Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1826. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2020, stran 3947.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 8. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.889.721,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.963.294,89
70
DAVČNI PRIHODKI
3.529.245
700 Davki na dohodek na dobiček
3.201.899
703 Davki na premoženje
235.821
704 Domači davki na blago in storitve
92.525
706 Drugi davki
–1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
434.049,89
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja
332.435
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
400
714 Drugi nedavčni prihodki
92.864,89
72
KAPITALSKI PRIHODKI
45.133
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. sredstev
45.033
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
876.294
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
453.105
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
423.189
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.110.199
40
TEKOČI ODHODKI
1.173.120
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
306.911
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
47.810
402 Izdatki za blago in storitve
794.399
403 Plačila domačih obresti
5.500
409 Rezerve
18.500
41
TEKOČI TRANSFERI
1.904.263
410 Subvencije
267.228
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
880.638
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
210.080
413 Drugi tekoči domači transferi
546.317
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.757.986
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.757.986
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
274.830
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
139.193
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
135.637
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–220.477,11
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
149.900
50
ZADOLŽEVANJE
149.900
500 Domače zadolževanje
149.900
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
149.801
55
ODPLAČILA DOLGA
149.801
550 Odplačila domačega dolga
149.801
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–220.378,11
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
99,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
220.477,11
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
220.378,11
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2020 je oblikovana v višini 13.500,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) ostanejo nespremenjena.
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2019-54
Semič, dne 8. julija 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti