Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

343. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih preiskavah na območju občine Celje za leto 1992, stran 435.

Izvršni svet Skupščine občine Celje je na podlagi 3. točke 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in drugega odstavka 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 156. člena statuta občine Celje (Uradni list SRS, št. 6/82, 11/90 in 23/91) na seji dne 22. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih preiskavah na območju občine Celje za leto 1992
1
Preventivna cepljenja in diagnostične preiskave, jemanje vzorcev za diagnostične preiskave ter druge preiskave po tej odredbi opravi Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje.
2
Vse ukrepe iz te odredbe je treba opraviti v skladu z navodili in zahtevami odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91), ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3
Proti vraničnem prisadu je treba vakcinirati goveda, kopitarje in ovce v naselju Lokrovec – do 30. aprila 1992.
4
Pse, starejše od štirih mesecev, je treba vakcinirati proti steklini v času od 1. 2. do 15. 4. 1992. Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini pa se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Lovske organizacije morajo opraviti peroralno vakcinacijo lisic proti steklini.
Pred začetkom paše je treba vakcinirati proti steklini vse živali, ki se pasejo.
5
Plemenjake za naravni pripust je treba preiskati na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR/IPV), vibrozo, leptospirozo, trihomoniazo in levkozo ter opraviti koprološki pregled.
6
V letu 1992 je treba tuberkulinizirati vse krave in breje telice ter plemenske prašiče pa območju občine Celje – severno od avtoceste Arja vas-Hoče.
7
Na leptospirozo je treba preiskati plemenske prašiče v hlevih, kjer so merjasci za naravni pripust.
8
Proti prašičji kugi je treba cepiti vse prašiče, ki se krmijo s pomijami ali odpadki živalskih tkiv. Proti tej bolezni je treba cepiti tudi prašiče v gospodarstvih, kjer imajo več kot 10 plemenskih svinj ali več kot 50 pitancev.
Podjetja oziroma zasebniki, ki oddajajo pomije ali ostanke živalskih tkiv za krmljenje prašičev, morajo sporočiti Zavodu za živinorejo in veterinarstvo Celje naslov rejcev prašičev katerim oddajajo pomije oziroma ostanke živalskih tkiv.
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje mora voditi evidenco gospodarstev prejšnjega odstavka.
9
Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vso perutnino v farmski reji in perutnino v prosti reji neposredno okrog teh farm ter vso perutnino v naseljih Kompole in Strmec pri Vojniku. Proti Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni, je treba cepiti kokoši nesnice v farmski reji.
10
Na brucelozo je treba preiskati krave v hlevih, ki oddajajo mleko za javno potrošnjo in ovne.
11
Čebelje družine vzrejevalcev matic morajo biti preiskane na hudo gnilobo čebelje zalege, pršičavost, nosemavost in varoozo.
Na hudo gnilobo čebelje zalege je treba preiskati čebelje družine v čebelnjakih, kjer je bila ugotovljena ta bolezen v letu 1990 in 1991.
12
Na vrtoglavost in virusno hemoragično septikemijo postrvi je treba preiskati postrvske vrste rib in sicer po en vzorec iz gojitvenih vod in ribogojnice v Zvodnem.
Na spomladansko viremijo, eritrodermatitis in vnetje ribjega mehurja pri krapih, je treba preiskati krape v Šmartinskem jezeru.
13
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse plemenske žrebce.
14
Proti hemoragični bolezni kuncev je treba vakcinirati vse plemenske kunce.
15
Stroški cepljenja in diagnostičnih preiskav po tej odredbi se plačajo s posebnega proračuna za zdravstveno varstvo živali občine Celje, razen stroškov cepljenja prašičev, ki jih rejci krmijo s pomijami proti klasični prašičji kugi, vakcinacije psov in živali, ki se pasejo proti steklini, ki jih morajo plačati posestniki živali sami ter stroškov vakcinacije lisic proti steklini, ki jo izvajajo lovske organizacije.
16
Če Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje ne opravi storitev iz te odredbe v predpisanem roku, lahko Izvršni svet skupščine občine Celje da opraviti te storitve drugi veterinarski organizaciji. Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje pa je dolžan poravnati razliko v stroških, če le-ti nastanejo.
17
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32601-9/92-8
Celje, dne 29. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.