Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

Št. 4102-1/2020/2 Ob-2409/20, Stran 1455
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo), Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ; v nadaljnjem besedilu: ZSŠP);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:
– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 30. člena ZIPRS2021, 9.175.568 EUR v letu 2021 in 6.881.676 EUR v letu 2022.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brezovica pri Ljubljani, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ob Savi ter Žalec.
6. Vstopni pogoji in ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak ponudnik študentske prehrane:
a) Vstopni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane in skozi celotno razpisno obdobje:
– ponudnik se na javni razpis prijavi z gostinskim obratom, ki je opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B in 52/16). Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje ta pogoj.
– gostinski obrat mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane začne kasneje, se pogodba odpove. Izjemi sta višja sila (npr. izliv vode, požar ...) in renovacija lokala, če je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala 1. januarja. V primeru izjeme iz prejšnjega stavka mora ponudnik z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje 1. marca oziroma prvi delovni dan v marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog; v nasprotnem primeru se pogodba odpove.
– za lokal šteje gostinski obrat, razen obrata za pripravo in dostavo jedi.
– lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj 20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v izbranem lokalu, razen v primerih prireditvenih centrov, nakupovalnih centrov, javnih tržnic in podobno. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje te pogoje.1
1 Študentje inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega pogoja iz četrte alineje (površina jedilnice, število sedišč in miz) preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu nudenja subvencionirane študentske prehrane in v kolikor bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se pogodba odpove, unovčenih subvencij pa se ne izplača.
– lokal mora imeti stranišče za goste v skladu s prvim do četrtim odstavkom 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17; v nadaljnjem besedilu: Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti). Peti odstavek 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti se za ta javni razpis ne uporablja. Stranišče za goste mora biti v lokalu, razen pri lokalih iz četrtega odstavka 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
– gostinski obrat, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če je ponudnik najemnik oziroma podnajemnik lokala, mora izpolniti izjavo, da bo imel lokal v najemu oziroma podnajemu celotno razpisno obdobje. K izjavi mora priložiti kopijo najemne pogodbe oziroma pogodbe o podnajemu, veljavne najmanj na dan 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Če je ponudnik lastnik lokala, mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele.
– ponudnik mora zagotavljati študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno.
– ponudnik mora zagotavljati vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj tri različna študentska kosila na dan.
– ponudnik mora vsaj enkrat na teden nuditi ribe, pri čemer mora imeti riba vidno strukturo mesa (npr. cela riba ali ribji file). Navedeni pogoj ne velja za ponudnika z izključno vegansko oziroma vegetariansko ponudbo, kar mora biti razvidno iz priloženega obrazca tedenskega jedilnika.
– ponudnik mora zagotavljati obroke v vrednosti, določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.
Vloge, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo zavrnjene.
b) Ostali pogoji:
– študentsko kosilo je sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov, od katerih je eden obvezno solata, drugi pa juha ali sadje (po izbiri ponudnika). Glavna jed ni hod. Solata se postreže kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora brez posodice tehtati najmanj 200 g (izjema je listnata solata, ki mora tehtati najmanj 100 g). Krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za solato. Če ponudnik nudi solato kot glavno jed, mora biti eden od dodatnih hodov sadje, drugi pa juha. Sveže sadje ali sadna solata iz svežega sadja se postreže kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 150 g. Jajca, jajca s šunko/slanino, shake, smoothie, kosmiči/muesliji, jogurti, sladice, palačinke z marmelado ali nutello, carski praženec, cmoki z marmelado in ostale sladke jedi ne štejejo kot glavna jed ali kot hod. Ponudnik, ki nudi tretji dodatni hod, nudi ob glavni jedi še juho, solato in sadje. Različno kosilo pomeni, da se pri različnih kosilih razlikuje glavna jed. Kosili nista različni v primeru, če je med njima razlika samo v prilogi, količini ali če je eno od kosil sestavljeno po načelu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le priloga (primer: dunajski zrezek s pečenim krompirjem in dunajski zrezek z rižem nista dve različni kosili. Prav tako ne pica margerita in pica margerita z jajcem, tatarsko omako ali drugim dodatkom). Prav tako za različno kosilo ne šteje, če gre le za drugačno obliko jedi (primer: špageti ali svedri, navadna ali prepognjena pica (Calzone) ali pica žepek) ali drugačno poimenovanje (primer: peresniki s tuno, tuna s peresniki; rižota s piščancem, piščanec z rižoto). Pri glavni jedi in prilogi je lahko le ena sestavina ocvrta (npr. kombinacija dunajski zrezek in pomfrit ni dovoljena).
– ponudnik mora zagotavljati postrežbo oziroma dostavo tudi v primeru naročila samo enega obroka.
– če ponudnik nudi dostavo, jo mora zagotavljati najmanj na območju občine, kjer je izbran. Ponudnik mora študentsko prehrano dostavljati do vrat, če je to fizično mogoče. Če ponudnik nudi študentska kosila za študente z medicinsko predpisanimi dietami (dietna kosila navedena v šesti in sedmi alineji točke 6. b) Ostali pogoji), mora tudi pri dostavi upoštevati nujni higienski režim in preprečiti možnost navzkrižne kontaminacije.
– ponudnik, razen ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti celotno razpisno obdobje zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas. Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja zahteva predložitev dokazila za ta pogoj.
– ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki ga mora predložiti vlogi in se ga mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati celotno razpisno obdobje. Tekom razpisnega obdobja mora imeti vsak ponudnik v lokalu na voljo in na spletni strani www.studentska-prehrana.si objavljen tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez glutena in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost ves čas razpisnega obdobja izkazovati z negativnim izvidom akreditirane preiskave na gluten, ki ni starejši od šestih mesecev (po zakonodaji se lahko, kot hrana brez glutena, označuje le hrana, ki vsebuje manj kot 20 mg glutena/kg končnega proizvoda – manj kot 20 ppm). Ponudnik mora imeti vzpostavljen samonadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim nadzira kritične točke nabave, shranjevanja, priprave, transporta in postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditirano preiskavo na gluten, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1169/2011/EU) in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost izkazovati z negativnim izvidom akreditiranih preiskav na alergene navedene v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU, ki ni starejši od šestih mesecev. Vzpostavljen mora imeti samo-nadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim nadzira kritične točke priprave in postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditiranimi preiskavami na alergene navedene v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.
– ponudnik mora vse dodatne hode, ki jih je navedel v sklopu ponudbe, postreči oziroma v primeru samopostrežnega dela ponuditi študentu.
– če ponudnik nudi pice, mora posamezna pica imeti premer vsaj 27 cm oziroma mora površina odprte pice (primer Calzone) meriti najmanj 572 cm2.
– ponudnik mora ob vsakem študentskem kosilu (izjema je dostava) zagotoviti najmanj dva dcl brezplačne pitne vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja.
– če ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora le-ta vsebovati najmanj šest različnih vrst zelenjave, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato (krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za zelenjavo). Najmanj tri različne vrste zelenjave v solati morajo biti sveže, ostale so lahko kuhana, fermentirana (npr. kislo zelje/repa) ali konzervirana zelenjava (npr. vložena paprika, kisle kumare ipd.). Če ponudnik nudi dietna kosila brez glutena ali dietna kosila brez vseh alergenov mora v solatnem baru preprečiti kontaminacijo z glutenskimi sestavinami ali dietno solato postreči neposredno iz kuhinje.
– če ponudnik nudi vsaj 15 % živil pridelanih na ekološki način mora to izkazovati s certifikatom. Takšna živila mora nuditi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi veljaven certifikat. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata.
– če za isti lokal vlogo vložita lastnik in najemnik lokala, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika se zavrne.
– ponudnik upošteva smernice zdravega prehranjevanja za študente, ki so dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/ Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Varovanje-in-krepitev- zdravja/prehrana-in-tel-dej-np-DTS/prehrana-smernice/ Smernice_zdravega_prehranjevanja_za_studente.pdf.
7. Priporočila za sestavo jedilnika:
– Ponudnik ob načrtovanju jedilnika upošteva naslednje:
– juhe naj ne bodo instant juhe oziroma juhe narejene iz jušnega koncentrata (jušne kocke), temveč iz svežih surovin (npr. zelenjave) in začinjene z naravnimi začimbami in zmerno količino soli.
– jedi na žlico (enolončnice) naj bodo osnovane na zelenjavi in ne iz jušnega koncentrata (jušne kocke). 
– priporoča se, da se kot preliv za solate ne uporablja/ponuja majoneznih ali podobnih industrijsko pripravljenih prelivov, temveč kakovostna olja.
– ponudnik v času trajanja razpisa omogoči NIJZ, da izobesi plakat na vidno mesto v jedilnici ponudnika (vsebina plakata se navezuje na smernice, priporočila itd. zdrave prehrane oziroma iz plakata mora jasno izhajati, da je vsebina povezana s prehrano).
– Ponudnik, ki nudi kosila brez glutena, se seznani s smernicami za pripravo hrane brez glutena, ki so dostopne na spletni strani Slovenskega društva za celiakijo: http://drustvo-celiakija.si/smernice-za-pripravo- brezglutenske-hrane.
– Ponudnik, ki nudi kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU, se seznani z dodatkom k Smernicam dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP za gostinstvo glede alergenov, ki so dostopne pri Turistično gostinski zbornici.
8. Strokovna komisija bo vloge oziroma ponudbe ocenjevala v skladu z naslednjimi merili in ocenami:
– Število različnih študentskih kosil v tednu (do 5 točk);
– Pestrost ponudbe (do 21 točk);
– Nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih hodov) (5 točk);
– Nudenje samopostrežnega solatnega bara v skladu z enajsto alinejo točke 6. b) Ostali pogoji (5 točk);
– Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 točke);
– Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir (do 5 točk);
– Nudenje dietnih kosil za študente z medicinsko predpisanimi dietami – ponudnik navede vrsto dietnega kosila (brez glutena in/ali brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU) in priloži ustrezen analizni izvid v skladu s šesto in sedmo alinejo točke 6. b) Ostali pogoji (do 10 točk);
– Vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 20 točk);
– Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 15 % živil pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za živila, pridelana na ekološki način. V kolikor ponudnik ni proizvajalec ekoloških živil, mora priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. V kolikor pa je ponudnik tudi proizvajalec ekoloških živil, priloži le en certifikat, saj le-ta dokazuje oboje (5 točk);
– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom (10 točk);
– Dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“ (na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija“, št. 165/2011-UO GZS z dne 10. 6. 2011) (5 točk);
– Dokazilo o certifikatu »Zdrava izbira«, ki ga na podlagi meril, ki jih izpolnjuje vsaj ena jed v dnevni ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/certifikat-zdrava-izbira-za-gostinske-ponudnike) (10 točk);
– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi hrane na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 (3 točke).
Maksimalno število točk je 105 za lokal oziroma 88 za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 28 točk za lokal in/ali 23,5 točk za dostavo.
Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne upošteva naslednje merilo:
– merilo št. 13 (Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5).
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne upoštevajo:
– merilo št. 4 (nudenje samopostrežnega solatnega bara);
– merilo št. 6 (možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir);
– merilo št. 10 (lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom).
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 7,00 EUR.
9. Popolna vloga mora vsebovati:
– original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in obrazca ponudbe (točka 6.1. (lokal), 6.2. (dostava) razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal oziroma dostavo svoj obrazec ponudbe (ovoj št. 1);
– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika – original in kopija (ovoj št. 2);
– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3).
Dokumentacija naj bo urejena po navedenem vrstnem redu. V kolikor ponudnik ne posluje z žigom, naj to tudi navede.
10. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog:
– Prvo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2020. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, dne 24. 8. 2020. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
– Drugo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2021. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 24. 8. 2021. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
Odpiranji vlog nista javni.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen »Obrazec za oddajo vloge« (točka 2. razpisne dokumentacije).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bo komisija zavrgla. Vlog, katerih kuverte ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo komisija vlogo zavrgla.
Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2021.
11. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
12. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 100 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
13. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori, objavljeni na navedeni spletni strani, štejejo kot del razpisne dokumentacije.
14. Morebitne druge informacije posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-34 ali tel. 01/369-77-14, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (vložišče) oziroma na internetu na naslovu: http://www.mddsz.gov.si/;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Helena Sorč ali Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, Tjaša Starčič, vsak delovni dan od 9. do 11. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soum.si;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Anja Trunkl, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti