Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1781. Sklep o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe, stran 3912.

  
Na podlagi 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 6. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe 
1. člen 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Bičevje, s sedežem v Ljubljani, Splitska ulica 13, ki ga je Mestna občina Ljubljana ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bičevje (Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10), se s 1. avgustom 2020 pripoji k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Kolezija, ki ga je Mestna občina Ljubljana ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kolezija (Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10).
Osnovna šola Bičevje s pripojitvijo iz prejšnjega odstavka preneha obstajati kot samostojna pravna oseba. Njen pravni naslednik je Osnovna šola Kolezija.
2. člen 
Z dnem pripojitve iz prvega odstavka prejšnjega člena:
– šolski okoliš Osnovne šole Bičevje postane šolski okoliš Osnovne šole Kolezija tako, da se v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija ustrezno dopolni določba, ki določa šolski okoliš Osnovne šole Kolezija;
– učenci, ki so vpisani v Osnovno šolo Bičevje, nadaljujejo izobraževanje v Osnovni šoli Kolezija;
– Osnovna šola Kolezija prevzame vse delavce, ki imajo na dan 31. julija 2020 sklenjeno delovno razmerje v Osnovni šoli Bičevje, ne prevzame pa ravnatelja Osnovne šole Bičevje, ki mu s pripojitvijo preneha mandat;
– pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci pri dosedanjem delodajalcu Osnovni šoli Bičevje na dan 31. julija 2020, preidejo na Osnovno šolo Kolezija, delodajalca prevzemnika, razen tistih, ki se nanašajo na delovno mesto ravnatelja;
– Osnovna šola Kolezija kot pravni naslednik prevzame vse pravice in obveznosti Osnovne šole Bičevje;
– Osnovna šola Kolezija prevzame vsa finančna sredstva, vse premično in nepremično stvarno premoženje v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ga je do dneva pripojitve uporabljala oziroma upravljala Osnovna šola Bičevje, in druga sredstva v lasti, uporabi in upravljanju Osnovne šole Bičevje, kot tudi vse njeno dokumentarno in arhivsko gradivo;
– ravnateljica Osnovne šole Kolezija nadaljuje delo ravnateljice te šole do izteka mandata, za katerega je bila imenovana;
– prenehajo mandati članom Sveta Osnovne šole Bičevje.
3. člen 
Ravnatelj Osnovne šole Bičevje je ob primopredaji na dan 31. julija 2020 dolžan ravnateljici Osnovne šole Kolezija predložiti izpis bruto bilance od 1. januarja 2020 do 31. julija 2020 in zapisnik opravljenega izrednega popisa na dan 31. julija 2020. Zapisniku se priloži:
– analitični izpis odprtih terjatev in obveznosti na dan 31. julija 2020 ter pridobljene potrditve kupcev in dobaviteljev o stanju sredstev,
– potrditev stanja denarnih sredstev in blagajne ter drugih kratkoročnih terjatev na dan 31. julija 2020,
– potrditev stanja drugih obveznosti (plače, DDV) na dan 15. julija 2020,
– potrditev stanja morebitnih zalog na dan 15. julija 2020,
– izpis kartic osnovnih sredstev in obračun amortizacije do 31. julija 2020.
Računovodstvo Osnovne šole Bičevje je dolžno do 31. avgusta 2020 sestaviti letno poročilo z bilancami za obdobje od 1. januarja do 31. julija 2020 in ga predložiti AJPES ter Mestni občini Ljubljana.
1. člen 
Pravočasen in pravilen vpis statusne spremembe v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani in v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, zagotovi ravnateljica Osnovne šole Kolezija.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-217/2020-2
Ljubljana, dne 6. julija 2020
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 
 
po pooblastilu 
podžupan MOL 
Aleš Čerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti