Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

Št. 093-42/2020/3 Ob-2424/20, Stran 1493
Na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020/DP2020/ (Uradni list RS, št. 75/19), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni poziv za leto 2020
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je:
– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in
– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2022.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) in se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva.
Ministrstvo ne bo sofinanciralo finančnega prispevka za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019).
3. Namen javnega poziva: ministrstvo se zaveda pomembnosti delovanja in vključevanja NVO v programe, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske unije ali s strani Urada za finančni mehanizem, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih Urada za finančni mehanizem.
Upravičen prijavitelj mora, na dan prijave na javni poziv, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima status nevladne organizacije, po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg));
2. da je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
3. da je bil projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v pogodbi prijavitelja projekta (dokazilo Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati));
4. da se projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključi najkasneje do 31. 12. 2022, oziroma se je pričel izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) in se zaključi najkasneje do objave tega javnega poziva (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
5. da projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, ni bil izbran na Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019), (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva);
6. da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v Register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva; ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES);
7. da ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah);
8. da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev v bazi AJPES);
9. da zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje EU projekta ali projekta Urada za finančni mehanizem, ne presega 90 % zaprošene višine finančnega prispevka (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij);
10. da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva).
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva
Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem za leto 2020, znaša 1.500.000 EUR.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.
5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način dodeljevanja sredstev
Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % zaprošene višine finančnega prispevka za EU projekt ali projekt Urada za finančni mehanizem.
Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na razpisih EU in razpisih Urada za finančni mehanizem, bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in na javnem pozivu izraženimi potrebami NVO.
Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).
(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v  %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež
6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je proračunsko leto 2020.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo najkasneje do 31. 12. 2020, v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
7. Postopek izbora
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) preverila formalno popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv. Strokovno komisijo je s pisno odločbo imenoval predstojnik ministrstva.
Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje EU projekta ali projekta Urada za finančni mehanizem v enkratnem znesku.
7.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 17. 8. 2020
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu javnega poziva pod točko 11.2 a.) in 11.2 c.). Poleg prijave je treba na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovati naslednje obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Priloga št. 4: Vsebinski načrt projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU ali del partnerskega sporazuma)
– Priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU ali del partnerskega sporazuma)
Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 (Glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA«.
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec za označbo prijave (Obrazec št. 4: Označba prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega poziva.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 17. avgusta 2020 in prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 17. avgusta 2020, osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, do 17. avgusta 2020 do 15. ure.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene tiste prijave, ki bodo oddane na napačen način.
7.2 Število predloženih prijav
Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi največ tri različne projekte. Za vsak projekt prijavitelj odda ločeno prijavo, v ločeni ovojnici. V kolikor bo posamezni prijavitelj oddal več kot tri prijave, se bodo upoštevale tiste prijave, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot prvo prispele, četrta ter vse nadaljnje prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.
7.3 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v osmih dneh od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
V primeru velikega števila prejetih prijav (nad 15 prijav) lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje prijav ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva delovna dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto- 2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
7.4 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obrazcev in obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega poziva in ki ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev in prilog na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.).
Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigosati obrazce in priloge. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen originalni podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna komisija v osmih dneh od zaključka odpiranja prijav, prijavitelja pozvala k dopolnitvi prijave. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev.
Prijava, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavrnjena s sklepom predstojnika ministrstva.
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.
Za sofinanciranje bodo, skladno z določili javnega poziva, izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogojem javnega poziva.
8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega poziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo, na predlog strokovne komisije, s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav. Rezultati poziva predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
V primeru, da se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta, ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil, sredstva pa ostanejo nerazporejena.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.
9. Pravno varstvo
Zoper sklep ministrstva o prijavi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
10. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni poziv: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni dokumentacijo javnega poziva z izdajo sprememb oziroma dopolnitev, ki ne vplivajo na pogoje za kandidiranje na javnem pozivu. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
11. Dokumentacija za javni poziv in dodatne informacije
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si, s pripisom: »Javni poziv za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA« (za Ludvik Štritof).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Vprašanja je možno posredovati do vključno 10. avgusta 2020. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.
11.1 Navodila za izpolnjevanje
V javnem pozivu se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi originalno podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
11.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a.) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva
– Obrazec št. 4: Označba prijave
b.) Priloga, ki je del javnega poziva
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k prijavi)
c.) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg).
– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati.
– Priloga št. 4: Kopija vsebinskega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem ali del partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu).
– Priloga št. 5: Kopija finančnega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu).
– Priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij.
– Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti