Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1780. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 / II., stran 3911.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 / II. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19 in 58/20) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2020
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
42.831.696
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
35.991.629
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
22.152.840
700
Davki na dohodek in dobiček
18.349.660
703
Davki na premoženje
3.183.600
704
Domači davki na blago in storitve
617.550
706
Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
13.838.789
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.500.889
711
Takse in pristojbine
22.000
712
Globe in druge denarne kazni
55.200
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
64.400
714
Drugi nedavčni prihodki
11.196.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.434.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.430.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.500
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.254.567
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.879.342
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
1.375.224
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
150.000
787
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
150.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
45.837.105
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.484.033
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.143.499
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
335.661
402
Izdatki za blago in storitve
6.463.035
403
Plačila domačih obresti
140.100
409
Rezerve
401.738
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
15.443.423
410
Subvencije
1.010.190
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
8.645.756
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.415.992
413
Drugi domači transferi
4.371.485
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
20.138.363
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.138.363
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
771.287
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
225.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
545.787
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.005.409
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
–2.885.309
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
11.064.174
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
417.620
500
Domače zadolževanje
417.620
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.766.004
550
Odplačila domačega dolga
1.766.004
1.IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.353.793
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.348.384
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
3.005.409
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA«
5.137.739
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, 79/19) se prvi odstavek 14. člena spremeni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 417.620 EUR pri državnem proračunu.«.
3. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2020 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-136/2020-O802
Krško, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti