Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

180. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije, stran 211.

Na podlagi 19. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 23/81 in 29/86) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TARIFNEGA SISTEMA
za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije
1. člen
Naslov tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije (Uradni list SRS, št. 7/85, 47/90 in 16/91) se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije in za odkup električne energije od malih proizvajalcev.«
2. člen
V 4. členu se črta drugi odstavek.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo:
»in ima te med seboj povezane z lastnim električnim omrežjem«.
Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če uporabniku dobavlja električno energijo več distribucijskih podjetij (dobaviteljev), se skupna obračunska moč deli med dobavitelji v sorazmerju z dobavljeno delovno energijo, pri tem pa mora biti delna konica odjema od vsakega dobavitelja v dogovorjenih mejah odstopanja od sorazmernega deleža skupne konice uporabnika.«
3. člen
V 9. členu se za 3. točko doda nova 3.b točka, ki se glasi:
»3.b mali odjem v gospodinjstvu.«
4. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »Po dnevnem tarifnem času se tarifne postavke za delovno in prekomerno prevzeto jalovo energijo delijo na:
– večje dnevne tarifne postavke (VT) za čas večjih dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema,
– manjše dnevne tarifne postavke (MT) za čas manjših dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema.
Po večjih tarifnih postavkah se obračunava dobavljena električna energija v trajanju 13 ur dnevno, in sicer v razdobju, ko se uporablja poletni čas, od 7. do 14. ure in od 17. do 23. ure, v preostalem času leta pa od 6. do 13. ure in od 16. do 22. ure.
Po manjših tarifnih postavkah se obračunava električna energija v letnem razdobju, ko se uporablja poletni čas od 14. do 17. ure in od 23. do 7. ure, v preostalem razdobju pa od 13. do 16. ure in od 22. do 6. ure ter ob nedeljah in dela prostih dnevih ves dan.
Števčne stikalne ure za preklop dvotarifnih števcev električne energije so stalno nastavljene po srednjeevropskem času in se ob prehodu na poletno računanje časa ne premaknejo za eno uro naprej.
Po manjših tarifnih postavkah se obračunava dobava električne energije le v primerih, če se poraba v času manjše tarife meri posebej, v ostalih primerih pa se dobava obračunava po večjih dnevnih tarifnih postavkah oziroma, pri gospodinjskih odjemalcih, po tarifnih postavkah za enotarifno merjenje.«
5. člen
Doda se novi 12.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določila o razmerjih tarifnih postavk v posameznih sezonah oziroma dnevnih tarifnih časih, določenih v 10. in 11. členu, ter ne glede na določila o udeležbi moči v ceni električne energije v 14., 38. in 39. členu, se tarifne postavke za delovno energijo za čas višje sezone določijo tako, da so najmanj enake znesku, ki ga dobimo tako, da se nabavna cena lignita na kurilno vrednost (SLT/kJ) pomnoži s specifično porabo 13.000 kJ/kWh in faktorjem 1,05 za odjem na visoki napetosti, 1,15 za odjem na 1-35 kV oziroma 1,25 za odjem na nizki napetosti.«
6. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V tarifi za nizko napetost so določene tarifne postavke za naslednje odjemne skupine:
1. gospodinjski odjem
2. mali odjem v gospodinjstvih
3. odjem družbenih dejavnosti
4. ostali odjem.«
7. člen
Doda se novi 31.b člen, ki se glasi:
»V tarifno uvrstitev mali odjem v gospodinjstvih se lahko uvrstijo uporabniki gospodinjskega odjema, ki imajo nameščene 1 x 10 A obračunske varovalke.
Mali odjem v gospodinjstvih obsega vso porabo električne energije, kjer imajo uporabniki stalni naslov prebivališča. Električno energijo lahko uporabljajo za potrebe gospodinjstva za razsvetljavo pripadajočih postranskih gospodarskih prostorov in vstopov k stanovanjskim hišam, kolikor so v sklopu enega gospodinjstva.«
8. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pri določanju tarifnih postavk za prodajo električne energije uporabnikom gospodinjskega odjema in odjema družbenih dejavnosti se upošteva 25% udeležba moči v celotni povprečni ceni posamezne odjemne skupine, brez upoštevanja 12.a člena, s tem, da se moč obračunava samo v mesecih nižje sezone.«
9. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju tarifnih postavk za prodajo električne energije uporabnikom ostalega odjema se upošteva udeležba moči v ceni električne energije v povprečju 25%, brez upoštevanja 12.a člena, od tega:
-v I. tarifni stopnji 30% in
– v II. tarifni stopnji 15%.
Obračunska moč se pri uporabnikih v II. stopnji obračunava samo v mesecih nižje sezone.«
10. člen
Doda se nov 40.a člen, ki se glasi:
»Pri uporabnikih malega odjema v gospodinjstvih je tarifna postavka za delovno energijo za 15% nižja od povprečne tarifne postavke, ki velja za čas večje tarife, pri dvotarifnem merjenju v višji in nižji sezoni.«
11. člen
Doda se nov 40.b člen, ki se glasi:
»Gospodinjstvom – uporabnikom gospodinjskega odjema in gospodinjstvom – uporabnikom malega odjema v gospodinjstvu se prizna popust v mesečnem znesku, ki je enak 50 odstotkom vrednosti 100 kWh električne energije, obračunane po postavki za enotarifno merjenje. Popust se ne prizna uporabnikom gospodinjskega odjema, ki na naslovu prevzemnega mesta nimajo stalnega bivališča.
Znesek popusta, ki presega polovico mesečnega obračunskega zneska za energijo, se prizna kot dobropis za plačilo uporabnika za storitve, s katerimi se izboljšujeta gospodarnost in učinkovitost rabe električne energije, vključno z najemnino za energetsko varčne naprave, storitve podrobnejšega merjenja in tarifiranja električne energije ali vzdrževanje elektroenergetskih naprav uporabnika.«
12. člen
Za tretjim odstavkom 41. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Uporabnikom malega odjema v gospodinjstvih se obračunska moč ne obračunava.«
13. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi: »Dirigirana dobava električne energije v gospodinjstvih z daljinskim krmiljenjem obsega porabo tistih porabnikov v gospodinjstvih, pri katerih čas uporabe električne energije v toplotne namene določa dobavitelj. Čas uporabe se določi na osnovi razpoložljivosti energije, pri kateri so stroški dodatne proizvodnje oziroma nabave na ravni prenosnega omrežja vsaj za 10 odstotkov manjši od tarifne postavke za dirigirani odjem, ne more pa biti krajši od 6 ur dnevno, razen v obdobju, ko veljajo omejitve zaradi pomanjkanja električne energije.«
Tretji odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifne postavke za dirigirano dobavo električne energije se določijo tako, da se pričakovani stroški za proizvodnjo ali nabavo dodatne električne energije na ravni prenosnega omrežja v šestih urah najmanjše dnevne obremenitve v dneh kritične oskrbe z energijo v vsaki sezoni povečajo za 10 odstotkov. Tarifne postavke za dirigirani odjem so vsaj 20 odstotkov nižje od postavk za manjšo dnevno tarifo.«
14. člen
Doda se nov 42.a člen, ki se glasi:
»Uporabnik se lahko v primeru dvotarifnega merjenja odloči za skrajšanje časa manjše dnevne tarife, pri tem pa se za obračun električne energije s skrajšanim časom manjše tarife uporabi tarifna postavka za dirigirani odjem. Meritev mora biti urejena tako, da se poraba v večji tarifi meri v 16 urah dneva, in sicer v razdobju, ko se uporablja poletni čas, od 7. do 23. ure, v preostalem času pa od 6. do 22. ure; poraba v manjši tarifi, ki se obračuna s postavko za dirigirani odjem, pa v 8 urah, in sicer v letnem razdobju, ko se uporablja poletni čas, od 23. do 7. in v preostalem razdobju od 22. do 6. ure ter ves dan v nedeljo in dela prostih dnevih.
Če je merilna naprava urejena tako, da v času večjih dnevnih tarifnih postavk omejuje najvišjo moč odjema, se kot obračunska moč upošteva največja moč odjema v času večje dnevne tarife.«
15. člen
Za 46. členom se doda novi mednaslov, ki se glasi: »VI. ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE OD MALIH PROIZVAJALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE«.
16. člen
Doda se novi 46.a člen, ki se glasi: »Za male proizvajalce se štejejo proizvajalci električne energije, ki oddajajo energijo v omrežje iz naprav z instalirano močjo, manjšo od 1000 kW. Za oddano električno energijo se uporablja dvotarifno merjenje.«
17. člen
Doda se novi 46.b člen, ki se glasi:
»Malim proizvajalcem se obračuna oddana električna energija po postavkah za delovno energijo, ki veljajo za gospodinjski odjem, zmanjšanih za 35%, oziroma po istih postavkah, zmanjšanih za 35 do 20%, če se zaradi oddaje v omrežje zmanjšujejo izgube v omrežju in izboljšujejo napetostne razmere v obdobjih kritične obremenitve lokalnega omrežja.«
18. člen
Spremeni se mednaslov za 46. členom, tako da se glasi:
»VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
19. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. februarja 1992.
Št. 380-04/90-7/4-8
Ljubljana, dne 9. januarja 1992.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.