Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

357. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika, stran 446.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 12. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86) in 10. člena odloka o volitvah, sestavi in pristojnosti zborov občinske skupščine Metlika (SDL, št. 2/90) je Skupščina občine Metlika na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
1. člen
Občina Metlika ustanavlja s tem odlokom javni zavod Ljudska knjižnica Metlika (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Skupščina občine Metlika s sedežem v Metliki, Mestni trg 24.
4. člen
Ime zavoda se glasi: Ljudska knjižnica Metlika.
Sedež zavoda je: Cesta bratstva in enotnosti 23, Metlika.
5. člen
Javni zavod kot splošno izobraževalna knjižnica opravlja svojo dejavnost tako, da:
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižnični dejavnosti,
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi zavodi pripravlja prireditve in skrbi za ostalo kulturno življenje v občini,
– odprodaja odpisano knjižnično gradivo,
– opravlja še posebne naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti,
– organizira kino predstave, nabavlja filmsko gradivo,
– organizira izobraževanje odraslih preko najrazličnejših vrst tečajev v lastni izvedbi ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in zavodi.
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda.
7. člen
Zavod upravlja svet. Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanovitelja in predstavniki uporabnikov njegovih storitev oziroma zainteresirane javnosti.
Svet zavoda šteje 5 članov. 2 člana imenuje Skupščina občine Metlika kot predstavnika ustanovitelja, 2 člana predstavljata delavca zavoda, enega pa imenuje Izvršni svet Skupščine občine Metlika, kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Način odločanja sveta, trajanje mandata svojih članov in pristojnosti sveta določi statut zavoda.
8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost dela zavoda, ter strokovno vodi zavod.
9. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Direktor je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
10. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zavodu zagotavlja del sredstev in premoženja skupščine občine Metlika, ki se ugotovi z delitveno bilanco.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
13. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda odgovarja do višine vloženih sredstev.
14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
Ustanovitelj imenuje v. d. direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vsa dejanja za začetek delovanja zavoda in za njegov vpis v sodni register.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-1/92
Metlika, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.