Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1774. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2020, stran 3907.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB in 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 12. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2020 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19).
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
1. rebalans proračuna 
leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.180.137
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.560.062
70
DAVČNI PRIHODKI
1.760.901
700 Davki na dohodek in dobiček
1.614.471
703 Davki na premoženje
74.330
704 Domači davki na blago in storitve
72.100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
799.161
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
392.200
711 Takse in pristojbine
1.400
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.500
714 Drugi nedavčni prihodki
390.561
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
140.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
480.075
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
447.773
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
32.302
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.460.194
40
TEKOČI ODHODKI
1.027.223
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
315.440
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
53.690
402 Izdatki za blago in storitve
617.534
403 Plačila domačih obresti
6.342
409 Rezerve
34.217
41
TEKOČI TRANSFERI
1.102.087
410 Subvencije
21.800
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
621.883
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
64.910
413 Drugi tekoči domači transferi
393.494
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.256.444
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.256.444
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
74.440
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
62.819
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.621
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–280.057
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
43.398
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
175.435
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
175.435
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–412.094
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–132.037
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
280.057
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
412.094
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
5. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tako, da glasi:
»5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja. Župan lahko med letom odpre novo proračunsko postavko iz sredstev proračunske rezervacije.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.«
8. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tako, da glasi:
»8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovanega po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 24.217,07 €. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 24.217,07 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE 
10. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tako, da glasi:
»10. člen 
(zadolževanje občine) 
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere, predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določata ZJF in Zakon o financiranju občin.
Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin in v skladu z 10. členom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin bo Občina Dobrna v letu 2020 (investicije predvidene v proračunu) najela brezobrestni kredit iz državnega proračuna do višine 43.398 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži do višine odobrenih sredstev.«
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2019-89(5)
Dobrna, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti