Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1809. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami, stran 3934.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 37., 70., 71. in 74. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. izredni seji dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo pogoji in postopek za obremenjevanje nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami ter višina enkratnega nadomestila za podeljeno služnost.
2. člen 
Pri ustanavljanju služnostnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti Občine Šmartno pri Litiji je treba vsako služnostno pravico natančno določiti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno, tako da je nepremičnina čim manj obremenjena.
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Šmartno pri Litiji je odplačna, razen če z zakonom ali s tem odlokom ni drugače določeno.
3. člen 
Oseba, ki želi pridobiti služnost na nepremičnem premoženju v lasti Občine Šmartno pri Litiji, mora v vlogi za ustanovitev služnostne pravice opisno navesti namen posega in vsaj osnovne podatke, ki identificirajo nepremičnino ter priložiti:
– skico oziroma izsek iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase oziroma vrisom posega na nepremičnini, na kateri se ustanavlja služnostna pravica in
– celotno površino posega izraženo v m2 (delovni in morebitni varovalni pas), ki bo nepremičnino obremenjeval s služnostno pravico.
4. člen 
Služnost na nepremičnini se praviloma ustanovi z neposredno pogodbo, sklenjeno z zainteresirano osebo.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti v zemljiško knjigo Občina Šmartno pri Litiji izroči nasprotni pogodbeni stranki po prejemu celotnega enkratnega nadomestila.
II. ENKRATNO NADOMESTILO ZA PODELJENO SLUŽNOST 
5. člen 
Zavezanec za plačilo enkratnega nadomestila je pravna ali fizična oseba, ki kot služnostni upravičenec na nepremičnem premoženju občine pridobiva služnostno pravico. Enkratno nadomestilo je zavezanec dolžan poravnati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe oziroma izstavitvi računa.
Enkratno nadomestilo za podeljeno služnost se izračuna na podlagi naslednjih tabel:
Tabela I: Vrednost nepremičnin za 1 m2 (»Vnpr«)
Območje
Vrednost (EUR/m2)
Ocenjena izhodiščna vrednost za stavbna zemljišča v naselju Šmartno pri Litiji
45,00
Ocenjena izhodiščna vrednost za stavbna zemljišča – ruralno območje Občine Šmartno pri Litiji
15,50
Ocenjena izhodiščna vrednost za kmetijska zemljišča v območju Občine Šmartno pri Litiji
2,46
Ocenjena izhodiščna vrednost za gozdna zemljišča v območju Občine Šmartno pri Litiji
0,66
*Vrednosti nepremičnin so določene na podlagi Poročila o oceni vrednosti nepremičnin z dne 22. 2. 2020, ki ga je izdelal izvedenec in cenilec za gradbeno stroko Alojzij Boh
Tabela II: Faktor obremenjenosti (»Fo«)
Komunalno omrežje/GJI
Faktor obremenitve
1.
Vodovodno in plinsko omrežje
0,35
2.
Kanalizacijsko omrežje
0,35
3.
Električno omrežje (vkopano)
0,25
4.
Električno omrežje (zračno)
0,20
5.
Telekomunikacijsko omrežje
0,25
6.
Dostop/dovoz
0,80
7.
Zračne služnosti (napušči, balkon)
0,20
Višina enkratnega nadomestila se izračuna tako, da se vrednost nepremičnine za 1 m2 (»Vnpr«) pomnoži s površino nepremičnine (»Pnpr«), ki je s služnostjo obremenjena (zmnožek dolžine in širine koridorja služnosti), in s faktorjem obremenitve (»Fo«).
Enkratno nadomestilo (»EN«) za podeljeno služnost se določi po formuli:
EN = Vnpr xPnpr x Fo
V primeru, da:
– višina enkratnega nadomestila izkustveno preseže 10.000 eurov,
– vrsta obremenitve ne ustreza podatkom iz tabele, ali
– bi predvideni poseg v nepremičnino bistveno zmanjšal vrednost te nepremičnine,
se na podlagi uradne cenitve določi višina enkratnega nadomestila za podeljeno služnost. Stroške cenitve v tem primeru nosi služnostni upravičenec.
6. člen 
Višina enkratnega nadomestila, določena v prejšnjem členu, se lahko s sklepom župana enkrat letno (do konca januarja tekočega leta) revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi višine enkratnega nadomestila za služnost iz prejšnjega člena se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
Plačilo enkratnega nadomestila za služnost po tem odloku ne izključuje morebitnih odškodninskih zahtevkov Občine Šmartno pri Litiji za škodo, ki jo služnostni upravičenec povzroči ob vzpostavitvi oziroma izvrševanju služnostne pravice.
Če investitor oziroma njegov izvajalec z gradnjo povzroči škodo Občini Šmartno pri Litiji ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti v višini, ki jo oceni pooblaščeni cenilec ustrezne stroke. Stroški cenitve povzročene škode bremenijo investitorja.
8. člen 
Brezplačno se lahko ustanovi služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Šmartno pri Litiji le izjemoma, če se zasleduje javni interes ali če tako določa zakon.
Vsebina javnega interesa se ugotavlja v vsakem konkretnem primeru posebej, če se zainteresirana oseba za pridobitev služnosti nanj sklicuje.
Javni interes je praviloma izkazan v primerih izgradnje oziroma rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture, ki je v interesu Občine Šmartno pri Litiji, in je kot taka določena v izvedbenih prostorskih aktih Občine Šmartno pri Litiji.
Opredelitev javnega interesa je bistvena sestavina pogodbe o ustanovitvi brezplačne služnostne pravice.
III. KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji (služnostne pravice) (Uradni list RS, št. 44/06).
10. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 466-32/2019-7
Šmartno pri Litiji, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti