Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1819. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2019, stran 3943.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Turnišče za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2019.
KONTO
Naziv
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.444.559
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.188.146
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.971.265
700
Davki na dohodek in dobiček
1.824.135
703
Davki na premoženje
136.675
704
Domači davki na blago in storitve
10.455
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
216.881
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
119.370
711
Takse in pristojbine
3.473
712
Globe in druge denarne kazni
512
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
93.526
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
178.834
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
178.834
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
77.579
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
73.415
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
4.164
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.413.694
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
783.287
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
126.174
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.778
402
Izdatki za blago in storitve
612.335
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
24.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
929.896
410
Subvencije
80.603
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
562.492
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
45.680
413
Drugi tekoči domači transferi
241.121
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
666.950
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
666.950
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
33.561
431
Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
33.561
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
30.865
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN  FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
30.865
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–30.865
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
 
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-17/2020
Turnišče, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti