Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

240. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda "Miklova hiša" Ribnica, stran 259.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 161. člena statuta občine Ribnica (SDL, št. 11/78 in 2/82 in Uradni list RS, št. 29/90) je Skupščina občine Ribnica na seji Zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19. 12. 1991 sprejela
SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda »Miklova hiša« Ribnica I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, ustanovi za območje svoje družbenopolitične skupnosti javni zavod za opravljanje knjižničarske, galerijske in muzejske dejavnosti.
2. člen
Ime javnega zavoda je »Miklova hiša« Ribnica. Sedež javnega zavoda je Šeškova 17, Ribnica.
3. člen
Javni zavod »Miklova hiša« (v nadaljnjem besedilu zavod) je sestavljen iz treh strokovno samostojnih sklopov:
– knjižnica
– muzej
– galerija.
4. člen
Dejavnost javnega zavoda je:
– vzgoja in izobraževanje ter zadovoljevanje najširših kulturnih potreb občanov,
– ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu,
– nabava, strokovna obdelava, hranjenje in obnavljanje knjižničarskega gradiva,
– vodenje katalogov in druge dokumentacije knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
– sodelovanje pri sestavi centralnih katalogov,
– izdajanje katalogov in druge strokovne publikacije o knjižničarskem gradivu,
– navajanje (izobraževanje) občanov in pravnih oseb na uporabo knjižničnega gradiva in strokovnih informacij,
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižnično dejavnost,
– sodeluje z drugimi pravnimi osebami in društvi pri zbiranju, urejanju, hranjenju in uporabi njihovih knjižničnih fondov,
– zagotavljanje ukrepov za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali vojni ter ob naravnih in drugih nesrečah,
– organizacija likovne, razstavne, gledališke, glasbene, filmske, baletne in druge kulturne dejavnosti,
– evidentiranje in dokumentiranje premičnih spomenikov in znamenitosti ter proučevanje, pripravljanje študij in elaboratov za njihovo varstvo,
– zbiranje, urejanje in hranjenje premičnih spomenikov in znamenitosti,
– pripravljanje razstav, publikacij in drugih oblik predstavljanja kulturne dediščine,
– pripravljanje strokovnih srečanj in seminarjev,
– sodelovanje pri ohranjanju in vzdrževanju naravne in kulturne dediščine,
– sodelovanje z imetniki spomenikov in znamenitosti,
– sodelovanje z vzgojnoizobraževalnimi organizacijami,
– sodelovanje pri pripravi upravnih aktov na področju varovanja spomenikov in znamenitosti,
– zagotavljanje ukrepov za zavarovanje premične in nepremične kulturne dediščine v primeru vojne nevarnosti ali vojne ter ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah,
– zavod poleg najširše kulturne ponudbe skrbi tudi za gostinsko ponudbo v skladu z programom hiše.
II. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet
– direktor
– strokovni sveti.
a) Svet zavoda
6. člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki zavoda, predstavniki ustanovitelja in predstavniki uporabnikov.
Svet šteje sedem članov. Tri člane izvolijo iz svojih vrst delavci zavoda, dva člana imenuje izvršni svet in dva člana imenuje SO Ribnica kot predstavnik uporabnikov.
Člani sveta so izvoljeni oziroma imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve oziroma imenovanja na to funkcijo, če zakon in statut ne določata drugače.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
7. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema program dela,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– določa finančni načrt,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
b) Direktor
8. člen
Ustanovitelj imenuje za v.d. direktorja zavoda Poštrak Vesno.
9. člen
Direktor zavoda:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– predstavlja in zastopa zavod,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odgovarja za strokovnost zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine 20.000 SLT, nad to višino pa s soglasjem sveta zavoda, do njegove konstituiranja pa s soglasjem IS občinske skupščine,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in statutom zavoda.
c) Strokovni sveti
10. člen
Strokovni svet za knjižničarstvo sestavljajo direktor in štirje člani (direktor, knjižničar, trije zunanji člani strokovni sodelavci s področja knjižničarstva).
Strokovni svet za knjižničarstvo odloča o strokovnih vprašanjih povezanih s knjižnico.
11. člen
Strokovni svet za splošno kulturno dejavnost sestavljajo direktor in štirje (var. 6) člani (direktor, kulturni animator in pet članov predstavnikov kulturnega življenja v občini Ribnica).
Strokovni svet za splošno kulturno dejavnost odloča o strokovnih vprašanjih povezanih ž zadovoljevanjem kulturnih potreb občanov.
12. člen
Strokovni svet za muzejsko dejavnost sestavljajo direktor in štirje člani (direktor, etnolog in trije strokovni sodelavci s področja muzejske dejavnosti).
Strokovni svet za muzejsko dejavnost odloča o strokovnih vprašanjih s področja varstva premične kulturne dediščine.
III. DELOVNA RAZMERJA
13. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev, se urejajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
Sredstva za delo zavoda zagotavlja za ustanovitev in začetek dela proračun občine Ribnica.
15. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod s plačili za storitve, iz sredstev sprejetega občinskega proračuna ter drugimi viri predvidenimi z zakonom.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti za katere je ustanovljen.
Z drugimi presežki, ki jih zavod pridobi na drug način razpolaga samostojno.
17. člen
Zavod bo za opravljanje administrativnih in strokovno finančnih storitev koristil usluge strokovne službe upravnih organov občine Ribnica.
V. ODGOVORNOST
18. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda v mejah sprejetega občinskega proračuna za njegovo dejavnost.
20. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-FM-028-3-91
Ribnica, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
France Mihelič, dipl. ek. l. r.