Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1766. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 – rebalans, stran 3892.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 – rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19, 27. 12. 2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2020
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.705.376
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.738.610
70
DAVČNI PRIHODKI
3.094.676
700 Davki na dohodek in dobiček
2.766.343
703 Davek na premoženje
295.533
704 Domači davki na blago in storitve
32.800
71
NEDAVČNI PRIHODKI
643.934
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
533.784
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Denarne kazni
33.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
71.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
476.420
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
110.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
366.420
73
PREJETE DONACIJE
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
489.346
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
418.691
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
70.655
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.514.667
40
TEKOČI ODHODKI
1.170.494
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
270.731
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.348
402 Izdatki za blago in storitve
815.975
403 Plačila domačih obresti
20.140
409 Rezerve
17.300
41
TEKOČI TRANSFERJI
2.093.662
410 Subvencije
129.580
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
1.384.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
149.339
413 Drugi tekoči domači transferi
430.243
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.130.282
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.130.282
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
120.229
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
93.729
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
26.500
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–809.291
B. 
IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
C. 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
731.000
50
ZADOLŽEVANJE
731.000
500 Domače zadolževanje
731.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
131.678
55
ODPLAČILA DOLGA
131.678
550 Odplačila domačega dolga
131.678
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–209.969
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–599.322
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
809.291
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2019 
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2019
219.318
(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19, 27. 12. 2019) se 1. točka 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 9.000 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2020.
Št. 410-0015/2020-2
Borovnica, dne 7. junija 2020
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti