Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1794. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2020, stran 3921.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 14. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2020
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2020 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 1/2020
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.224.614
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.357.259
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.295.102
700 Davki na dohodek in dobiček
4.674.410
703 Davki na premoženje
425.380
704 Domači davki na blago in storitve
195.312
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.062.157
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
566.457
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
7.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714 Drugi nedavčni prihodki
431.700
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
644.345
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
643.845
73 
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.215.010
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.200.710
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
14.300
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.285.125
40 
TEKOČI ODHODKI
2.772.957
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
402.984
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
65.390
402 Izdatki za blago in storitve
2.147.448
403 Plačila domačih obresti
31.500
409 Rezerve
125.635
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.948.456
410 Subvencije
204.253
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.601.350
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
279.364
413 Drugi tekoči domači transferi
863.489
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.517.157
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.517.157
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.046.555
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki 
732.681
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
313.874
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–60.511
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
198.291
50 
ZADOLŽEVANJE
198.291
500 Domače zadolževanje
198.291
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
332.776
55 
ODPLAČILA DOLGA
332.776
550 Odplačila domačega dolga
332.776
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–194.996
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–134.485
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
60.511
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
194.996
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2020 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2020, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2020 se zagotavljajo v višini 33.963,41 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2020 se spremeni 19. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2020, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 198.291,00 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2020
Puconci, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti