Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj, stran 3906.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/2010, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) v povezavi z določili 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 41/17) se v prvem odstavku 4. člena doda nova 15. točka, ki se glasi: »zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali».
V tretjem odstavku 4. člena se za besedilom: »1. in 8. točke« doda besedilo: »15. točka«
2. člen 
V 8. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Način izvajanja dejavnosti iz 15. točke prvega odstavka 4. člena se določi v Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s sprejetjem Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.
Št. 30001-2/2003
Črnomelj, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti