Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

Št. 3310-33/2020/4 Ob-2385/20, Stran 1452
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19 in 82/20, v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja žledolom) in na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19 in 82/20, v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja vetrolom), objavlja
3. javni razpis
za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.
Shema državne pomoči:
Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.57337 (2020/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.52702(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2018 –
PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.54635(2019/XA).
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 70.000 EUR (sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma skupno 40.000 EUR (sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma skupno 170.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 skupno 90.000 EUR (sklop D).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer: 
– 277.500 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU;
– 92.500 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Republike Slovenije znaša 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
Odprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. avgusta 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so upravičeni stroški za gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, in v skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, zaradi vetroloma v letu 2017, ki so nastali po 13. decembru 2017 do vložitve vloge in zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.
Cilj operacije:
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
II. Predmet podpore
1. V skladu z 18. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 18. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa v okviru operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma v letu 2017 in zaradi vetroloma v letu 2018 v skladu z načrti sanacij gozdov.
2. Naložbe iz prejšnje točke se izvedejo v skladu z Načrtom sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami in dopolnitvami v letu 2019, z dne 3. marca 2020, Načrtom sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 11. do 13. decembra 2017, z dne 16. februarja 2018 in Načrtom sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 29. do 30. decembra 2018, z dne 14. januarja 2019.
III. Upravičenec: upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu, je določen v 19. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 19. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 21., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 21., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. V skladu z 21. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 21. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do podpore upravičene samo naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, ki omogočajo sanacijo gozdov v območju iz priloge 1, priloge 2 in priloge 3 razpisne dokumentacije, ki izhaja iz načrtov sanacij gozdov.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 20. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 20. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in tretjim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, se priznajo samo tisti upravičeni stroški iz prejšnje točke, ki so določeni v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in so razvidni iz Seznama upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov, ki je priloga 4 razpisne dokumentacije.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z 22. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 22. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje vlog:
1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopa A, B, C in D
Merila
Maks. št. točk
Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis
3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
3
Potencialna nevarnost
3
Skupaj
9
2. Točkovnik
Maksimalno število točk = 9 točk
1. DOLŽINA UREDITEV GOZDNIH VLAK, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število
točk: 3)
Navodilo: Upoštevajo se dolžine ureditve gozdnih vlak, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Posamezne dolžine se med seboj seštejejo. 
3 – upravičenec je uredil več kot 200 metrov gozdnih vlak;
2 – upravičenec je uredil od 51 do vključno 200 metrov gozdnih vlak;
1 – upravičenec je uredil do vključno 50 metrov gozdnih vlak.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu. V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev izračunan po pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.
VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 24. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 24. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
IX. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek sta določena v 23. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 23. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, določene v četrtem odstavku 23. člena Uredbe ki ureja žledolom, in v četrtem odstavku 23. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
3. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in
– sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.
4. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu odločbo o pravici do sredstev.
X. Javni razpis
1. Javni razpis je določen s 25. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 25. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletni strani Programa razvoja podeželja.
3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezni sklop tega javnega razpisa vloži le eno vlogo.
XI. Obravnava vlog
1. Postopek obravnave vlog je določen v 26. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 26. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– potencialna nevarnost: 40 %;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 %;
– dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja: 30 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), se vloga na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.
XII. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
XIII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
XIV. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom, in v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja vetrolom.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti