Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

350. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Moste-Polje, stran 440.

Na podlagi 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/ 91) in 153. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje na 60. seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Moste-Polje
1. člen
Da se ugotovijo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblaščene veterinarske organizacije: Veterinarski zavod ljubljanske regije P.O. Grosuplje, DE Osnovno zdravstveno varstvo živali Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: veterinarski zavod), Obratna veterinarska ambulanta DO Jata Zalog in Obratna ambulanta Agroemona, opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni. Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod in obratni veterinarski ambulanti morajo pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane in o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. člen
Veterinarski zavod in obratni veterinarski ambulanti, ki opravljajo preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave morajo voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
5. člen
Veterinarski zavod in obratni veterinarski ambulanti morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
6. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini in dehelmintizacija psov mora biti opravljena do 15. aprila 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Na okuženem in ogroženem območju je treba preventivno cepiti proti steklini domače živali, ki se pasejo.
Opraviti je treba peroralno vakcinacijo lisic na območju občine.
Cepljenje psov in domačih živali, ki se. pasejo, opravi veterinarski zavod, peroralno vakcinacijo lisic pa opravi veterinarski zavod in lovske organizacije v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
Stroške dehelmintizacije psov plačajo imetniki psov sami.
7. člen
Preventivno cepljenje kokoši, piščancev, brojlerjev in puranov proti atipični kokošji kugi se mora opraviti:
– na perutninskih obratih delovne organizacije Hmezad Jata Zalog, Zadobrova in Dolsko;
– v naseljih: Zalog, Zadobrova in Kamnica, kjer so perutninski obrati ali večje reje individualnih proizvajalcev;
– v naselju Ul. španskih borcev.
Preventivno cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse.
Cepljenje v perutninskih obratih Zalog, Zadobrova in Dolsko opravi obratna veterinarska ambulanta DO Jata Zalog, ostala zaščitna cepljenja pa veterinarski zavod.
8. člen
Valilna jajca pridobljena v Farmi Zalog, Zadobrova in Dolsko smejo izvirati le iz perutninskih jat, v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus, niso bili ugotovljeni pozitivni reaktorji in so zaščitno cepljene proti kužnemu tremorju perutnine, Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni in ki po 14. tednu starosti niso dobivale nitrofuranskih preparatov (nitrofurazon, furazolidon itd.).
Pregled z antigenom povzročitelja kokošjega tifusa po metodi hitre krvne aglutinacije opravi veterinarski zavod z ekipo obratne veterinarske ambulante DO Jata. Cepljenje proti kužnemu tremorju, Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni opravi z registriranimi vakcinami veterinarski zavod; v perutninskih obratih DO Jata pa obratna veterinarska ambulanta.
Po pojavu Marekove bolezni se mora prvi primer bolezni potrditi s histološko preiskavo. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Vzorce krvi za kontrolo imunosti po določenih vakcinacijah iz 7. in 8. člena vzameta obratni veterinarski ambulanti po programu Republiške veterinarske uprave. Preiskave na kontrolo imunosti pa morajo zagotoviti obratne veterinarske ambulante pri pooblaščenem inštitutu Veterinarske fakultete v Ljubljani.
9. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo deset ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev. Proti tej bolezni je treba preventivno cepiti tudi prašiče, ki se hranijo s pomijami oziroma odpadki živalskega izvora, ne glede na njihovo število v gospodarstvu. Stroške cepljenja teh prašičev plačajo rejci sami. Cepljenje s sevom K lapiniziranega virusa opravi veterinarski zavod.
10. člen
V letu 1992 je treba tuberkulinizirati enakomerno po trimesečjih 50% vseh krav in brejih telic na območju občine (9. splošna tuberkulinizacija).
Tuberkulinizirati je treba:
– osnovno govejo čredo in bike v naravnem pripustu last Agroemone Obrat Zadobrova;
– govedi v individualnih rejah v naseljih po programu veterinarskega zavoda;
– kokoši, kjer je ugotovljena kokošja tuberkuloza in na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.
Tuberkulinizacijo opravi veterinarski zavod.
11. člen
Na brucelozo je treba preiskati 1-krat letno:
– osnovno govejo čredo Agroemone, Obrat Zadobrova in krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom. V primeru sumljive ali pozitivne reakcije je potrebno vzeti živali kri za pregled;
– 20% plemenskih živali v osnovni goveji čredi in bike v naravnem pripustu Agroemona, Obrat Zadobrova s serološkim pregledom krvi.
Vzorce mleka in krvi odvzame veterinarski zavod in opravi mlečno prstanasti preizkus, laboratorijsko preiskavo krvi (SA test) in semena bikov opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
12. člen
Veterinarski zavod mora opraviti vse preiskave v zvezi s 5. členom pravilnika o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje mastitisa pri kravah ter o zdravstvenem nadzorstvu mleka (Uradni list SRS, št. 40/85) pri vseh proizvajalcih, ki oddajajo mleko za javno potrošnjo.
Vse preiskave morajo biti opravljene do 31. maja 1992.
13. člen
Veterinarski zavod mora opraviti preventivno cepljenje plemenskih živali – kuncev proti hemoragični bolezni kuncev.
Stroške cepljenja plačajo imetniki živali.
14. člen
Na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR/IPV) je treba enkrat letno preiskati plemenjake v prirodnem pripustu in v Agroemona, Obrat Zadobrova.
Enkrat letno je treba pregledati plemenjake v prirodnem pripustu na vibriozo (infekcija s Campylobacter fetus), leptospirozo, trihomoniazo, levkozo, opraviti koprološko preiskavo ter bakteriološko pregledati seme glede na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami.
Vzorce vzame veterinarski zavod, preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
15. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% plemenskih živali na govedorejskem obratu Agroemona, Obrat Zadobrova.
Vzorce krvi odvzame veterinarski zavod. Preiskave seruma s preizkusom precipitacije v agarskem gelu opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
16. člen
Na leptospirozo je treba enkrat letno pregledati 20% vseh še ne pregledanih plemenskih živali v osnovni goveji čredi Agroemona, Obrat Zadobrova. Vzorce krvi odvzame veterinarski zavod, serološko preiskavo krvi opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
17. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse plemenske žrebce rejcev Doblekar Ivana, Dolgo brdo in Rožnik Franca, C. II. grupe odredov ter Vrečar Sreča, Cesta v Karlovce.
Vzorce krvi žrebcev plemenjakov odvzame in opravi serološki preizkus krvi z gel precipitinskim testom (Coggins test) Veterinarska fakulteta v Ljubljani pred pregledom plemenjakov na stroške imetnika živali.
18. člen
Odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.