Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1813. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2019, stran 3937.

  
Na podlagi 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Tišina za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2019. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen 
Proračun Občine Tišina za leto 2019 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
V EUR-ih
(brez centov)
KONTO
OPIS
Realizacija 
2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.188.486
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.180.306
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.411.399
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.280.722
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
105.988
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
22.721
706 DRUGI DAVKI
1.968
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
768.908
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
171.063
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.769
712 DENARNE KAZNI 
699
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
499.819
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
95.558
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
272
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
198
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
73
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
 0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.007.908
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
376.002
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
631.906
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.058.773
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.251.596
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
374.155
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
61.384
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
789.251
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.900
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
15.905
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.393.490
410 SUBVENCIJE
93.732
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
786.419
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
171.017
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
342.322
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.325.589
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.325.589
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
88.097
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
73.515
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
14.583
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
129.713
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)–(II.+V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
683.722
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
683.722
55 IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
973.506
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
973.506
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)–(II.+V.+IX.)
–160.070
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–289.784
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI +X.-IX.)
129.713
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019 (kto 9009)
643.645
3. člen 
Proračunski primanjkljaj Občine Tišina za leto 2019 je opredeljen v višini 160.070 EUR. Po evidentiranem primanjkljaju tekočega leta ima občina še vedno evidentiran skupni proračunski presežek iz prejšnjih let po stanju na dan 31. 12. 2019 643.645 EUR kateri se prenaša v proračun leta 2020.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2019 v višini 31.092,19 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2020.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014-2020-1
Tišina, dne 24. junija 2020
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti