Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

Št. 4760-4/2018 Ob-2395/20, Stran 1496
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka: 5879922000, ki jo zastopa župan Goran Kodelja (v nadaljevanju: občina) na podlagi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN, v nadaljevanju: Uredba) objavlja
poziv 
za javno zbiranje ponudb za prodajo deleža Zavoda za izgradnjo Centra za starejše občane Vipava, Podnanos 66a, 5262 Podnanos
1. Opis predmeta prodaje: predmet tega poziva je ustanoviteljski delež 9,6 % Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka: 5879922000 v Zavodu za izgradnjo Centra za starejše občane Vipava, Podnanos 66a, Podnanos, matična številka 2349205000 (v nadaljevanju Zavod).
2. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za ustanoviteljski delež občine 9,6 % v Zavodu znaša 260.000,00 €.
Ustanoviteljski delež občine se prodaja izključno kot celota, tj. 9,6 %, nakup manjšega deleža ni mogoč.
Ponudbena cena ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene ustanoviteljskega deleža 9,6 % v Zavodu.
Morebitne dodatne stroške in dajatve, povezane z izvedbo prodaje ustanoviteljskega deleža, ki je predmet tega javnega poziva, plača izbrani ponudnik.
3. Zakonska podlaga za prodajo, pravna narava poziva in namen poziva
Ustanoviteljski delež Občine Vipava v Zavodu se prodaja na podlagi:
– tretjega odstavka 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ki določa, da se v primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo finančnega premoženja, le-to lahko proda,
– določb Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN),
– Sklepa o izstopu Občine Vipava iz Zavoda za izgradnjo Centra za starejše občane Vipava št. 4760-4/2018-4 z dne 21. 5. 2020.
Ta poziv je poziv za javno zbiranje zavezujočih ponudb na podlagi 48. člena Uredbe, s katerim namerava občina izbrati ponudnika, ki bo podal najugodnejšo ponudbo za nakup ustanoviteljskega deleža Zavoda.
4. Navedba prodajalca in komisije, ki vodi postopek: prodajalec ustanoviteljskega deleža v Zavodu je soustanoviteljica Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Postopek prodaje vodi Komisija za vodenje postopka prodaje deleža v Zavodu za izgradnjo Centra za starejše občane Vipava (v nadaljevanju: komisija).
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo, oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje
Pri oddaji ponudbe lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Ponudba mora biti oddana v pisni obliki. Ponudba je zavezujoča, biti mora brezpogojna, lahko se nanaša le na odkup celotnega ustanoviteljskega dela Občine Vipava v Zavodu (9,6 %) in mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
1. Podatke o ponudniku:
Če je ponudnik domača pravna oseba, mora navesti firmo, sedež, poslovni naslov, matično številko, davčno številko ter številko bančnega računa. Če je ponudnik pravna oseba s sedežem izven RS, mora priložiti tudi izpis iz uradnega registra ali druge evidence države njegovega sedeža, iz katerega so razvidni vsi podatki o firmi, sedežu, poslovnem naslovu, matični številki, davčni številki ter številki bančnega računa ponudnika ter osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika, skupaj z uradnim prevodom v slovenski jezik. Izpis ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva predložitve ponudbe.
Če je ponudnik fizična oseba, mora navesti osebno ime, naslov stalnega prebivališča in EMŠO.
Če je ponudnik pravna oseba, mora navesti osebno ime osebe, ki je pooblaščena v imenu ponudnika oddati ponudbo, in zastopati ponudnika tekom celotnega postopka, tudi v fazi pogajanj. Če ta oseba ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika.
2. Ponudbeno ceno, ki mora biti določena tako, da je navedena višina denarnega zneska, ki se glasi v EUR, in sicer ceno za celoten ustanovitveni delež 9,6 %, ki je predmet prodaje.
3. Ponudbena cena ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene ustanoviteljskega deleža 9,6 % v Zavodu.
4. Rok veljavnosti ponudbe: najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.
5. Izjavo ponudnika, da bo najkasneje v roku 8 delovnih dni po prejemu pisne izjave občine o sprejemu ponudbe, z njo podpisal pisno pogodbo o prodaji ustanoviteljskega deleža Zavoda, in da bo nosil vse stroške v zvezi s tem.
6. Izjavo o ponudnikovem statusu in finančnem položaju (ponudniki morajo predložiti najmanj zadnje letno poročilo z računovodskimi izkazi).
7. Izjavo ponudnika, da razpolaga z viri financiranja, s katerimi lahko zagotovi denarna sredstva za nakup ustanoviteljskega deleža Zavoda pod pogoji iz tega poziva z navedbo virov. Če so med viri financiranja tudi viri, ki jih bodo zagotovile tretje osebe, mora ponudnik priložiti njihove izjave, s katerimi potrjujejo in se zavezujejo, da bodo ta sredstva ponudniku zagotovile, z navedbo v kakšni višini, roku in pod kakšnimi pogoji.
8. Izjavo ponudnika, da daje ponudbo z namenom nakupa ustanoviteljskega deleža Zavoda na podlagi tega poziva in da z njo sprejema pogoje prodaje, določene v tem pozivu in v Uredbi.
9. Izjavo ponudnika, da daje ponudbo in da nastopa v postopku prodaje ustanoviteljskega deleža Zavoda po tem pozivu v svojem imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa v okviru povezanih družb, mora to razkriti.
10. Izjavo ponudnika, da na njegovi strani ne obstojijo okoliščine, zaradi katerih bi bila ogrožena veljavnost dane ponudbe.
11. Seznam vseh dovoljenj in soglasij državnih organov in/ali organov ponudnika, ki jih bo ponudnik na podlagi veljavnih predpisov moral pridobiti, da bi lahko izvršil nakup ustanoviteljskega deleža Zavoda.
12. Elektronski naslov ponudnika za sprejemanje obvestil občine v postopku prodaje.
13. Potrdilo o plačilu varščine.
6. Varščina: pred oddajo ponudbe so ponudniki dolžni plačati varščino v višini 10 % izklicne cene oziroma 26.000,00 € na transakcijski račun občine št. SI56 0133 6010 0014 675 ter o plačani varščini predložiti Občini Vipava potrdilo o plačilu. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Postopek izbora najugodnejšega ponudnika
Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občini Vipava.
Komisija bo evidentirala pravočasno prispele ponudbe po vrstnem redu datuma oddaje pošiljke, ki bo razvidna iz žiga pošte na pošiljki oziroma žiga vložišča glavne pisarne Občine Vipava.
Komisija bo na podlagi evidentiranih ponudb najprej preverila ali prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem tega javnega razpisa in evidentirala uspešne in neuspešne ponudbe.
Komisija lahko pred odločitvijo o izboru najugodnejšega ponudnika s ponudniki opravi pogajanja. Komisija se lahko odloči za pogajanja tudi v primeru, ko je ponudnik samo eden. Ponudniki bodo na dodatna pogajanja vabljeni. Pogajanja bodo izvedena, ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 8 dneh po opravljenih pogajanjih.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje brez odškodnine kadarkoli ustavi, vendar najkasneje do pisne sklenitve pravnega posla. Ustavitve postopka prodaje mu ni potrebno obrazložiti. V primeru ustavitve postopka prodaje je prodajalec ponudniku v roku 15 dni dolžan vrniti vplačano varščino brez obresti.
8. Pogoji prodaje:
1. Prodaja se celoten ustanoviteljski delež 9,6 % občine v Zavodu.
2. Ponujena najvišja cena je edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika.
3. Postopek prodaje ustanoviteljskega deleža bo potekal v eni fazi.
4. Način in rok plačila kupnine za ustanoviteljski delež: v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe na TRR občine št. SI56 0133 6010 0014 675, v enkratnem znesku.
5. Plačilo celotne kupnine v enkratnem znesku v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku iz utemeljenih razlogov lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot za 15 dni. Če se roka ponudniku ne podaljša oziroma če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino.
6. Najugodnejši ponudnik je dolžan sam poskrbeti za vpis pridobljenega ustanoviteljskega deleža, ki je predmet tega javnega poziva, v sodni register.
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija lahko v kateri koli fazi postopka pozove vse ali samo nekatere ponudnike, da dopolnijo svoje ponudbe, ali jih pozove na pogajanja (enkrat ali večkrat).
Ustanoviteljski delež Občine Vipava se bo na kupca prenesel po plačilu celotne kupnine.
9. Posebno opozorilo/predkupna pravica: na ustanoviteljskem deležu Občine Vipava v Zavodu, ki je predmet tega javnega poziva, ima soustanovitelj predkupno pravico.
10. Določilo o izključitvi obveznosti občine za sklenitev pogodbe: obveznost občine za sklenitev prodajne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je v katerikoli fazi postopka prodaje izključena, oziroma lahko občina ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. V teh primerih se domneva, da je bil postopek prodaje prekinjen iz razlogov, za katere ne odgovarja nobeden od udeležencev tega postopka, in odločitev občine ne more biti razlog za pogodbeno kazen ali njeno odškodninsko ali kakršno koli drugo odgovornost.
11. Rok za sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom
Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 8 dneh od dneva izbora; če izbrani ponudnik neutemeljeno zavrne podpis pogodbe in ne podpiše pogodbe v navedenem roku, občina zadrži njegovo varščino.
Rok za plačilo kupnine je 30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
12. Rok za oddajo ponudb
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež občine (Občina Vipava, Komisija za vodenje postopka prodaje deleža v Zavodu, Glavni trg 15, Vipava) v zaprti pisemski ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup ustanoviteljskega deleža v Zavodu za izgradnjo centra za starejše občane Vipava«, do 27. 7. 2020 do 11. ure, v podpisanem izvirniku v dveh izvodih. Ponudbe, ki bodo prispele po izteku roka za predložitev ponudb, bodo zavržene, o čemer bo ponudnik obveščen.
Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti naslednje priloge:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 120 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe,
– ostala dokazila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija
13. Dodatne informacije in kontaktna oseba občine
Dodatne informacije v zvezi z razpisanim javnim zbiranjem ponudb in natančnejše podatke o predmetu prodaje bo zainteresiranim kupcem posredovala komisija na podlagi zaprosil ponudnikov, poslanih po elektronski pošti na naslov: obcina@vipava.si, z naslovom zadeve: Ustanoviteljski delež ZIC.
Besedilo razpisa javnega zbiranja ponudb in vsa dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si).
Občina Vipava 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti