Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1784. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode, stran 3916.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 10. seji dne 17. junija 2020 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Medvode 
1. člen 
V 10. členu Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) se v šestindvajseti alineji za besedo »služba« doda besedilo »– šifra dejavnosti S96.03«.
Za šestindvajseto alinejo se dodajo nove alineje, ki postanejo sedemindvajseta do dvaintrideseta alineja in se glasijo:
»– ureja pridobivanje gramoza, peska, gline – šifra dejavnosti B08.12,
– skrbi za zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov – šifra dejavnosti E38.11,
– skrbi za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov – šifra dejavnosti E38.12,
– skrbi za ravnanje z nenevarnimi odpadki – šifra dejavnosti E38.21,
– skrbi za ravnanje z nevarnimi odpadki – šifra dejavnosti E38.22,
– organizira pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov – šifra dejavnosti E38.32,«
2. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012-14
Medvode, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti