Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3091. Avtentična razlaga četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ORZKP153,154)

Sklepi

3092. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2018

Drugi akti

3093. Priporočilo Vladi Republike Slovenije za prepoved dajanja v promet plastičnih vrečk, kozarcev, krožnikov in drugih plastičnih posod za enkratno pakiranje hrane in pijače ter plastičnega pribora in kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3094. Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev
3095. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Sklepi

3096. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3097. Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
3098. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
3099. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
3100. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze
3101. Pravilnik o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

3102. Odločba o ugotovitvi, da sta 152. in 156.a člena Zakona o graditvi objektov v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3103. Sklep o uporabi Smernic o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP)
3104. Sklep o uporabi Smernic za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3105. Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina
3106. Letni program statističnih raziskovanj za 2018 (velja od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3107. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Brezovica

3108. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017
3109. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica
3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
3111. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
3112. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3113. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Cankova

3149. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova

Celje

3114. Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
3115. Sklep št. 5/17 o ukinitvi statusa javnega dobra
3116. Sklep št. 1/2017 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3117. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gaberje – območje GAS 1-1

Cerknica

3118. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
3119. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Črnomelj

3150. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017
3151. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Podklanec in Vinica
3152. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku

Dobrna

3120. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna
3121. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna

Idrija

3122. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
3123. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2018
3124. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2018
3125. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2018
3126. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2018

Ig

3153. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2017
3154. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Ilirska Bistrica

3127. Sklep o izbrisu javnega dobra
3128. Sklep o izbrisu javnega dobra
3155. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Ivančna Gorica

3129. Odlok Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
3130. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Ivančna Gorica
3131. Sklep o povečanem številu otrok v oddelkih Vrtca Ivančna Gorica

Jesenice

3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice

Kostanjevica na Krki

3132. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

Luče

3133. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče
3134. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče
3135. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Luče
3136. Odlok o premembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče

Mežica

3157. Odlok o spremembi Odloka IV. o proračunu Občine Mežica za leto 2017

Miren-Kostanjevica

3137. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 892/15, 15/22 in 15/25 vse k. o. 2325-Miren

Odranci

3138. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci

Piran

3139. Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Piran
3140. Sklep o odvzetju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena

Pivka

3141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

Postojna

3142. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nadzemnega pridobivalnega prostora Razdrto – EUP RA 017

Semič

3143. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Semič

Šempeter-Vrtojba

3158. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba
3159. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017

Šentjur

3160. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi

Škofljica

3144. Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 (uradno prečiščeno besedilo)
3145. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2018
3146. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2

Šmartno pri Litiji

3147. Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
3148. Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji

Štore

3161. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore

Tolmin

3162. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti