Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1748. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1749. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana

Sklepi

1750. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020

MINISTRSTVA

1751. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
1752. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
1753. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
1754. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje
1755. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020

USTAVNO SODIŠČE

1756. Odločba o ugotovitvi, da 445. člen Zakona o kazenskem postopku ni v neskladju z Ustavo in o zavrnitvi ustavne pritožbe
1757. Odločba o ugotovitvi, da 445. člen Zakona o kazenskem postopku ni v neskladju z Ustavo in o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

1758. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic

SODNI SVET

1827. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1759. Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
1760. Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom
1761. Sklep o prenehanju veljavnosti Stališča 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba
1762. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide
1763. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2020
1828. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1764. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti občin Slovenije
1765. Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Borovnica

1766. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 – rebalans

Bovec

1767. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v SONČNI KANIN d.o.o.
1768. Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico
1769. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Črnomelj

1770. Odlok o predkupni pravici Občine Črnomelj
1771. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
1772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
1773. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v Občini Črnomelj

Dobrna

1774. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2020

Dravograd

1775. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2020

Kobarid

1776. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid

Kozje

1777. Sprememba Statuta Občine Kozje
1778. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2019
1779. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Krško

1780. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 / II.

Ljubljana

1781. Sklep o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe

Log-Dragomer

1782. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2020
1783. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020

Medvode

1784. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode
1785. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode
1786. Sklep o poimenovanju parka

Metlika

1825. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2020

Moravske Toplice

1787. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
1789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
1790. Sklep o določitvi višine grobnine
1791. Sklep o določitvi višine zakupnine za žarno nišo

Murska Sobota

1792. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)

Prebold

1793. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Prebold

Puconci

1794. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2020
1795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Radeče

1796. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Radeče
1797. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2020

Semič

1826. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2020

Sevnica

1798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1799. Sklep o potrditvi elaborata in cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Sevnica
1800. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
1801. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica

Šentjur

1802. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2019
1803. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur
1804. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
1805. Sklep o višini grobnin in cenik uporabe pokopališča Šentjur

Šmarješke Toplice

1806. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020
1807. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe osnovne zdravstvene dejavnosti zobozdravstva v Občini Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

1808. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020
1809. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami
1810. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1811. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Tišina

1812. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tišina
1813. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2019
1814. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
1815. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Tržič

1816. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Tržič
1817. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem
1818. Cenik o višini parkirnine na parkiriščih na območju Naravnega spomenika Dovžanova soteska

Turnišče

1819. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2019
1820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče

Žirovnica

1821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
1822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
1823. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1824. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

1829. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C)
1830. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina – SD OPPN 1

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti