Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

328. Odlok o višini povračil od določenih količinskih osnov za vodno gospodarstvo, stran 395.

Na podlagi 5. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in tretjega odstavka 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o višini povračil od določenih količinskih osnov za vodno gospodarstvo
1. člen
Povračila od določenih količinskih osnov za vodno gospodarstvo plačujejo zavezanci iz 29. in 33. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) v naslednji višini:
   a) količinske osnove:
    – od proizvedene električne energije     3,50 SLT/MWh
    – od uporabljene vode             1,00 SLT/m3
  b) od naplavin:
    – od gramoza                 30,00 SLT/m3
    – od mivke                  150,00 SLT/m3
Za zavezance, ki v svojem proizvodnem procesu porabijo nad 5 mio m3 vode letno, veljajo za plačilo povračila od uporabljene vode popusti, ki jih odobri Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora.
2. člen
Povračila od količinskih osnov plačujejo zavezanci z mesečnimi akontacijami do 10. v mesecu za pretekli mesec na prehodni račun proračuna Republike Slovenije pri Službi družbenega knjigovodstva. Za neporavnane obveznosti zavezanec plača zamudne obresti. Poračun vplačanih akontacij se opravi na podlagi izdanega računa za preteklo leto, pri čemer se upoštevajo povprečni letni zneski povračil ter prijavljene letne količine.
Zavezanci so dolžni do konca januarja tekočega leta Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje prostora priglasiti vse količinske osnove za preteklo leto.
3. člen
Če zavezanec ne prijavi pravočasno podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena, se mesečna akontacija poveča za 10% glede na količinske in druge osnove iz preteklega leta.
Če se ugotovi, da je zavezanec prijavil nižje količine za obračun obveznosti, je dolžan plačati poleg ugotovljenih obveznosti tudi zamudne obresti in vse stroške ugotavljanja dejanskih obveznosti.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o višini povračil od določenih količinskih in drugih osnov za vodno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 7/91).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-06/90-3/3-8
Ljubljana, dne 30. januarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Andro Ocvirk l. r.