Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

Št. 122-0004/2020 Ob-2389/20, Stran 1465
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)
dodatni javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja Dodatni javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje,
– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programe invalidskih društev in druge programe za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),
– programe prevozov članic in članov invalidskih organizacij, ki niso financirani s strani MDDSZEM v okviru osebne asistence.
2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopomoč.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65 let.
– Na dodatni javni razpis se lahko prijavijo samo tisti ponudniki, ki niso bili v letu 2020 že kakorkoli financirani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 4/20).
IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2020. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
V. Orientacijska vrednost programov
Orientacijska vrednost dodatnih programov v letu 2020 je 1.389,78 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 730,63 EUR,
– programe pod točko 2: 659,15 EUR.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 17. 8. 2020 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 10. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, odvisno za katero področje se ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 19. 8. 2020.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava izločena kot nepopolna.
VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 13. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri Mestni občini Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020 lahko najdete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti