Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1762. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, stran 3886.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
S T A L I Š Č E   1 7 
Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 
I. UVOD 
1. člen 
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (v nadaljevanju: stališče), določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja o računovodskih izkazih in opravljenih dogovorjenih postopkih pri delodajalcih, ki zaposlujejo invalide.
2. člen 
(1) V tem stališču zajema pojem delodajalci, ki zaposlujejo invalide, vsa invalidska podjetja in zaposlitvene centre iz 59. člena ter delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto, iz drugega odstavka 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljevanju: ZZRZI).
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, v Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
II. REVIZORJEVO POROČANJE O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
3. člen 
(1) Pri revidiranju računovodskih izkazov tistih delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, je pooblaščeni revizor dolžan spoštovati vse Mednarodne standarde revidiranja (MSR), vključno z MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov.
(2) Pooblaščeni revizor pri revidiranju posebno pozornost posveti pravilnosti obračunavanja in evidentiranja prispevkov, za katere veljajo ugodnosti in oprostitve, ter namenski porabi na ta način zbranih sredstev v skladu z ZZRZI.
(3) Če z revizijskimi postopki pooblaščeni revizor ugotovi kršitev zakonodaje iz prejšnjega odstavka ali morebitne druge kršitve, mora presojati njihov vpliv na revidirane računovodske izkaze tako z vidika zagroženih kazni in iz tega izhajajočih finančnih posledic kot tudi z vidika tveganja izgube ugodnosti v bodoče.
III. OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH POSTOPKOV 
4. člen 
(1) V skladu z drugim odstavkom 59. člena ZZRZI opravi pooblaščeni revizor dogovorjene postopke, s katerimi preveri, ali so javna sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov, prikazana na posebnem kontu in ali je poraba teh sredstev skladna z 61. členom ZZRZI, ki se sklicuje na 33. in 34. člen Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, o čemer se izrecno dogovori že v pogodbi z naročnikom dogovorjenih postopkov.
(2) Pooblaščeni revizor opravi dogovorjene postopke v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami, pri čemer je posebej pozoren na zahtevo, da se upravičeni stroški podprejo z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva, podrobna in posodobljena. V pogodbi se določijo najmanj naslednji postopki:
1. preveritev pravilnosti ločenega izkazovanja javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, na način, da se pridobita bruto bilanca za poslovno leto ter analitična evidenca konta(-tov), na katerem(-rih) se evidentirajo omenjena sredstva, in preveri usklajenost analitične evidence kontov javnih sredstev z bruto bilanco;
2. preveritev na izbranem vzorcu prejetih javnih sredstev, ali so javna sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov, pravilno prikazana na posebnem kontu in zajeta iz vseh upravičenih naslovov;
3. preveritev, ali je bila zagotovljena namenska poraba javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, skladno z določbami 61. člena ZZRZI, na način, da se od družbe pridobi seznam (analitiko) porabe teh sredstev za poslovno leto. Na osnovi izbranega vzorca poslovnih dogodkov porabe teh sredstev se pridobi izvirna dokumentacija, ki se nanaša nanje, ter se preveri, ali je poraba javnih sredstev skladna z 61. členom ZZRZI.
(3) Pooblaščeni revizor poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih pripravi, upoštevajoč Mednarodni standard sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami oziroma z uporabo predloga poročila iz Priloge 1 tega stališča.
(4) Poročilo iz prejšnjega odstavka je omejeno le na stranke, ki so se dogovorile o postopkih, ki naj bi bili opravljeni, in za dogovorjene ali zakonske namene, saj bi si drugi, ki ne poznajo razlogov za postopke, lahko napačno razlagali izide. Zato se poročilo ne objavlja javno oziroma se ga ne prilaga letnemu poročilu.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA 
5. člen 
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil stališča je pristojen strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.
6. člen 
To stališče začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega stališča preneha veljati Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 47/13).
Št. 0072-11/2020
Ljubljana, dne 30. junija 2020
EVA 2020-1611-0096
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti