Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1764. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti občin Slovenije, stran 3890.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 17/11) je skupščina Skupnosti občin Slovenije na seji dne 3. 6. 2020 v Medvodah sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Skupnosti občin Slovenije 
1. člen 
V 6. členu se besedna zveza »pravna oseba« nadomesti z besedno zvezo »pravna oseba javnega prava«.
2. člen 
Peti odstavek 10. člena se spremeni tako da glasi:
»Članico predstavlja in zastopa zakoniti zastopnik članice. Zakoniti zastopnik lahko za zastopanje in predstavljanje članice v organih SOS pooblasti drugega predstavnika iz matične občine. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastilo je lahko splošno ali posebno za zastopanje in predstavljanje članice na posamezni seji.
3. člen 
V 13. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Predsedstvo SOS lahko določi višino članarine za izredne članice s pravilnikom.«
4. člen 
V 16. členu se črta druga alineja prvega odstavka.
5. člen 
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Volitve v organe SOS so praviloma tajne, imenovanja opravijo organi z javnim glasovanjem.
Kandidatne liste za kolektivne organe in nosilce individualnih funkcij SOS morajo biti oblikovane tako, da zagotovijo ustrezno zastopanost:
– vseh območij države,
– občin in mest,
– obeh spolov,
– političnih strank.
Predsedstvo SOS lahko z namenom zagotovitve ustrezne zastopanosti iz zgoraj naštetih kriterijev kandidatne liste za kolektivne organe ter nosilce individualnih funkcij SOS zapre in jih kot takšne posreduje skupščini SOS.
Postopek volitev se podrobneje uredi v poslovniku skupščine.«
6. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
Organi SOS delajo in odločajo na sejah.
V kolikor ni drugače določeno morajo biti seje organov SOS sklicane vsaj teden dni pred dogodkom s pisnim povabilom ter oblikovanim dnevnim redom.
V kolikor ni drugače določeno, organi veljavno odločajo, če se seje udeleži vsaj polovica njihovih članov. Odločitve sprejemajo z večino glasov navzočih članov, razen če ni določena drugačna večina.
O seji se vodi zapisnik. Za namene priprave zapisnika se seje lahko zvočno snemajo. Zvočni posnetek se hrani do potrditve zapisnika.
Po potrebi lahko seje organov potekajo dopisno in na daljavo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.«
7. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
Redne članice znotraj posamezne sekcije z večino glasov prisotnih članic izvolijo predsednika, podpredsednika in 8 članov predsedstva sekcije.
Predsedstvo sekcije mestnih občin šteje toliko članov kot je mestnih občin in te izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.«
8. člen 
V 25. členu se prva alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
» – predsedniki in podpredsedniki sekcij občin,«
V drugi alineji se doda beseda »člani« pred besedno zvezo predsedstva sekcij.
9. člen 
V 27. členu se v drugem stavku za besedo predsednike doda vejica in za njo beseda »podpredsednike«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Volitve in imenovanja v skladu z novim 16.a členom statuta se izvedejo na naslednjih volitvah po začetku veljavnosti tega statuta.
11. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Medvode, dne 3. junija 2020
Predsednik Skupnosti občin Slovenije 
dr. Aleksander Jevšek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti