Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3094. Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev, stran 8924.

  
Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev 
1. člen 
(uvod) 
Ta uredba določa pristojne organe za izdajo dovoljenj in potrdil ter način izvajanja odobritev oprostitev uvoznih dajatev v zvezi z naslednjimi uredbami:
– Uredbo Komisije (EGS) št. 3915/88 z dne 15. decembra 1988 o določbah za izvajanje člena 63c Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 347 z dne 16. 12. 1988, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Uredba 3915/88/ES),
– Uredbo Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1186/2009/ES),
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1224/2011 z dne 28. novembra 2011 za člene 66 do 73 Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin Skupnosti (UL L št. 314 z dne 29. 11. 2011, str. 14), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2011/EU),
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1225/2011 z dne 28. novembra 2011 za člene 42 do 52, 57 in 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 314 z dne 29. 11. 2011, str. 20), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1225/2011/EU) in
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 80/2012 z dne 31. januarja 2012 o seznamu bioloških ali kemičnih snovi iz člena 53(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 29 z dne 1. 2. 2012, str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 197/2013 z dne 7. marca 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 80/2012 o seznamu bioloških ali kemičnih snovi iz člena 53(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 65 z dne 8. 3. 2013, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 80/2012/EU).
2. člen 
(odločanje) 
(1) Če ni s to uredbo določeno drugače, se oprostitev uvoznih dajatev lahko zahteva z vložitvijo carinske deklaracije. Dovoljenje se odobri s prepustitvijo blaga v zadevni carinski postopek.
(2) Kadar se blago deklarira z ustno deklaracijo, carinski organ odloči glede oprostitve uvoznih dajatev v obliki uradnega zaznamka na listini, ki mu je predložena, ali ustno.
(3) Pri odločanju o oprostitvah carinski organ upošteva tudi dovoljenja in potrdila, ki jih izdajo pristojni organi.
(4) Dovoljenja in potrdila, ki jih v zvezi s to uredbo izdajajo pristojni organi, se lahko uporabljajo v postopkih dokazovanja upravičenosti do uveljavitve oprostitve uvoznih dajatev pred carinskimi organi, če od dneva njihove izdaje ni preteklo več kot šest mesecev.
3. člen 
(nalepka) 
(1) Če je to potrebno zaradi izvajanja carinskega nadzora, lahko carinski organ zahteva, da upravičenec vidno označi blago, ki je oproščeno uvoznih dajatev, z uradno nalepko.
(2) Nalepke iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno odstraniti pred potekom rokov, v zvezi s prepovedmi posojanja, dajanja kot varščine, oddajanja ali prenosa blaga, določenih z Uredbo 1186/2009/ES, razen če so plačane uvozne dajatve.
(3) Vzorec nalepke je v prilogi 1, ki je priloga in sestavni del te uredbe.
4. člen 
(varščina) 
Kot varščina, v skladu z določbami prvega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 10. člena in točke (a) 15. člena Uredbe 1186/2009/ES, se zahteva predložitev zavarovanja. Carinski organ znesek in obliko zavarovanja določi v skladu z 89. do 100. členom Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1).
5. člen 
(vpis prepovedi v carinsko deklaracijo) 
(1) Kadar je blago oproščeno uvoznih dajatev v skladu z določbami Uredbe 1186/2009/ES in je predmet prepovedi posojanja, dajanja kot varščino, oddajanja ali prenosa blaga v skladu z določbami Uredbe 1186/2009/ES, Uredbe 1224/2011/EU ali Uredbe 1225/2011/EU, se taka prepoved vpiše v carinsko deklaracijo.
(2) Če se za blago iz prejšnjega odstavka plačajo uvozne dajatve ali se je v skladu z določbami Uredbe 1186/2009/ES iztekel rok v zvezi s prepovedmi iz prejšnjega odstavka, to blago ni več predmet prepovedi.
6. člen 
(vpis uveljavljanja oprostitve dajatev) 
(1) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila, reševalnega vozila ali motornega kolesa, za katero je bila uveljavljena oprostitev, se vpiše, da je za to vozilo uveljavljena oprostitev dajatev.
(2) Uporabo osebnega motornega vozila, reševalnega vozila ali motornega kolesa, uvoženega z oprostitvijo uvoznih dajatev, poleg finančne uprave kontrolira tudi policija in pristojni organi, ki pri izvajanju svojih nalog lahko zaznajo sum nepravilnosti, ter o sumu nepravilnosti obvestijo carinski organ.
(3) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati osebnega motornega vozila ali motornega kolesa, ki ga je upravičenec uvozil z oprostitvijo uvoznih dajatev, na drugo osebo, razen če upravičenec predloži dokazila carinskega organa, da so bile uvozne dajatve plačane ali se je v skladu z določbami Uredbe 1186/2009/ES iztekel rok v zvezi s prepovedmi.
7. člen 
(predložitev ustreznih listin) 
(1) Fizična oseba, ki želi uveljavljati oprostitev uvoznih dajatev na podlagi 5. člena Uredbe 1186/2009/ES, k carinski deklaraciji priloži:
1. dokazilo, da je bivala ali, izjemoma, očitno nameravala bivati izven carinskega območja Unije najmanj 12 mesecev;
2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavila oprostitve v skladu s 3. členom Uredbe 1186/2009/EU;
3. seznam osebne lastnine, ki jo uvaža ali jo bo uvozila;
4. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu, uporabljala oziroma so bili v njeni lasti najmanj šest mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskega organa mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.
(2) Tuj državljan, poleg dokazil iz prejšnjega odstavka, predloži dokazilo o običajnem prebivališču oziroma potrdilo o odobrenem pribežališču v Republiki Sloveniji. V skladu s to uredbo se za pribežališče šteje mednarodna zaščita v skladu z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito.
(3) Carinski organ potrdi seznam iz 3. točke prvega odstavka tega člena ob prvi predložitvi blaga carinskim organom.
8. člen 
(podedovani predmeti) 
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev uvoznih dajatev v skladu s 17. členom Uredbe 1186/2009/ES, skupaj s carinsko deklaracijo predloži tudi akt pristojnega organa v Republiki Sloveniji ali tretji državi o dedovanju predmetov, ki jih uvaža.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se oprostitev za podedovane rabljene predmete, osebno garderobo zapustnika in njegove druge predmete za osebno rabo lahko uveljavi na podlagi predložene smrtovnice.
9. člen 
(proizvodna sredstva in druga oprema za prenos dejavnosti) 
(1) Upravičenec iz 28. člena Uredbe 1186/2009/ES, ki želi uveljaviti oprostitev uvoznih dajatev, skupaj s carinsko deklaracijo predloži:
1. seznam proizvodnih sredstev in druge opreme, ki jo uvaža;
2. dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tretji državi, ki ga izda pristojni organ v tretji državi;
3. dokazilo o tem, da je opremo dejansko uporabljal 12 mesecev pred preselitvijo dejavnosti.
(2) Če upravičenec ob uvozu nima registrirane podobne dejavnosti, kot jo je opravljal v tretji državi, v roku šestih mesecev od uvoza blaga predloži dokazilo o registraciji takšne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
10. člen 
(potnikova osebna prtljaga) 
V skladu z 41. členom Uredbe 1186/2009/ES se blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretje države, lahko uvozi brez uvoznih dajatev pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin pri uvozu.
11. člen 
(izobraževalni, znanstveni in kulturni materiali iz priloge II k Uredbi 1186/2009/ES) 
(1) Upravičenci iz točke (b) 43. člena Uredbe 1186/2009/ES za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pri uvozu materialov iz priloge II Uredbe 1186/2009/ES pridobijo potrdilo ministrstva, ki je pristojno za vodenje razvida ali evidence, v katero je vpisan upravičenec. Pristojni organ izda potrdilo v skladu z določbami poglavja III Uredbe 1225/2011/EU.
(2) Pri uvozu upravičenec predloži izjavo iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1225/2011/EU.
12. člen 
(znanstveni instrumenti in naprave) 
(1) Upravičenci iz točke (b) drugega odstavka 44. člena Uredbe 1186/2009/ES za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pri uvozu znanstvenih instrumentov in naprav v skladu s prvim odstavkom 44. člena Uredbe 1186/2009/ES pridobijo dovoljenje pristojnega ministrstva. Upravičenci, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja, pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Upravičenci, ki opravljajo dejavnost na področju znanstvenih raziskovanj, pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za znanost. Pristojni organ izda dovoljenje v skladu z določbami poglavja IV Uredbe 1225/2011/EU.
(2) Upravičencem iz prejšnjega odstavka za namene uvoza blaga iz 45. člena Uredbe 1186/2009/ES pristojni organ iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje v skladu z določbami poglavja V Uredbe 1225/2011/EU.
(3) Pri uvozu upravičenec predloži izjavo iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1225/2011/EU.
13. člen 
(oprema, ki jo uvozi znanstveno raziskovalna ustanova ali institucija s sedežem izven Evropske unije) 
Upravičenci iz prvega odstavka 51. člena Uredbe 1186/2009/ES, ki za nekomercialne namene uvozijo opremo, za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobijo potrdilo ministrstva, pristojnega za znanost. Pristojni organ izda potrdilo v skladu z določbami poglavja VIII Uredbe 1225/2011/EU.
14. člen 
(laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi za raziskave) 
Upravičenci iz točke (b) drugega odstavka 53. člena Uredbe 1186/2009/ES, ki za raziskave uvozijo laboratorijske živali ter biološke ali kemične snovi iz Uredbe 80/2012/EU, za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobijo dovoljenje pristojnega ministrstva. Upravičenci, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja, pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Upravičenci, ki opravljajo dejavnost na področju znanstvenih raziskav, pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za znanost.
15. člen 
(zdravilne učinkovine in reagenti) 
Upravičenci iz točke (a) 55. člena Uredbe 1186/2009/ES, ki uvozijo zdravilne učinkovine in reagente iz 54. člena Uredbe 1186/2009/ES za uporabo izključno v nekomercialne namene, za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobijo potrdilo organa, ki jim je podelil dovoljenje za izvajanje dejavnosti.
16. člen 
(instrumenti in naprave) 
(1) Upravičenci iz prvega odstavka 57. člena Uredbe 1186/2009/ES, ki uvozijo instrumente in naprave, namenjene za medicinske raziskave, diagnostiko ali zdravljenje, za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobijo potrdilo ministrstva, pristojnega za zdravje. Ministrstvo, pristojno za zdravje, izda potrdilo v skladu z določbami poglavja VI Uredbe 1225/2011/EU.
(2) Pri uvozu upravičenec predloži izjavo iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1225/2011/EU.
17. člen 
(referenčne snovi) 
Prejemnik pošiljke vzorcev referenčnih snovi, kot jih določa Uredba 3915/88/EGS, za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev iz 59. člena Uredbe 1186/2009/ES pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje.
18. člen 
(farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah) 
(1) Športniki oziroma lastniki živali za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pri uvozu blaga iz 60. člena Uredbe 1186/2009/ES predložijo carinskemu organu izjavo, da potrebujejo farmacevtske izdelke za zadovoljitev svojih potreb ali potreb živali v času bivanja na območju Republike Slovenije, in izjavo organizatorja o njihovem sodelovanju na mednarodni športni prireditvi.
(2) Namesto posamičnih izjav organizatorja iz prejšnjega odstavka lahko organizator carinskemu organu predloži skupen seznam vseh sodelujočih na mednarodni športni prireditvi in seznam farmacevtskih proizvodov ter navede čas in kraj vstopa teh oseb na območje Republike Slovenije.
19. člen 
(blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije) 
Upravičenci iz 61. in 74. člena Uredbe 1186/2009/ES, ki uvozijo blago, za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev predložijo potrdilo ministrstva, ki je pristojno za vodenje razvida ali evidence, v katero je vpisan upravičenec.
20. člen 
(posebnosti za reševalna vozila) 
(1) Oprostitev uvoznih dajatev za reševalno vozilo v skladu s točko (d) 62. člena Uredbe 1186/2009/ES, ki ga upravičenec uvozi iz tretje države, carinski organ dovoli z zaznamkom na carinski deklaraciji.
(2) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati reševalnega vozila, ki ga je upravičenec uvozil z oprostitvijo uvoznih dajatev, na drugo pravno ali fizično osebo, če upravičenec ne predloži dokazila carinskega organa, da je bila uvozna dajatev plačana.
21. člen 
(predmeti za slepe in druge invalidne osebe) 
(1) Upravičenci iz točke (b) prvega odstavka 67. člena in točke (b) prvega odstavka 68. člena Uredbe 1186/2009/ES za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobijo dovoljenje pristojnega ministrstva. Upravičenci, ki uvozijo predmete za slepe in druge invalidne osebe za namene izobraževanja, pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Upravičenci, ki uvozijo predmete za slepe in druge invalidne osebe z namenom pomoči slepim, pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za socialne zadeve. Pristojni organ izda dovoljenje v skladu z določbami poglavja II Uredbe 1224/2011/EU.
(2) Pri uvozu upravičenec predloži izjavo iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1224/2011/EU.
22. člen 
(dokazovanje statusa) 
Za namene iz 70. člena Uredbe št. 1186/2009/ES se status slepe ali invalidne osebe dokazuje s potrdilom ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.
23. člen 
(blago za žrtve elementarnih nesreč) 
(1) Upravičenci iz prvega odstavka 74. člena Uredbe 1186/2009/ES za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev predložijo potrdilo ministrstva, ki je pristojno za vodenje razvida ali evidence, v katero je vpisan upravičenec. Upravičenec iz drugega odstavka 74. člena Uredbe 1186/2009/ES je ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) V skladu s 76. členom Uredbe 1186/2009/ES upravičenec carinskemu organu predloži izjavo, da bo plačal dajatve, če Evropska komisija ne bo odobrila oprostitev uvoznih dajatev.
24. člen 
(darila) 
Društva, zavodi in ustanove, ki delujejo v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: organizacije s statusom delovanja v javnem interesu) iz točke (c) 82. člena Uredbe 1186/2009/ES, za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobijo potrdilo ministrstva, pristojnega za področje, na katerem organizacije s statusom delovanja v javnem interesu delujejo. Potrdilo vsebuje navedbo, v kateri razvid ali evidenco dejavnosti v javnem interesu je organizacija s statusom delovanja v javnem interesu vpisana ali kakšne naloge v javnem interesu opravlja, in ugotovitev o ustreznosti podarjenega blaga za dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravlja organizacija s statusom delovanja v javnem interesu.
25. člen 
(pokopališča) 
Upravičenci do oprostitve uvoznih dajatev iz 112. člena Uredbe 1186/2009/ES za uvoz blaga pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.
KONČNI DOLOČBI 
26. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev (Uradni list RS, št. 33/04, 125/04, 112/08 in 32/16 – ZICZEU).
27. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-23/2017
Ljubljana, dne 23. novembra 2017
EVA 2017-1611-0030
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik