Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

371. Odlok o stavbnih zemljiščih v občini Vrhnika, stran 455.

Na podlagi 7., 32., 50. in 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32785 in 33/89) in 202. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 3/87), je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela in seji zbora krajevnih skupnosti dne 30. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o stavbnih zemljiščih v občini Vrhnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja upravljanje in razpolaganje s stavbnim zemljiščem v družbeni lastnini ter način, pogoji in postopek oddaje stavbnih zemljišč v uporabo za graditev.
2. člen
S stavbnimi zemljišči v družbeni lastnini v občini Vrhnika upravlja Sklad stavbnih zemljišč občine Vrhnika (v nadaljevanju: sklad). Pri tem upošteva določbe zakona o stavbnih zemljiščih, odloka o ustanovitvi sklada, tega odloka ter družbenih planov občine.
II. ODDAJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
3. člen
Stavbno zemljišče v družbeni lastnini odda sklad v uporabo družbenim pravnim osebam za gradnjo objektov za njihove potrebe ter civilnim pravnim osebam in občanom za gradnjo stanovanjskih hiš in drugih objektov, na katerih imajo lahko lastninsko pravico.
4. člen
Sklad lahko odda v uporabo za gradnjo le stavbno zemljišče, ki leži v območju veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov in je urejeno v skladu z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč.
Izven območij iz prejšnjega odstavka pa sklad lahko odda tudi neurejeno stavbno zemljišče, če investitor sprejme obveznost, da ga bo sam uredil.
5. člen
Stavbno zemljišče se odda proti plačilu cene tega zemljišča in prispevka k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga je dolžan plačati investitor.
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča po prejšnjem členu zajema povprečne stroške pridobitve zemljišča na območju urejanja stavbnega zemljišča in povečano vrednost zaradi družbenih vlaganj, valoriziranih v letu oddaje.
Povečana vrednost stavbnega zemljišča je valorizirana vrednost minulih vlaganj v ureditev stavbnih zemljišč, ki se določi v investicijskem programu urejanja stavbnih zemljišč, sprejetim za posamezen prostorsko izvedbeni načrt in se zajema v celoti ob oddaji stavbnega zemljišča, povprečni vrednosti m2 stanovanjske površine in po revalorizacijskih stopnjah komunalnih objektov in naprav.
6. člen
Investitor, ki namerava graditi, nadzidati ali prizidati obstoječi objekt ali spremeniti njegovo namembnost, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, v skladu s 43. in 44. členom zakona o stavbnih zemljiščih.
Prispevek odmeri investitorju, na njegovo zahtevo ali na zahtevo Sklada stavbnih zemljišč občinski upravni organ pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Brez dokazila o plačanem prispevku ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja, prav tako pa ne začeti gradnje na podlagi priglasitve.
7. člen
Predvideni stroški za izračun prispevka oziroma sorazmernega dela stroškov za pripravo in za opremljanje stavbnih zemljišč se vsako tekoče leto valorizirajo na podlagi dejansko povišanih stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč po podatkih pristojne statistične službe.
Valorizacija stroškov iz prejšnjega odstavka se opravi z dopolnitvijo investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč, ki jo sprejme upravni odbor sklada.
8. člen
O oddaji stavbnega zemljišča za gradnjo odloča komisija za oddajo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: komi sija), ki jo imenuje upravni odbor sklada.
9. člen
Stavbno zemljišče se odda s pogodbo na podlagi javnega razpisa in pogojev za oddajo stavbnega zemljišča, brez javnega razpisa pa na podlagi sklepa komisije v primerih, ki jih določa zakon o stavbnih zemljiščih v 51. členu.
10. člen
Javni razpis se izvede z zbiranjem pismenih ponudb vsaj 15 dni pred obravnavo in izbiro, ki jo opravi komisija. Javni razpis se objavi v Našem časopisu – občinskem glasilu ali dnevnem časopisu.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež sklada,
– katastrske podatke o stavbnih zemljiščih,
– ceno za m2 stavbnega zemljišča,
– višino prispevkov k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
– rok in način plačila cene stavbnega zemljišča in prispevka k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
– rok za sklenitev pogodb o oddaji stavbnega zemljišča,
– rok za dograditev objekta najmanj do III. gradbene faze,
– podatke o namembnosti objektov, ki jih bo dovoljeno graditi v skladu s prostorsko izvedbenim aktom,
– podatke o stopnji opremljenosti stavbnega zemljišča,
– posebne pogoje za graditev objekta na stavbnem zemljišču, v kolikor jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi,
– drugi pogoji v skladu z 12. členom odloka.
12. člen
Pogoji za oddajo stavbnega zemljišča morajo biti v skladu s politiko stanovanjske in druge graditve v občini Vrhnika, zagotavljati morajo smotrno uporabo stavbnega zemljišča, interese varstva okolja, naravne in kulturne dediščine ter interes gospodarskega in socialnega razvoja občine.
13. člen
Če se stavbno zemljišče odda občanom za graditev družinske stanovanjske hiše z javnim razpisom, se morajo poleg pogojev iz 12. člena tega odloka upoštevati tudi stanovanjske in druge socialne razmere, zdravstvene in druge razmere udeležencev razpisa in njihovih ožjih družinskih članov.
14. člen
1. Za gradnjo družinske stanovanjske hiše Pri oddaji stavbnega zemljišča občanom za graditev stanovanjske hiše se upoštevajo naslednja merila:
– stanovanjske razmere
– zdravstvene razmere
– zaposlitev
– stalno bivališče
– drugi pogoji
1.1. Stanovanjske razmere
                                     točke
  a) ni lastnik ali solastnik stanovanja, stanovanjske ali počitniške
hiše                                    30
  b) velikost stanovanja, ki odpade na družinskega člana:
  – do 7m2                                10
  – od 7 do 10m2                              8
  – od 10 do 15m2                             4
  c) mlade družine (nobeden od zakoncev ne presega starosti nad 30 let)  20
  1.2. Zdravstvene razmere udeleženca natečaja in ožjih družinskih članov
  – invalid I. kategorije                         20
  – invalid II. in III. kategorije                    15
  – kronična ali trajna bolezen                      10
  1.3. Zaposlitev
  Upošteva se samo enega od kriterijev.
  a) udeleženec zaposlen v občini Vrhnika
  – do 5 let                               10
  – od 5 do 10 let                            20
  – od 10 do 15 let                            30
  – nad 15 let                              40
  b) udeleženec stalno prebiva v občini Vrhnika
  – od 5 do 10 let                            20
  – nad 10 let 30
  1.4. Drugi pogoji
  a) vračanje udeleženca z začasnega dela v tujini            20
  2. Za gradnjo poslovno stanovanjskih in poslovnih objektov
  Prednost pri pridobitvi zemljišča imajo tisti udeleženci javnega razpisa,
ki zberejo večje število točk po naslednjih kriterijih:
  2.1. Poslovni prostor
                                     točk
  a) udeleženec ni lastnik oziroma solastnik poslovnega prostora     40
  b) poslovni prostor, kjer se dejavnost trenutno opravlja, ne ustreza v
celoti predpisom iz varstva pri delu                    20
  c) poslovni prostor je glede na dejavnost, ki se v njem opravlja, po
veljavnih normativih premajhen                       15
  d) udeleženec nima možnosti širitve na obstoječi lokaciji        15
  e) dejavnost je v posebnem interesu KS                 10
  f) z vzpostavitvijo dejavnosti bodo v okviru občine zagotovljena nova
delovna mesta                                20
  g) dejavnost ekološko ni sporna                    100
  2.2. Bivališče:
  a) stalno bivališče v občini Vrhnika
  – od 5 do 10 let                            20
  – nad 10 let                              30
  b) vračanje z začasnega dela v tujini                  30
  3.1. Počitniški objekti:
  a) udeleženec stanuje v individualni stanovanjski hiši v centru sicer
strnjene blokovne ali industrijske zazidave                 10
  b) udeleženec stanuje v bloku v strnjeni stanovanjski pozidavi ob
intenzivni prometnici                            15
  c) udeleženec stanuje v neposredni bližini industrijske cone ali
industrijskega obrata z motečimi in škodljivimi emisijami          20
15. člen
Vsi udeleženci razpisa morajo pismeni ponudbi in poleg eventualnih drugih dokazil, priložiti tudi potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% od celotne vrednosti komunalno opremljenega stavbnega zemljišča. Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v ceno, neuspelemu ponudniku pa se vrne brez obresti, najkasneje v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da uspeli ponudnik brez upravičenega razloga, kot so: smrt v družini, elementarne nesreče ipd. odstopi od nameravane gradnje, mu varščina zapade v korist upravljalca.
16. člen
O izboru ponudnika, ki v največji meri izpolnjuje razpisne pogoje in druge pogoje, določene s tem odlokom, komisija v 15 dneh o dneva zaključka razpisa obvesti pismeno vse ponudnike, ki so se udeležili javnega razpisa.
17. člen
Vsak ponudnik, ki se udeleži javnega razpisa lahko vloži ugovor v 8 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o izboru, na upravni odbor sklada, če meni, da je z odločitvijo o izboru kršena njegova pravica. Upravni odbor pa mora v nadaljnjih 15. dneh od dneva, ko je bil ugovor sprejet, o svoji odločitvi obvestiti pritožnika.
V primeru, da se prosilec z odločitvijo na ugovor ne strinja, lahko v naslednjih 30. dneh to odločitev izpodbija pri pristojnem rednem sodišču.
18. člen
Na podlagi odločitve komisije za oddajo stavbnega zemljišča, skleneta investitor, ki je uspel pri javnem razpisu in sklad, pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča.
19. člen
Stavbno zemljišče, za katero po dveh razpisih ni bilo ponudnikov, odda komisija neposredno s pogodbo pod pogojem, da investitor plača vse stroške, ki so bili objavljeni v javnem razpisu.
III. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za primere, ki jih ta odlok ne navaja se smiselno uporabljajo določila zakona o stavbnih zemljiščih.
21. člen
Ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok o stavbnih zemljiščih v občini Vrhnika (Uradni list SRS, št. 29/86).
22. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/9-010-04/86
Vrhnika, dne 31. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. l. r.