcija za ceste, ki je pooblaščena za izvajanje ukrepov zoper kršilca določb tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-9/91
Metlika, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.