Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

Št. U014-11/2020/14 Ob-2425/20, Stran 1459
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje)
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje) za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj posameznih vrst živali v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.
Koncesija bo dodeljena za velike obrate rej živali in kooperacijske reje, ki na dan objave razpisa izpolnjujejo pogoj najmanj 3000 GVŽ/leto in so v lasti pravnih oseb, in sicer:
a.) za perutninske obrate:
– Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj
– Pivka d. d., Kal 1, 6257 Pivka
– Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana
– Panvita Agromerkur d.o.o., Industrijska ulica 8, 9000 Murska Sobota
b.) za prašičerejske in govedorejske obrate:
– Farme Ihan – KPM d.o.o., Podgorje, Korenova cesta 9, 1241 Kamnik
c.) za prašičerejske obrate:
– Panvita Prašičereja d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
– Panvita Kmetijstvo d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja, vendar ne pred 30. 9. 2020 in se sklepa za obdobje do 30. 9. 2030.
IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki:
– imajo ob prijavi veljavno odločbo o verifikaciji v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto, ki opravlja dejavnost javne veterinarske službe v živinorejskih obratih (v primeru podružnic velja navedeni pogoj glede verifikacije tudi za podružnice),
– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni,
– imajo na dan oddaje prijave plačane prispevke za socialno varnost iz delovnega razmerja.
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
V. Prijava: prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega razpisa, skupaj z zahtevanimi prilogami. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (spletno mesto: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/ uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin, zavihek: javne objave):
1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam veterinarjev);
3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočnikov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov);
4. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev (izpolnjen Obrazec 4 – Tuji veterinarji);
5. prijava obrata, kjer želi veterinarska organizacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, z navedbo pravne osebe, ki je lastnik živali (izpolnjen Obrazec 5 – Prijava obrata);
6. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba delovnega časa, dosegljivosti veterinarja na sedežu ambulante tekom delovnega časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni ter izjava glede izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali živali (izpolnjen Obrazec 6 – Zagotavljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti);
7. izjava o plačanih prispevkih za socialno varnost in pooblastilo za preveritev podatkov (izpolnjen Obrazec 7 – Plačani prispevki).
Obvezne sestavine prijave so izpolnjeni obrazci od 1 do vključno 7 skupaj z zahtevanimi dokazili.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor: v primeru, da se za obrat, ki je v lasti iste pravne osebe, prijavi več prijaviteljev, bo imel prednost pri izbiri tisti prijavitelj, ki ima sedež veterinarske organizacije (ali njene podružnice) bližje sedežu pravne osebe, ki je lastnik velikega obrata (za izračun se uporabi navigacijski sistem zemljevidi »google maps«).
VII. Razpisna dokumentacija: obrazci za prijavo so objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (spletno mesto: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin, zavihek: javne objave). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni pisarni UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do vključno 24. 7. 2020.
VIII. Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 24. 7. 2020. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 24. 7. 2020, v primeru osebne dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, pa morajo biti prijave vložene do vključno 24. 7. 2020, do 13. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge.
IX. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na javni razpis
Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Obrazci morajo slediti po številčnem vrstnem redu.
Prijava z obrazci mora biti povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati novih.
Zahtevane priloge k obrazcem morajo biti priložene k prijavi ločeno, prav tako v vezani obliki in označene kot priloga z navedbo številke obrazca h kateremu se prilagajo.
UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.
Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija UVHVVR 2020 – veliki živinorejski obrati«, na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava ni označena kot je navedeno, UVHVVR ne odgovarja za predčasno odpiranje prijave ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav.
X. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz prejšnje točke, bo 29. 7. 2020, ob 10. uri, v VI. nadstropju v sejni sobi UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
XI. Obveščanje o izbiri koncesionarja: o izbiri koncesionarja bo prijaviteljem vročena odločba v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel. 01/300-13-50, vsak delovni dan v času trajanja razpisa od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič, v primeru odsotnosti: Polona Cankar, univ. dipl. prav., tel. 01/300-13-02).
UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih popravkov tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti