Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah, stran 3918.

  
Na podlagi 123. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. seji dne 30. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 51/97, 22/98, 44/99, 63/01, 48/04 in 105/12) (v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen 
(1) Spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni del.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev ureditveno-zazidalnega načrta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah ureditveno-zazidalnega načrta.
(3) Spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta imajo naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ureditveno-zazidalnega načrta,
– povzetek za javnost.
3. člen 
5. točka drugega odstavka 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»5. ureditev ostalih območij,«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. izgradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture oziroma vseh vrst gradbenih inženirskih objektov razen industrijskih gradbenih kompleksov na celotnem območju ureditveno-zazidalnega načrta.«.
4. člen 
V tretjem odstavku 8. člena se črta besedilo »Ureditev tega dela se izvede po posebnih strokovnih podlagah, na podlagi rešitev pridobljenih z javnim natečajem.«.
5. člen 
Za poglavjem »Ureditev podzemnih garaž in družabno-zabaviščnega centra« in 8. členom se dodata novo poglavje in nov 8.a člen, ki se glasita:
»Ureditev ostalih območij 
8.a člen 
V vseh ostalih območjih stavbnih zemljišč so dopustne naslednje vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev:
– sanacija in priprava zemljišča,
– gradnja novega objekta (pri manj zahtevnih in zahtevnih stavbah je dopustna zgolj dozidava in nadzidava),
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta.
Na območju ostalih površin, ki so v grafičnem delu faza projekta: predvidena raba zemljišč (številka lista 4) označena s šifro A7, je možna dozidava, nadzidava in sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov za potrebe turističnih, servisnih, gostinskih in nastanitvenih dejavnosti. Višina objektov ne sme presegati dveh etaž nad terenom. Streha mora biti ravna oziroma pod blagim naklonom.«.
6. člen 
Drugi odstavek 9. člena se črta.
7. člen 
V 13. členu se za prvim odstavkom dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Vse cevi DN 200 PVC na obravnavanem območju so dotrajane in se morajo zamenjati z novimi.
Obstoječa vodovodna jaška se ukineta. Cevi se navežejo poleg jaška. Vodovodna armatura v jaških se nadomesti s podzemno vodovodno armaturo.«.
8. člen 
Za tretjim odstavkom 19. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, vrst objektov, naprav in priključkov določenih v grafičnem delu oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prometne, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.«.
9. člen 
Za tretjim odstavkom 21. člena se dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].
Na večjem delu območja ureditveno-zazidalnega načrta se nahajajo razredi poplavne nevarnosti (Pm, Ps, Pp), ki so bili določeni v hidrološko-hidravlični študiji (Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, št. proj. 1275/2010, 1276/2010, 1287/2010, Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., november 2010, dopolnitev februar 2013; Izdelava hidrološko-hidravlične študije z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. proj. 107/2014, T-PRING d.o.o., februar 2014; Hidrološko-hidravlična študije Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, novelacija poplavnih kart zaradi izgradnje akumulacije Sebeborci, št. proj. 110/2014, T-PRING d.o.o., april 2014, dopolnitev maj 2017). Pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti je potrebno upoštevati Prilogo 1 iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).
Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke.«.
10. člen 
Spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta se po ZUreP-2 štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
11. člen 
Spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu občinske uprave Občine Moravske Toplice.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-00001/2018-20
Moravske Toplice, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti