Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1753. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, stran 3790.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 48/14) se v 1. členu za besedilom »čas strokovnega usposabljanja« dodata vejica in besedilo »način in merila za priznavanje strokovnega usposabljanja«, za besedilom »stroškov strokovnega usposabljanja« pa se doda besedilo »postopka priznavanja strokovnega usposabljanja«.
2. člen 
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b in 6.c člen, ki se glasijo:
»6.a člen 
(priznavanje strokovnega usposabljanja) 
Kandidatu, ki je končal drug izobraževalni program, ki po vsebini, zahtevnosti in obsegu delno ali v celoti zajema vsebino programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev, se prizna strokovno usposabljanje v skladu s tem pravilnikom.
6.b člen 
(postopek za priznavanje strokovnega usposabljanja) 
(1) Vlogo za priznavanje strokovnega usposabljanja vloži prijavitelj pri organizatorju usposabljanja. Postopek priznavanja strokovnega usposabljanja vodi oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka.
(2) Vloga za priznavanje strokovnega usposabljanja vsebuje:
– naziv občine, elektronski naslov, telefon ter osebno ime in podpis odgovorne osebe občine,
– osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov začasnega oziroma stalnega prebivališča (ulica s hišno številko, kraj in poštna številka), telefon in elektronski naslov kandidata,
– fotokopijo spričevala, diplome oziroma drugih dokazil o uspešno zaključenem izobraževalnem programu ter o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo dokazil, iz katerih so razvidni vsebina, potek in trajanje (število ur) posameznega predmeta ter dokazilo o uspešno zaključenem predmetu,
– dokazilo o plačilu stroškov postopka priznavanja strokovnega usposabljanja,
– lastnoročni podpis kandidata.
(3) Organizator strokovnega usposabljanja primerja pridobljena znanja ter delovne izkušnje kandidata z vsebino programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev ter z upravno odločbo odloči, da se strokovno usposabljanje:
– prizna v celoti,
– delno prizna,
– ne prizna.
(4) Organizator strokovnega usposabljanja odloči, katera strokovna področja iz programa strokovnega usposabljanja se kandidatu priznajo. Kadar se strokovno usposabljanje delno prizna, se z odločbo določi strokovna področja in število ur, za katere mora kandidat opraviti strokovno usposabljanje.
(5) Kandidat, ki se mu strokovno usposabljanje v celoti prizna, opravi še obvezni preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja.
(6) Kandidat, ki se mu strokovno usposabljanje delno prizna, opravi obvezni preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja po opravljenem obveznem strokovnem usposabljanju v okviru strokovnih področij in števila ur, določenih z odločbo.
6.c člen 
(merila za priznavanje strokovnega usposabljanja) 
(1) Strokovno usposabljanje se prizna v celoti, če pridobljena znanja in delovne izkušnje kandidata po vsebini, zahtevnosti in obsegu v celoti zajemajo vsebine programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev.
(2) Strokovno usposabljanje se delno prizna, če pridobljena znanja in delovne izkušnje kandidata po vsebini, zahtevnosti in obsegu delno zajemajo vsebino programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev.
(3) Organizator strokovnega usposabljanja pri odločanju o priznavanju strokovnega usposabljanja upošteva:
– javno veljavnost programa izobraževanja,
– vsebine predmetnika oziroma učnega načrta,
– vsebine predmetov ter dokazila o uspešnosti preizkusa znanja,
– čas trajanja izobraževanja,
– ali predložena dokazila izkazujejo, da pridobljena znanja in delovne izkušnje kandidata ustrezajo zahtevam programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev.«.
3. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »kandidat« doda beseda »praviloma«, za besedilom »pisni del preizkusa znanja« pa se dodata vejica in besedilo »najpozneje pa v dveh delovnih dneh po tem«.
4. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku za besedo »vroči« doda beseda »praviloma«, za besedo »takoj« pa se dodata vejica in besedilo »najpozneje pa v dveh delovnih dneh«.
5. člen 
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »usposabljanju« dodata vejica in besedilo »postopek priznavanja strokovnega usposabljanja«.
V tretjem odstavku se za besedo »usposabljanja« doda vejica in besedilo »postopka priznavanja strokovnega usposabljanja«.
6. člen 
V 22. členu se besedilo »na podlagi četrtega odstavka Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,«.
Pika na koncu tretje alineje se nadomesti s podpičjem in za njo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– o postopku za priznavanje strokovnega usposabljanja: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv občine, ki ga je napotila na postopek priznavanja strokovnega usposabljanja, evidenčna številka in datum izdaje odločbe o priznavanju strokovnega usposabljanja.«.
7. člen 
V prvem odstavku 23. člena se za besedo »usposabljanja« dodata vejica in besedilo »postopka priznavanja strokovnega usposabljanja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Minister uskladi cenik strokovnega usposabljanja, postopka priznavanja strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja ter obdobnega izpopolnjevanja za občinske redarje z dopolnjenim tretjim odstavkom 20. člena pravilnika najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-228/2020/17
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-1711-0024
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti