Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1796. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Radeče, stran 3923.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 10. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Radeče 
1. člen 
(Vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– višina stroškov in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Radeče zaračuna investitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora, kakor tudi investitorja, ki želi preko postopka lokacijske preveritve legalizirati obstoječi objekt na kmetijskem zemljišču z boniteto nižjo od 40, oziroma skladno z določili veljavne zakonodaje, ki določa vrste dopustnih primerov za izvedbo lokacijske preveritve;
– višina in način plačevanja takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo zasebno pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče (v nadaljevanju: OPN), ki jo plača vlagatelj pobude.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ali takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja plača vlagatelj oziroma pobudnik, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Radeče sama.
2. člen 
(Višina plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
1. 1.500 EUR za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi,
2. 2.500 EUR za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte,
3. 1.000 EUR za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enostavne in nezahtevne objekte,
4. 2.000 EUR za omogočanje začasne rabe prostora,
5. 3.000 EUR za legalizacijo objekta na kmetijskem zemljišču z bonitetno oceno nižjo od 40.
(2) O stroških posamične lokacijske preveritve odloči občinska uprava občine s sklepom, ki se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
3. člen 
(Način plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve) 
(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Radeče s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. Občina preveri skladnost elaborata z določbami ZUreP-2. V kolikor elaborat ustreza in se postopek lahko nadaljuje, Občina Radeče izda sklep o plačilu stroškov lokacijske preveritve.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o stroških posamične lokacijske preveritve.
(3) Sklep o stroških posamične lokacijske preveritve mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(5) Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo posamične lokacijske preveritve investitorju oziroma pobudniku ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve na občinskem svetu.
4. člen 
(Višina takse za spremembo namenske rabe prostora) 
(1) Višina takse za pobudo spremembo namenske rabe prostora v OPN znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 140,00 EUR,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 70,00 EUR.
(2) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska in vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(3) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe oziroma popravke očitnih opisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike oziroma spremembe po uradni dolžnosti, se taksa ne plača.
5. člen 
(Način plačila takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe) 
(1) Pobudo za spremembo namenske rabe prostora po tem odloku pomeni izpolnjena vloga na obrazcu Občine Radeče. Pobudi morajo biti priložene obvezne priloge, določene v vlogi. Stroške izdelave prilog nosi pobudnik sam in niso predmet takse tega odloka. Prav tako pobudnik nosi stroške izdelave dodatnih prilog, v kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je potrebno pobudo dopolniti z dodatnimi prilogami, obrazložitvami ali dopolnitvijo strokovnih podlag.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje dana pobuda za eno prostorsko zaokroženo celovito območje v okviru ene enote urejanja prostora in se nanaša na en namen.
(3) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe prostora.
(4) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude in ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, temveč le obravnavo in vrednotenje ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja in razvoja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru, ter z vidika možnosti opremljanja zemljišč s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
6. člen 
(Oprostitev plačila nadomestila ali takse) 
(1) Za oprostitev plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve ali takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe se uporablja Zakon o upravnih taksah.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge s strani vlagatelja oziroma pobudnika, ta ni upravičen do vračila plačanega zneska nadomestila stroškov lokacijske preveritve ali takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-2/2020
Radeče, dne 30. junija 2020
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti