Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

Ob-2390/20, Stran 1466
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS in 3/13) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV, št. 12/15, 9/17) ter Odloka o proračunu Mestne občine za leto 2020 (MUV št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 3/20, 14/20) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.
II. Ukrep
Sofinanciranje materialnih investicij – nakup nove opreme, za izvajanje registrirane glavne dejavnosti.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8).
III. Upravičenci in pogoji
Upravičenci za nepovratna sredstva po tem razpisu so:
– podjetja, ki imajo sedež na območju občine, imajo vsaj 1 (za polni delovni čas) in največ 49 zaposlenih (za polni in krajši delovni čas) na dan 31. 8. 2020 ter čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8 milijonov EUR,
– podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so organizirana kot gospodarska družba (pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti znotraj oddelkov 75 veterina in 86 zdravstvene dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 so izvzete),
– samostojni podjetnik zaposlen za polni delovni čas (popoldanski oziroma dopolnilni samostojni podjetniki in samozaposleni v kulturi so izvzeti),
– podjetja s statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV št. 12/15, 9/17), ki imajo sedež v občini ter delujejo na območju občine,
– podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine (PE registrirana v MOM),
– podjetja, ki niso prejela sredstev na Javnem razpisu za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2017, 2018 in 2019.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta. Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 v okvirni višini 140.458,00 EUR, na proračunski postavki 742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75 % upravičenih stroškov oziroma največ 3.000 EUR na posameznega upravičenca.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 31. 8. 2020.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim Obrazcem 5 (podatki pošiljatelja-vlagatelja, naslov in naziv razpisa) na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 31. 8. 2020 do 15. ure oziroma vloge, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 31. 8. 2020.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge najkasneje do 6. 10. 2020. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 16. 11. 2020.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov ugd@maribor.si z navedbo »DMNO2020«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti