Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

356. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za socialno delo Metlika, stran 445.

Na podlagi določbe 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), ter 10. člena odloka o volitvah, sestavi in pristojnostih zborov občinske Skupščine Metlika (SDL, št. 2/90), je Skupščina občine Metlika na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Center za socialno delo Metlika
I. USTANOVITELJ
1. člen
Skupščina občine Metlika ustanavlja s tem odlokom javni zavod za opravljanje preventivnega in kurativnega strokovnega dela na področju socialnega varstva na območju občine Metlika.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Center za socialno delo Metlika. Sedež zavoda je v Metliki, Cesta bratstva in enotnosti 23.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
Dejavnost zavoda je opravljanje preventivnega in kurativnega dela na področju socialnega varstva, podrobneje pa se dejavnost zavoda opredeli v statutu zavoda:
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje 5 članov; 2 člana izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 2 člana imenuje ustanovitelj, enega člana pa Izvršni svet Skupščine občine Metlika, kot predstavnika uporabnikov. Mandat članov sveta traja 4 leta in so po preteku te mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo. Predsednik sveta zavoda se imenuje izmed članov sveta.
Svet zavoda ima pristojnosti, ki so določene z zakonom in statutom zavoda.
5. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
6. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
7. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zavodu zagotavlja del sredstev iz premoženja delovne organizacije, Centra za socialno delo Metlika v ustanavljanju.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravlja pa ga zavod.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
8. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od ustanovitelja,
– iz proračuna družbenopolitične skupnosti,
– iz drugih namenskih in nenamenskih sredstev v skladu z zakonom oziroma drugimi predpisi.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati ustanovitelju druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI ZAVODA
9. člen
Presežke prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za razvoj svoje dejavnosti.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
10. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, razen v pravnih poslih v zvezi z nepremičnim premoženjem, za katere mora pridobiti soglasje ustanovitelja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob izvajanju sprejetega programa socialnega varstva kot javne službe neomejeno.
Za obveznosti zavoda, ki so nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj odgovarja do višine vloženih sredstev.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
11. člen
Zavod:
– sprejema program socialnega varstva in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek socialnega varstva in varstva prebivalstva,
– planira in usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje,
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgube.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da vodi priprave za delo zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen izdati pravila o volitvah delavcev v svet zavoda in za imenovanje volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda.
13. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati sklep o ustanovitvi delovne organizacije Centra za socialno delo Metlika v ustanavljanju, ki ga je dne 1. 11. 1989 sprejela Skupščina občinske skupnosti socialnega skrbstva Metlika.
14. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-2/92
Metlika, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.