Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1785. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode, stran 3916.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., in 25/17 – Zvaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 10. seji dne 17. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode (Uradni list RS, št. 71/96, 124/07, 110/09 in 28/13) se v 2. členu za besedo »Ostrovrharjeva« doda beseda »ulica«.
2. člen 
V 3. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljico organizira delo v novi enoti zavoda ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski pogoji.«
3. člen 
V 5. členu se doda dejavnost vrtca:
»L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin«.
4. člen 
V 7. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja, imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Medvode po postopku in na način, določen s poslovnikom občinskega sveta. Za člana sveta – predstavnika ustanovitelja, je lahko imenovana le oseba, ki ima v času imenovanja stalno prebivališče v Občini Medvode.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se po novem glasi:
»Delavci javnega zavoda izvolijo enega predstavnika izmed strokovnih delavcev enote Ostržek in tri predstavnike izmed strokovnih delavcev ostalih enot ter enega predstavnika izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev vrtca.«
Zadnji odstavek 7. člena se po novem glasi:
»Starši izvolijo enega predstavnika izmed staršev otrok enote Ostržek in dva predstavnika izmed staršev otrok drugih enot.«
5. člen 
Za 12. členom se dodata novi poglavji b) in c) ter novi členi od 13. do 16. kot sledi:
»b) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 
13. člen 
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so tajne.
Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo ločeno, skladno s 7. členom tega odloka.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Kandidata za člana sveta – predstavnika staršev predlagajo najmanj trije člani sveta staršev.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpis predlagatelja, priloženo pa mora biti tudi soglasje kandidata h kandidaturi.
Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč 7. člen tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se predstavnika določi z žrebom.
c) Predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda 
14. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
15. člen 
Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec oziroma ne obiskuje več enote, kot katere predstavnik je bil izvoljen.
Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na to funkcijo.
16. člen 
Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.«
6. člen 
Dosedanja člena 13. in 14. se preštevilčita v 17. in 18. člen.
V novem 18. členu, se črta zapis »(Uradni list RS, št. 42/93)«.
7. člen 
Za dosedanjim 14. členom oziroma novim 18. členom, se doda nov 19. člen, ki se glasi:
»19. člen 
Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj 10 % staršev, ki imajo otroka vključenega v enoto oziroma v enote vrtca, katerih predstavnik je.
Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži predsedniku sveta staršev, ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, se ima pravico opredeliti do navedb.
Na seji sveta staršev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu. Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh članov sveta staršev.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.«
8. člen 
Dosedanji členi od 15. dalje se ustrezno preštevilčijo.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-16/2019-4
Medvode, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti