Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1806. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020, stran 3930.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 12. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel
R E B A L A N S   (I)   P R O R A Č U N A 
Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 se v celoti spremeni 2. člen, ki glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans I za leto 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
4.538.430
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.427.130
70
DAVČNI PRIHODKI
2.706.127
700 Davki na dohodek in dobiček
2.312.390
703 Davki na premoženje
242.176
704 Domači davki na blago in storitve
151.561
71
NEDAVČNI PRIHODKI
721.003
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
274.691
711 Takse in pristojbine
5.202
712 Globe in druge denarne kazni
30.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
510
714 Drugi nedavčni prihodki
410.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
548.652
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
548.652
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
560.648
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
145.051
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
415.597
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.789.983
40
TEKOČI ODHODKI
1.294.941
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
257.410
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
38.909
402 Izdatki za blago in storitve
970.622
403 Plačila domačih obresti
8.000
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.295.189
410 Subvencije
69.100
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
776.350
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
139.180
413 Drugi tekoči domači transferi
310.559
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.146.452
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.146.452
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
53.400
431 Investic. transferi pravnim in fiz.os., ki niso prorač.upor.
53.400
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.251.553
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.359
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
4.359
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.359
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.359
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
163.955
55
ODPLAČILA DOLGA
163.955
550 Odplačila domačega dolga
163.955
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.411.149
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–163.954,80
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.251.553
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.785.331
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2020-7
Šmarjeta, dne 30. junija 2020
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti