Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1767. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v SONČNI KANIN d.o.o., stran 3893.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/4 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 666. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 141. do 144. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in v skladu s 7. in 16. členom Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 3. izredni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v SONČNI KANIN d.o.o. 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Javni zavod Sončni Kanin je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin (Uradni list RS, št. 74/16, 54/17) in je vpisan v sodni register pod št. SRG 2016/52431.
(2) S tem odlokom Občina Bovec (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj ali družbenik) na podlagi določil 666. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), ob smiselni uporabi določb 648. do 651. člena istega zakona, kot edini ustanovitelj preoblikuje Javni zavod Sončni Kanin, z matično številko 7191111000, v družbo z omejeno odgovornostjo, ureja status navedene družbe, razmerje med družbenikom in ostalimi organi družbe ter druga temeljna vprašanja glede organizacije in delovanja družbe.
2. člen 
(akt o preoblikovanju) 
Ta odlok predstavlja akt o preoblikovanju zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo in soglasje edinega ustanovitelja zavoda k sklepu sveta zavoda o preoblikovanju z dne 26. 5. 2017 v smislu četrtega odstavka 648. člena ZGD-1 ter istočasno akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki ima enega družbenika.
3. člen 
(namen družbe) 
Družba se ustanavlja z namenom izvajanja organizacijskih, strokovnih in razvojnih nalog na področju turizma, izvajanja gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti določenih s tem odlokom.
II. PREOBLIKOVANJE JAVNEGA ZAVODA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
4. člen 
(preoblikovanje) 
Javni zavod Sončni Kanin, z matično številko 7191111000, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, v firmo Sončni Kanin d.o.o. in ostalimi značilnostmi, kot so opredeljene v nadaljnjih določilih tega odloka.
5. člen 
(pravnoorganizacijska oblika) 
Preoblikovanje Javnega zavoda Sončni Kanin v družbo SONČNI KANIN d.o.o. pomeni zgolj spremembo pravnoorganizacijske oblike, zaradi česar se po zakonu šteje, da je bil osnovni kapital družbe vplačan iz premoženja zavoda, kot stvarni vložek. Celotno premoženje zavoda, kakor tudi njegove obveznosti, postanejo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register premoženje in obveznosti družbe SONČNI KANIN d.o.o.
6. člen 
(izvedba preoblikovanja) 
Preoblikovanje Javnega zavoda Sončni Kanin v družbo SONČNI KANIN d.o.o. se izvede po stanju premoženja in obveznosti Javnega zavoda Sončni Kanin na dan 31. 12. 2019. Navedeno je obenem podlaga za izkazovanje osnovnega kapitala družbe SONČNI KANIN d.o.o. skladno z 11. členom tega odloka.
III. USTANOVITELJ 
7. člen 
(ustanovitelj) 
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, je ustanovitelj in edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, ki se preoblikuje iz Javnega zavoda Sončni Kanin.
8. člen 
(ustanoviteljske pravice in obveznosti) 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občina Bovec oziroma njeni organi v skladu s predpisi, akti občine in tem odlokom.
IV. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE 
9. člen 
(firma in sedež) 
(1) Firma družbe je: SONČNI KANIN, družba za turizem in storitve, d.o.o.
(2) Skrajšana firma je: SONČNI KANIN d.o.o.
(3) Sedež družbe je: Bovec.
(4) Poslovni naslov družbe je: Dvor 43, 5230 Bovec.
V. DEJAVNOST DRUŽBE 
10. člen 
(dejavnost družbe) 
(1) Temeljna dejavnost družbe je turistična dejavnost, razvoj zimskega in letnega turizma na območju Občine Bovec ter promocija in trženje, upravljanje in vzdrževanje žičniških naprav na smučišču Kanin, kar sodi v javni interes, prevoz potnikov z žičniškimi napravami in izvajanje gospodarskih javnih služb.
(2) Družba opravlja na območju Občine Bovec tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere tako v svojih aktih določi ustanovitelj oziroma tiste lokalne gospodarske javne službe za katere dobi javna pooblastila.
(3) Družba lahko opravlja naslednje registrirane dejavnosti:
– E/39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– F/43.120
Zemeljska pripravljalna dela
– G/47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet
– H/49.392
Obratovanje žičnic
– H/52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– I/56.101
Restavracije in gostilne
– I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
– I/56.104
Začasni gostinski obrati
– J/58.110
Izdajanje knjig
– J/58.130
Izdajanje časopisov
– J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190
Drugo založništvo
– J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.140
Kinematografska dejavnost
– J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
– J/63.990
Drugo informiranje
– L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M/74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
– N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– N/79.110
Dejavnost potovalnih agencij
– N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
– N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– N/81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– N/82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– O/84.240
Dejavnost za javni red in varnost
– P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.590
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q/86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
– R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/91.012
Dejavnost arhivov
– R/93.110
Obratovanje športnih objektov
– R/93.130
Obratovanje fitnes objektov
– R/93.190
Druge športne dejavnosti
– R/93.292
Dejavnost smučarskih centrov
– R/93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(4) Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.
(5) Družba lahko spremeni ali razširi dejavnosti, navedene v tem odloku le v soglasju z ustanoviteljem.
(6) Družba lahko za ustanovitelja izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
(7) Družba lahko sklepa vse pravne posle v zvezi s svojim predmetom poslovanja in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
VI. OSNOVNI KAPITAL IN OSNOVNI VLOŽEK 
11. člen 
(osnovni kapital in vložek) 
(1) Osnovni kapital družbe znaša 146.305,95 EUR (z besedo: stošestinštiridesettisočtristopet 95/100) in je glede na način nastanka družbe (preoblikovanje iz zavoda) v celoti vplačan iz premoženja Javnega zavoda Sončni Kanin. Presežek premoženja Javnega zavoda Sončni Kanin, po stanju na dan 31. 12. 2019, nad zneskom osnovnega kapitala družbe iz prejšnje povedi, se evidentira kot vplačani presežek kapitala med kapitalskimi rezervami družbe.
(2) Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek edinega družbenika, ki ima na tej podlagi en poslovni delež.
(3) Družbenik lahko poveča osnovni kapital družbe tako, da vplača denarne vložke ali izroči družbi stvarne vložke ali tako, da za povečanje uporabi rezerve ali dobiček družbe.
(4) Poslovni delež se lahko odsvoji samo na podlagi odločitve ustanovitelja.
12. člen 
(osnovni vložek) 
(1) Osnovni vložek v istem znesku 146.305,95 EUR (z besedo: stošestinštiridesettisočtristopet 95/100) prevzame ustanovitelj in edini družbenik – Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, matična številka 5881498000, in s tem pridobi 100 % poslovni delež v družbi.
(2) Edini družbenik je zagotovil svoj osnovni vložek v višini 146.305,95 EUR (z besedo: stošestinštiridesettisočtristopet 95/100) eur) v obliki stvarnega vložka, to je s prenosom premoženja Javnega zavoda Sončni Kanin na družbo kot osnovni kapital. Podrobnejši opis premoženja, ki je predmet stvarnega vložka, vključno z računovodskimi izkazi je Priloga temu odloku, kar se vse vloži na pristojni registracijski organ.
(3) Za podpis poročila o stvarnih vložkih in podajo ustreznih izjav volje v zvezi z izročitvijo stvarnega vložka se pooblasti župan Občine Bovec.
VII. TRAJANJE DRUŽBE 
13. člen 
(trajanje družbe) 
(1) Družba se ustanovi za nedoločen čas.
(2) Družba pridobi pravno organizacijsko obliko družbe z omejeno odgovornostjo z vpisom preoblikovanja zavoda v sodni/poslovni register.
VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 
14. člen 
(odgovornost) 
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe.
(3) Družba razpolaga s premoženjem v pravnem prometu, ob upoštevanju, da objekti in naprave, ki so v lasti ustanovitelja, niso v pravnem prometu.
IX. ODLOČANJE USTANOVITELJA 
15. člen 
(ustanovitelj) 
(1) Občina Bovec, kot ustanovitelj in edini družbenik družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih v skladu z zakonom odločajo družbeniki ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, odlokom in statutom družbe.
(2) Pravice ustanovitelja, kot edine družbenice, izvršujeta Občinski svet Občine Bovec in župan.
(3) Edini družbenik:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu, izvajanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– drugih vprašanjih vezanih na izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jih ali jih bi opravljala družba.
(4) Družbenik odloča tudi o vprašanjih, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe sodijo v pristojnost skupščine, ter o vprašanjih, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe sodijo v pristojnost edinega družbenika, zlasti pa:
– odloča o spremembah in dopolnitvah tega odloka kot akta o ustanovitvi javnega podjetja,
– odloča o statusnih spremembah in prenehanju družbe,
– odloča o vključitvi morebitnih drugih družbenikov v družbo,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o sprejemanju temeljev poslovne politike, razvojnih programov in daje soglasje k letnemu poslovnemu načrtu družbe,
– odloča o sprejetju letnega poročila,
– se pred sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube seznani s sprejetim letnim poročilom,
– odloča o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube,
– odloča o imenovanju in razrešitvi tistih članov nadzornega sveta družbe, ki jih po tem aktu imenuje in razrešuje ustanovitelj,
– daje soglasje k imenovanju in odpoklicu direktorja,
– odloča o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o povečanju osnovnega kapitala ob razširitvi poslovanja družbe ali zaradi drugih gospodarskih razlogov in o znižanju osnovnega kapitala,
– odloča o naknadnih vplačilih,
– odloča o spremembah osnovnega kapitala družbe,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– odloča o imenovanju revizorja družbe,
– odloča o zastopanju družbe in zastopa družbo v sodnih postopkih proti direktorju,
– daje soglasje k najemu dolgoročnih kreditov družbe, k zastavi nepremičnin, izdajanju garancij in drugih poroštev,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– odloča o sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe ter odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti,
– določa sejnine članom nadzornega sveta,
– daje soglasje k aktu o notranji sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– s posamičnimi sklepi lahko dodatno omeji pooblastila direktorja,
– odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, tem odlokom ali statutom.
(5) Odločitve in druge pristojnosti družbenika, zlasti pa glede imenovanja direktorja, spremembe akta o ustanovitvi in sprejetja letnega poročila ter odločanje o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube, ter odločanje o drugih vprašanjih, ki po zakonu sodijo v pristojnost občinskega sveta, sprejema oziroma izvršuje Občinski svet Občine Bovec, ostale odločitve pa v imenu ustanovitelja sprejema župan Občine Bovec.
(6) Družbenik oziroma zanj župan Občine Bovec mora odločitve družbenika vpisovati v knjigo sklepov, ki jo mora overiti notar.
(7) Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
(8) Knjigo sklepov hrani direktor družbe na sedežu družbe ter jo je dolžan na zahtevo ustanovitelja nemudoma izročiti ustanovitelju.
X. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
16. člen 
(organi družbe) 
(1) Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe.
(2) Organa družbe sta:
– nadzorni svet
– direktor.
Nadzorni svet 
17. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet sestavlja pet članov.
(2) Trije člani nadzornega sveta zastopajo interese ustanovitelja, ki jih imenuje in odpokliče ustanovitelj.
(3) Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev, izvolijo in odpokličejo zaposleni, v skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki jo kot nezdružljivo določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ter zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(5) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predstavnik zaposlenih.
18. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
(1) Mandat članov nadzornega sveta traja štiri (4) leta. Po prenehanju mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.
(2) Članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini sejnine članov občinskega sveta ustanovitelja. Vsem članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo materialnih stroškov, če ti nastanejo in dnevnica v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku podjetja.
19. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet ima smiselno enake pristojnosti kot nadzorni svet delniške družbe. Nadzorni svet ima tako predvsem naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov družbe in v tem okviru zahteva poročila direktorja družbe,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– preverja letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter poroča ustanovitelju o rezultatih preveritve,
– odloča o preveritvi letnega poročila,
– daje mnenja k temeljem poslovne politike ter razvojne politike in letnemu poslovnemu načrtu družbe,
– predlaga ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove pristojnosti oziroma daje mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov ustanovitelja, danih s strani direktorja,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
– sprejema splošne akte družbe iz svoje pristojnosti in daje soglasje k splošnim aktom družbe, ki jih sprejema direktor družbe,
– predlaga ustanovitelju imenovanje revizorja,
– sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta,
– izvaja naloge iz svoje pristojnosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži ustanovitelj.
(2) Nadzorni svet lahko opravlja tudi družbe naloge v skladu s predpisi in akti družbe ter v skladu s sklepi ustanovitelja.
(3) Nadzorni svet lahko od direktorja pisno zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko pisno zahteva tudi vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet pa lahko odloči, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči ustanovitelj.
(5) Nadzorni svet odloča veljavno, če je na seji prisotna večina vseh članov. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(6) S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta ter druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
(7) Nadzorni svet podrobneje in v skladu s tem odlokom uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
Direktor
20. člen 
(direktor) 
(1) Družba ima enega direktorja, ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe, po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(2) Direktor mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.
(3) Direktorja se imenuje za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandatne dobe je lahko direktor ponovno imenovan.
(4) Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja družbe pred iztekom mandata v skladu z zakonom, po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(5) Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih pogojev za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo ali visoko strokovno izobrazbo ekonomske, poslovne, tehnične ali pravne smeri,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– ima najmanj 7 let delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje, od tega vsaj 4 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– izkazuje strokovno poznavanje s področja dejavnosti družbe,
– ima sposobnost za vodenje in organiziranje del in
– predloži svojo vizijo programa dela (razvojne usmeritve družbo, svojo vizijo vodenja in organiziranje dela družbe)
– in izpolnjuje ostale z razpisom določene pogoje.
(6) Postopek imenovanja in razrešitve direktorja se določi s statutom družbe.
21. člen 
(pristojnosti direktorja) 
(1) Direktor na lastno odgovornost organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe, predstavlja in zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost dela družbe.
(2) Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še zlasti naslednje dolžnosti in pristojnosti:
– organizira in vodi poslovni in delovni proces,
– izvaja ukrepe za pozitivno gospodarjenje,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, letni poslovni načrt družbe ter določa notranjo organizacijo družbe,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega poslovnega načrta družbe,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem v okviru pooblastil ter poroča nadzornemu svetu in družbeniku,
– sestavi letno poročilo in ga predloži v mnenje nadzornemu svetu ter nato skupaj z mnenjem nadzornega sveta v sprejem ustanovitelju,
– pripravlja letna in polletna poslovna poročila in jih posreduje nadzornemu svetu in ustanovitelju,
– pripravi predlog za uporabo dobička oziroma pokrivanje izgube,
– pripravlja predloge za investicijska vlaganja, vodi investicije in o le-teh poroča nadzornemu svetu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje družbe,
– določa notranjo organizacijo in sistemizacijo družbe, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
– odloča o vprašanjih iz naslova delovnih razmerij,
– imenuje in razrešuje vodilne delavce in opravlja druge naloge v skladu s predpisi,
– sprejema splošne akte družbe, ki jih ne sprejemata nadzorni svet ali ustanovitelj,
– pooblašča podpisnike finančne dokumentacije družbe pri poslovanju družbe z bankami, finančnimi institucijami ali drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, akti družbe in sklepi nadzornega sveta ter ustanovitelja.
(3) Direktor sprejema vse tiste odločitve, ki v skladu z zakonom in tem odlokom niso v pristojnosti nadzornega sveta ali ustanovitelja.
(4) Direktor družbe mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklepanje naslednjih pravnih poslov:
– promet z nepremičninami in obremenitve nepremičnin,
– najemanje in dajanje dolgoročnih kreditov, dajanje poroštev,
– vseh vrst pravnih poslov, katerih vrednost presega 10.000,00 EUR, v kolikor niso zajeti v potrjenem letnem planu družbe.
XI. ZASTOPANJE DRUŽBE 
22. člen
(zastopanje družbe) 
(1) Direktor zastopa in predstavlja družbo posamično, brez omejitev.
(2) V primerih, določenih s tem odlokom, mora direktor pridobiti predhodno odločitev nadzornega sveta.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s predsednikom nadzornega sveta, po predhodnem soglasju, k imenovanju direktorja s strani ustanoviteljice.
23. člen 
(prokura) 
(1) Ustanovitelj lahko imenuje prokurista ter s sklepom o imenovanju določi, ali gre za posamično ali skupno prokuro.
(2) Prokurist je upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki sodijo v pravno sposobnost družbe, razen odsvojitve in obremenitve nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen, ob upoštevanju omejitev iz četrtega odstavka 21. člena tega odloka.
XII. POROČANJE 
24. člen
(poročanje direktorja) 
(1) Ustanovitelj ima pravico do informiranosti o poslovanju družbe v skladu z zakonom.
(2) Direktor je dolžan pisno poročati ustanovitelju na zahtevo, izraženo s sklepom.
(3) Direktor je dolžan pisno poročati o delu družbe županu vsaj enkrat na dvanajst mesecev ali v krajšem časovnem obdobju, če tako odloči ustanovitelj.
XII. POSLOVANJE DRUŽBE 
25. člen 
(poslovno leto) 
Za poslovno leto se šteje koledarsko leto.
26. člen 
(poslovno poročilo) 
Konec vsakega poslovnega leta izdela družba letno poročilo v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe in drugimi predpisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih postavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
27. člen 
(poslovni načrt) 
(1) Družba sprejme srednjeročni poslovni načrt, ki predstavlja temeljni dokument razvoja družbe. Za njegovo pripravo in izvrševanje je odgovoren direktor družbe.
(2) Direktor poroča o uresničevanju poslovnega načrta nadzornemu svetu in družbeniku ob sprejemanju zaključenega računa in polletnega poslovanja družbe.
28. člen 
(finančno poslovanje) 
(1) Za pravilnost in zakonitost finančnega poslovanja družbe je odgovoren direktor.
(2) Finančno poslovanje, ki se nanaša na izvajanje gospodarskih javnih služb oziroma ostalih dejavnostih vezanih na javna pooblastila, mora biti izkazano ločeno po posameznih dejavnostih.
29. člen 
(financiranje dejavnosti družbe) 
Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz drugih virov.
30. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu z zakonom in ostalimi predpisi ter sprejeto poslovno politiko družbe. Direktor je dolžan, skladno s predpisi, zagotoviti pripravo letnega računovodskega izkaza, poslovnega poročila in predlog delitve dobička oziroma pokrivanja izgube.
(2) Ugotovitev bilančnega dobička se opravi v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. O razporeditvi dobička odloča ustanovitelj.
(3) Morebitna izguba iz poslovanja družbe se pokriva skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. O načinu pokrivanja izgube odloča ustanovitelj.
XIII. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE 
31. člen 
(statut družbe) 
(1) Statut družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe, pogoji in postopek imenovanja direktorja ter druga vprašanja v zvezi s poslovanjem družbe, sprejme nadzorni svet, po predhodno pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine Bovec.
(2) Statut družbe mora biti sprejet najpozneje v roku dveh mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.
32. člen 
(splošni akti) 
(1) Splošne akte družbe sprejema na predlog direktorja nadzorni svet, razen, če ni s tem odlokom drugače določeno.
(2) Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte družbe, v kolikor ni za sprejem splošnih aktov pristojen nadzorni svet.
(3) Notranjo organizacijo družbe in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev sprejme direktor družbe, po predhodnem soglasju nadzornega sveta.
(4) Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo sprejema direktor.
(5) Splošni akti ne smejo biti v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
XIV. USTANOVITVENI STROŠKI 
33. člen 
(ustanovitveni stroški) 
Vsi ustanovitveni stroški so stroški družbe.
XV. NAKNADNA VPLAČILA 
34. člen 
(naknadna vplačila) 
Družbenik lahko sprejme sklep o naknadnih vplačilih v denarni ali nedenarni obliki, ki se evidentirajo med kapitalskimi rezervami družbe.
XVI. PRENEHANJE DRUŽBE 
35. člen 
(prenehanje družbe) 
Družba preneha:
– na podlagi sklepa družbenika,
– v primeru, če nastopijo drugi razlogi prenehanje družbe po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe.
XVII. PREHODNE DOLOČBE 
36. člen 
(pravni naslednik) 
Družba je pravni naslednik Javnega zavoda Sončni Kanin z vsemi pravicami in obveznostmi.
37. člen 
(pravice in obveznosti) 
Pogodbene in druge pravice in obveznosti iz poslovanja zavoda in iz delovnih razmerij delavcev zavoda preidejo na družbo kot univerzalnega pravnega naslednika.
38. člen 
(imenovanje direktorja) 
(1) Ne glede na določilo o mandatu direktorja iz 20. člena tega odloka, se za prvega direktorja družbe za obdobje mandata 4 let, imenuje dosedanji direktor javnega zavoda.
(2) Po preteku mandata prvega direktorja iz prvega odstavka tega člena nadzorni svet družbe, po predhodnem mnenju ustanovitelja imenuje direktorja družbe skladno z določili tega odloka.
39. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Članom sveta Javnega zavoda Sončni Kanin preneha mandat z dnem vpisa preoblikovanja zavoda v družbo po tem odloku v sodni/poslovni register.
(2) Prvi člani nadzornega sveta družbe, ki jih skladno s tem odlokom imenuje ustanovitelj, nastopijo svoj mandat z dnem vpisa preoblikovanja zavoda v družbo po tem odloku v sodni/poslovni register.
40. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin (Uradni list RS, št 74/16, 54/17), ki pa se uporablja do vpisa preoblikovanja zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo po tem odloku v sodni/poslovni register.
41. člen 
(slovnična oblika) 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slovnično obliko.
42. člen 
(vpis preoblikovanja zavoda) 
Direktor poskrbi za vpis preoblikovanja zavoda v družbo po tem odloku.
XVIII. KONČNA DOLOČBA 
43. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2020-1
Bovec, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti