Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1808. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020, stran 3933.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. izredni seji občinskega sveta dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto
 Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020
rebalans 2020 (v EUR)
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.219.542
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.418.216
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.643.062
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.169.520
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
365.642
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
107.900
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
775.154
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
548.104
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.550
712
DENARNE KAZNI 
14.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
209.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
189.971
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
112.527
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
77.444
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
611.355
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
390.659
741
PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
220.695
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.170.386
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.765.335
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
334.616
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
53.362
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.279.382
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
36.475
409
REZERVE
61.500
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.338.789
410
SUBVENCIJE
24.300
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.529.400
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
133.373
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
651.716
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.857.457
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.857.457
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
208.804
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
80.160
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
128.644
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
49.156
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
300
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
300
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
200
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
100
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV. – V.)
300
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
112.506
50
ZADOLŽEVANJE (500)
112.506
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
112.506
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
332.016
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
332.016
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
332.016
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–170.054
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–219.510
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–49.156
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
170.728
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
6. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2021 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.«
3. člen 
7. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oziroma rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.«
4. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 112.506 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja in
2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-006/2019
Šmartno pri Litiji, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti