Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

329. Odlok o višini in načinu obračunavanja in plačevanja povračil za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti, stran 396.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Uradni list SRS, št. 2/90) in tretjega odstavka 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni Ust SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o višini in načinu obračunavanja in plačevanja povračil za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti
1. člen
Povračila za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti plačujejo pravne in fizične osebe, ki oddajajo onesnaženo vodo v vodotok ter komunalne organizacije in drugi upravljalci, ki prodajajo pitno vodo iz javnih vodovodnih omrežij (v nadaljevanju: zavezanci).
2. člen
Zavezanci plačujejo povračila iz 1. člena tega odloka v naslednji višini:
– od onesnažene vode       132,00 SLT/E
– od pitne vode          1,50 SLT/m3
3. člen
Zavezanci plačujejo povračila z mesečnimi akontacijami do 10. v mesecu za pretekli mesec na prehodni račun proračuna Republike Slovenije pri Službi družbenega knjigovodstva. Za neporavnane obveznosti zavezanec plača zamudne obresti. Poračun plačanih akontacij se opravi na podlagi izdanega računa Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora za preteklo leto, pri čemer se upoštevajo dejanske količine oddane onesnažene oziroma pitne vode.
Mesečno akontacijo v tekočem letu določi zavezancem Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora na podlagi prijavljenih količin oddane onesnažene oziroma pitne vode za preteklo leto.
Zavezanci so dolžni za vsako pretečeno leto najkasneje do konca januarja tekočega leta sporočiti Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje prostora podatke o dejanskih količinah oddane onesnažene oziroma pitne vode.
4. člen
Če zavezanec ne prijavi pravočasno podatkov iz prejšnjega člena se mesečna akontacija poveča za 10% glede na količinske osnove oziroma prijavljene količine onesnažene oziroma pitne vode iz prejšnjega leta. Ta obveznost velja do ugotovitve dejanskega stanja.
Če se ugotovi, da je zavezanec prijavil nižje količine oddane onesnažene vode oziroma uporabljene pitne vode je dolžan plačati poleg ugotovljenih obveznosti tudi zamudne obresti za neplačan del obveznosti in vse stroške ugotavljanja dejanskih obveznosti.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o višini in načinu obračunavanja in plačevanja povračil za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti (Uradni Ust RS, št. 7/91).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-06/90-1/4-8
Ljubljana, dne 30. januarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Andro Ocvirk l. r.