Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1825. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2020, stran 3946.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,n 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/2016) je Občinski svet Občine Metlika na 13. redni seji dne. 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2020 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.321.333,15
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.753.746,74
70
DAVČNI PRIHODKI
5.797.106,59
700
Davki na dohodek in dobiček
5.237.260,00
703
Davki na premoženje
445.696,59
704
Domači davki na blago in storitve
114.150,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
956.640,15
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
787.392,76
711
Takse in pristojbine
10.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
9.670,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
149.577,39
72
KAPITALSKI PRIHODKI
210.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
30.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
180.000,00
73
PREJETE DONACIJE
4.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
4.000,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.353.586,41
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
882.107,86
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
471.478,55
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.928.044,17
40
TEKOČI ODHODKI
2.357.342,44
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
499.468,58
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
80.157,00
402
Izdatki za blago in storitve
1.734.516,86
403
Plačila domačih obresti
12.200,00
409
Rezerve
31.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.306.314,90
410
Subvencije
438.628,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.703.592,94
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
292.436,40
413
Drugi tekoči domači transferi
871.657,56
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.804.674,71
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.804.674,71
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
459.712,12
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
316.183,07
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
143.529,05
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.606.711,02
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. -7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.594.711,02
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.090.089,40
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.053.746,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.053.746,00
500
Domače zadolževanje
1.053.746,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
281.187,68
55
ODPLAČILA DOLGA
281.187,68
550
Odplačila domačega dolga
281.187,68
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–834.152,70
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
772.558,32
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.606.711,02
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
834.152,70
« 
2. člen 
Spremeni se 14. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20) tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Metlika spremembo proračuna za leto 2020 lahko zadolži do višine 1.053.746,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-107/2020
Metlika, dne 9. julija 2020
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti