Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1803. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur, stran 3928.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11, 88/11, 98/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10, 42/11 in 62/11) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 8. redni seji dne 16. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur 
1. člen
Za drugim odstavkom 5. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 108/11 in 52/14) se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Poselitvena območja iz prvega odstavka 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) so:
 
AGLOMERACIJA 
VODOVOD
NASELJE
MID 
NASELJE
12970 ZAVRŠE 
PRI GROBELNEM
Zgornje Selce
10136288
50336 VRBNO1
Podgrad
10135648
Šentjur
10135982
Vrbno
10136245
50337 VRBNO2
Podgrad
10135648
50338 ŠIBENIK1
Rifnik
10135834
Šentjur
10135982
50339 GROBELNO-DEL1
Stopče
10135923
Tratna pri Grobelnem
10136067
50340 
GROBELNO-DEL2
Stopče
10135923
50575 PROŽINSKA VAS1
Vrbno
10136245
8846 PLANINA 
PRI SEVNICI
Planina pri Sevnici
10135583
8939 PLANINA 
PRI SEVNICI
Doropolje
10135168
9025 VODULE
Šedina
10135974
Vodule
10136229
9027 ŠENTJUR
Bezovje pri Šentjurju
10135001
Šentjur
10135982
9030 VRBNO
Vrbno
10136245
9055 VODRUŽ
Sotensko 
pod Kalobjem
10135893
Vodruž
10136199
9101 ŠENTJUR
Bezovje pri Šentjurju
10135001
Podgrad
10135648
Šentjur
10135982
9102 ŠIBENIK
Hruševec
10135281
Krajnčica
10135435
Šentjur
10135982
Šibenik
10136016
9114 TRNOVEC 
PRI DRAMLJAH
Laze pri Dramljah
10135451
Trnovec pri Dramljah
10136083
9121 PROSENIŠKO
Proseniško
10135770
9123 PROSENIŠKO
Goričica
10135222
Proseniško
10135770
9139 PRIMOŽ 
PRI ŠENTJURJU
Primož pri Šentjurju
10135761
9142 ŠENTJUR
Botričnica
10135036
Lokarje
10135486
Šentjur
10135982
9143 PRIMOŽ PRI ŠENTJURJU
Primož pri Šentjurju
10135761
9147 GORIČICA
Dole
11024173
9165 SVETELKA
Dramlje
10135176
Laze pri Dramljah
10135451
Svetelka
10135966
9179 TURNO
Gorica pri Slivnici
10135214
Voglajna
10136237
9205 SLIVNICA 
PRI CELJU
Slivnica pri Celju
10135885
9227 
GROBELNO – DEL
Grobelno – del
10135249
Tratna pri Grobelnem
10136067
9234 ŠENTJUR
Rifnik
10135834
Šentjur
10135982
9239 LOKA 
PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu
10135478
9242 PONIKVA
Ponikva
10135729
9253 PONIKVA
Hotunje
10135265
Ponikva
10135729
9259 ZAGAJ PRI PONIKVI
Hotunje
10135265
Zagaj pri Ponikvi
10136253
9285 LUTRJE
Lutrje
10135516
9328 DOLGA GORA
Dolga Gora
10135150
 
(4) Območja javnega vodovoda so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi poligoni in so prikazana na temeljni topografski karti za celotno občino ter topografskih kartah za posamezne aglomeracije. Karte so kot priloga sestavni del tega odloka.«
2. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Spremeni se osmi odstavek 53. člena, ki na novo glasi:
»(8) Izvajalec javne službe sprejme tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka. Veljavnost pravilnika je pogojena s predhodnim pisnim soglasjem župana občine.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloge pa se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 007-7/2011(2521)
Šentjur, dne 16. junija 2020
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti