Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine, stran 396.

Na podlagi devete alinee 19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
1. člen
4. člen odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine (Uradni list RS, št. 28/90 in 20/91) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina cestnine za prvi cestninski razred za popolno avtomobilsko cesto se določa v tolarski protivrednosti za 0,06 USD na km avtomobilske ceste, obračunani po deviznem tečaju za efektivo. Za drugi, tretji in četrti cestninski razred se cestnina določi tako, da se znesek cestnine za prvi cestninski razred pomnoži s faktorjem, 1,5, 3,0 oziroma 6,0.
Višina cestnine za polovično avtomobilsko cesto znaša 60% cestnine za popolno avtomobilsko cesto. Za kombinirano avtomobilsko cesto se uporabi ponderirano povprečje.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za promet in zveze na podlagi osnov in meril iz 4. člena tega odloka določi zaokrožene zneske cestnine tako, da zaokroženi zneski ne odstopajo za več kot 5% od izračunane višine cestnine.
Zneski cestnine se spremenijo, ko se osnova za njihov izračun iz prvega odstavka 4. člena tega odloka spremeni za več kot 10%.«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za promet in zveze hkrati z določitvijo višine cestnine določi tudi seznam tujih valut, v katerih je poleg plačila s tolarji možno plačati cestnino. Podlaga za izračun cestnine v tuji valuti je njena tolarska vrednost.
Pri plačilu cestnine v tuji valuti se preostanek plačila vrne v tolarjih. Znesek vračila se zaokroži na tolar navzdol.
Na podlagi tečajne liste menjalnih tečajev A banke d.d., Ljubljana za odkup tujih valut se za tekoči mesec določi fiksni tečaj tujih valut iz prejšnjega odstavka, ki je lahko od izhodiščne tečajne liste nižji za največ 5%. Fiksni tečaj tujih valut se spremeni, ko je spremenjeni devizni tečaj v tečajni Usti od njega nižji ali ko se glede na izhodiščno tečajno listo poveča za več kot 5%.«
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedama »Murski Soboti« vstavi pika in črta nadaljnje besedilo.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo za promet in zveze ob spremembi višine cestnine določi najnižjo vrednost enkratnega nakupa abonentskih bonov, ki za fizične osebe ne sme biti nižja od tolarske protivrednosti 50 USD, obračunanih po deviznem tečaju za efektivo, za pravne osebe pa od tolarske protivrednosti 500 USD.«
5. člen
V 11. členu se besedilo »iz 4., 5. in 6. člena« nadomesti z besedami »iz 5. člena«.
6. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Osnova za izračun višine cestnine iz 4. člena tega odloka se uveljavi tako, da se osnova za izračun višine cestnine na km za prvi cestninski razred za popolno avtomobilsko cesto ob uveljavitvi tega odloka upošteva v tolarski protivrednosti 0,02 USD, obračunani po deviznem tečaju za efektivo. Ta osnova se povečuje postopoma vsakega prvega v mesecu za 0,001 USD, v tolarski protivrednosti, dokler ne doseže končne višine osnove 0,06 USD v tolarski protivrednosti.«
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-09/90-1/1-8
Ljubljana, dne 30. januarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Andro Ocvirk l. r.