Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

349. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Črenšovci, naselje Črenšovci Trnje in Žižki, stran 438.

Na podlagi 3. člena o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77) in 63. člena statuta KS Črenšovci je Svet Krajevne skupnosti Črenšovci na svoji seji dne 21. 1. 1992 in po predhodni odločitvi na zborih delovnih ljudi in občanov vasi Črenšovci, Trnje in Žižki sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Črenšovci, naselje Črenšovci, Trnje in Žižki
1. člen
Razpiše se referendum za območje KS Črenšovci, vas Črenšovci, Trnje in Žižki. Referendum bo v nedeljo dne 1. 3. 1992 od 7. do 19. ure na glasovnih mestih, ki jih določi volilna komisija KS.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bomo uporabili za:
a) skupni program KS
– soudeležba KS pri gradnji večnamenskega prostora – telovadnice pri Osnovni šoli Črenšovci – 15% vrednosti investicije ali 6,000.000 SLT.
b) Vaški programi:
Črenšovci: urejanje poljskih poti, popravilo vaškega asfalta, odvodnjavanje vaških jarkov, pločnik ulice Juša Kramarja, ulična razsvetljava pri mrliški vežici in novih naselij.
Trnje: asfaltne prevleke, ulična razsvetljava, za voz poljskih poti, ureditev mostu na potoku Črnec, ureditev pokopališča in prizidek k mrliški veži in sanacija vodovoda.
Žižki: vzdrževanje vaških ulic – nove asfaltne prevleke, sanacija vodovodnega omrežja in črpališča, vzdrževanje poljskih poti z navozom gramoza, čiščenje obcestnih jarkov, vzdrževanje pokopališča in ureditev, vzdrževanje vaškega doma in opreme, gradnja mrliške veže.
3. člen
Za izvedbo skupnega in vaških programov bo potrebno zbrati 12,500.000 SLT. Sredstva, ki se bodo zbrala nad zneskom, ki je predviden s programom se presežek porabi v enakem razmerju kot je izdelan program. Vsi zneski so podani v cenah iz leta 1991.
4. člen
Svet krajevne skupnosti lahko sredstva, ki so začasno prosta vroči pri Ljubljanski banki za določen čas.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo uporabila v naslednjem razmerju:
skupni program KS: 45% zbranih sredstev
vaški programi: 55% zbranih sredstev.
Skupni program se financira v razmerju:
Črenšovci 56%, Trnje 20% in Žižki 24%.
6. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1997.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Črenšovci, naselje Črenšovci, Trnje in Žižki in to v višini:
2% od OD iz delovnega razmerja,
7% od višine katastrskega dohodka od kmetijstva,
2% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
1% od pokojnin,
100 DEM letno v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke veljavnosti na dan 24. 12. vsako leto.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
9. člen
Delavcem na začasnem delu v tujini, ki imajo na območju za katerega se razpisuje referendum stalno prebivališče, je bil v pripravljalnem postopku za razpis referenduma posredovan program, ki je vseboval namen, vrsto, osnovo in višino samoprispevka ter obdobje za katero se uvaja samoprispevek, s katero se zavezanec izreče za uvedbo samoprispevka.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev samoprispevka opravlja svet krajevne skupnosti in o tem najmanj enkrat letno poroča na zborih občanov.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še niso dopolnili 18 let starosti, so pa v delovnem razmerju. Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami, ki imajo naslednjo vsebino:
   Krajevna skupnost
  Črenšovci
  vas Črenšovci
                  GLASOVNICA
  Za glasovanje na referendumu dne 1. 3. 1992 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za financiranje skupnega programa KS za gradnjo večnamenskega
prostora -telovadnice pri Osnovni šoli Črenšovci in vaškega programa:
  Črenšovci: urejanje poljskih poti, popravilo vaškega asfalta,
odvodnjavanje vaških jarkov, pločnik ulice Juša Kramarja, ulična razsvetljava
pri mrliški veži in novih naselij.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 4. 1992 do 31. 3.
1997.
  Sredstva za izvedbo programa se bodo zbirala:
  2% od OD iz delovnega razmerja 7% od višine katastrskega dohodka iz
kmetijstva
  2% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno
dejavnost
  1% od pokojnin
  100 DEM letno v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke
veljavnosti na dan 24. 12. vsako leto.
 
                  GLASUJEM
  »ZA«                               »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se ne strinja.
 
 
   Krajevna skupnost
  Črenšovci
  vas Strnje
                  GLASOVNICA
  za glasovanje na referendumu 1, 3. 1992 o uvedbi krajevnega samoprispevka
za financiranje skupnega programa KS za gradnjo večnamenskega prostora –
telovadnice pri Osnovni šoli Črenšovci in vaškega programa.
  Trnje: Asfaltna prevleka, ulična razsvetljava, zavoz poljskih poti,
ureditev mostu na potoku Črnec, ureditev pokopališča, prizidek k mrliški
vežici in sanacija vodovoda.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 4. 1992 do 31. 3.
1997.
  Sredstva za izvedbo programa se bodo zbirala:
  2% od OD iz delovnega razmerja
  7% od višine katastrskega dohodka od kmetijstva 2% od neto zavarovalne
osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost 1% od pokojnin
  100 DEM letno v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v
veljavnosti na dan 24. 12. vsako leto.
 
                  GLASUJEM
  »ZA«                               »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka, oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se ne strinja.

   Krajevna skupnost
  Črenšovci
  vas Žižki
                  GLASOVNICA
  za glasovanje na referendumu 1. 3. 1992 o uvedbi krajevnega samoprispevka
za financiranje skupnega programa KS za gradnjo večnamenskega prostora –
telovadnice pri Osnovni šoli Črenšovci iz vaškega programa.
  Žižki: vzdrževanje vaških ulic, nove asfaltne prevleke, sanacija
vodovodnega omrežja in črpališča, vzdrževanje njivskih poti z navozom gramoza,
čiščenje obcestnih jarkov, vzdrževanje pokopališča in ureditev, vzdrževanje
vaškega doma in opreme, gradnja mrliške veže.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 4. 1992 do 31, 3.
1997.
  Sredstva za izvedbo programa se bodo zbirala:
  2% od OD iz delovnega razmerja
  7% od višine katastrskega dohodka od kmetijstva
  2% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno
dejavnost
  1% od pokojnin
  100 DEM letno v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v
veljavnosti na dan 24. 12. vsako leto.
 
                  GLASUJEM
  »ZA«                               »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se ne strinja.
12. člen
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom KS Črenšovci.
13. člen
Sredstva za stroške pri izvedbi referenduma se zagotovijo s sredstvi KS Črenšovci.
14. člen
Svet Krajevne skupnosti Črenšovci sprejme sklep o uvedbi samoprispevka, če se bo večina glasovalcev na območju KS Črenšovci na referendumu odločila za uvedbo samoprispevka.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/1992
Lendava, dne 21. januarja 1992.
Predsednik
Sveta KS Črenšovci
Jože Ferenčak l. r.